Portada > Actualitat > Notícies > S’obre la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer del 2018

S’obre la convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer del 2018

21/05/2018

Ja s’ha obert la convocatòria per presentar les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer corresponents a l’any 2018. L'ajut consisteix en el pagament del 40% del lloguer amb un límit màxim de 200 € mensuals/2.400 € anuals per habitatge. El termini per presentar la documentació finalitza el pròxim 29 de juny de 2018.

Poden sol·licitar aquests ajuts les persones titulars de contractes d'arrendament d'habitatge destinat a residència habitual i permanent, ubicats a Catalunya i que no superin els 600 € del preu del lloguer, o els 900 € en el cas de famílies nombroses.

Els requisits necessaris per acollir-se als ajuts són els següents:

  • Tenir la residència legal a Catalunya.
  • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i que no superin els límits establerts a la base 5, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
  • Ser titular, en qualitat d'arrendatària, del contracte de lloguer de l'habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d'estar formalitzat d'acord amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
  • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior als imports establerts a les convocatòries corresponents.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
  • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Es pot accedir a les bases completes a l’enllaç: http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

El lliurament de sol·licituds es pot fer a l’Oficina Local d’Habitatge de Parets del Vallès, carrer Major, 1, de dilluns a divendres 9 a 14 h, i dimarts de 16 a 18 h.

Arxivat a: Ajuntament, Urbanisme i Habitatge
Parets vistes helicòpter