Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets

14/05/2018

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets, que tindrà lloc aquest dijous 17 de maig, a les 18 h, a l'edifici consistorial.

Ordre del dia

  1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

  1. Aprovar, si escau, el Pla d'Infància i Adolescència de Parets del Vallès 2018-2022 (Exp. 1873/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

  1. Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a l'ampliació del termini i excloure fins al 31 de desembre de 2018, de l’obligació de facturació electrònica, a les factures inferiors a 3.000 euros (IVA inclòs) (Exp. 403/2015).
  2. Donar compte de l’informe de l’estat d’execució, de l’informe de morositat i del període mitjà de pagament a proveïdors del primer trimestre del pressupost de 2018 (1835/2018).
  3. Ratificar el Decret d’Alcaldia relatiu a la modificació del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, per Transferència de crèdit, amb l’increment dels imports positius i anul·lar amb els imports negatius els crèdits de les partides del Pressupost de despeses que figuren en l'expedient de modificació de crèdit número 002/2018/TC (Exp. 428/2018).
  4. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid EXP. 007/2018/CE-SUP PLE (Exp. 1540/2018).
  5. Aprovar, si procedeix, la proposta presentada pels grups municipals Sumem Parets, Ara Parets-ERC, NOPP i C’s en relació a les assignacions pendents de 2017 (Exp. 1864/2018).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets