Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament

17/07/2017

Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc aquest dijous 20 de juliol a les 18 h, a l'edifici consistorial.

Ordre del dia 

Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2.   Aprovar, si procedeix, encarregar la gestió de la prestació del servei de protecció de la salut pública al Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’aprovació del conveni (Exp. 4623/2016).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.   Aprovar, si correspon, proposar al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya l’establiment de les Festes Locals per al 2018 (Exp. 3757/2017).

4.   Aprovar, si escau, la modificació de l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 16 de juliol de 2015, en el sentit de nomenar els representants municipals en els òrgans col·legiats (Exp. 3511/2017).

5.   Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de Tresoreria Exp. 021/2017/SUP-PLE (Exp. 3773/2017).

6.   Aprovar, si correspon, l’adequació de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la Llei de pressupostos generals de l'Estat (LPGE) per al 2017 (Exp. 4328/2016).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets