Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès

25/06/2018

Sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, que tindrà lloc aquest dijous 28 de juny, a les 18 h, a l'edifici consistorial.

ORDRE DEL DIA

 1. Presa de possessió de la senyora Eva Riulas Huet.
 2. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

 1. Aprovar, si escau, l’acceptació de l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l’escola municipal Pau Vila (Exp. 2219/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 1. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern i els tinents d'alcalde (Exp. 2380/2018).
 2. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a l’establiment de l’organització de l’Ajuntament (Exp. 2392/2018).
 3. Donar compte del Decret relatiu a la delegació de funcions (Exp. 2467/2018).
 4. Donar compte de la designació del senyor Antonio Fernández Arimon com a portaveu del grup PSC-CP (Exp. 2543/2018).
 5. Aprovar, si escau, el nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats (Exp. 2255/2018).
 6. Aprovar, si procedeix, l’establiment del règim de dedicació i retribucions dels membres de la corporació (Exp. 2551/2018).
 7. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a continuïtat en la prestació del servei del contracte de compra agregada de telecomunicacions del Consorci Localret fins a la formalització de la nova adjudicació (Exp. 1372/2015).
 8. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la reassignació singular del CD dels treballadors/res del Grup A2 (Exp. 295/2018).
 9. Aprovar, si escau, la modificació de crèdits per transferència entre aplicacions de despesa de diferent àrea de despesa Expedient 013/2018/TC-PLE (Exp. 2132/2018).
 10. Aprovar, si correspon, la modificació dels criteris d’aplicació del complement de productivitat de la Policia Local (Exp. 2584/2018).
 11. Aprovar, si procedeix, l’adjudicació del contracte de l'arrendament financer amb opció a compra del subministrament i instal·lació de la gespa artificial del camp de futbol municipal Josep Seguer de l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 652/2018).
 12. Aprovar, si escau, la modificació del contracte de gestió del servei de recollida de les escombraries (Exp. 942/2015).
Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets