Portada > Actualitat > Notícies > L'Ajuntament de Parets publica les bases per a la convocatòria d'un concurs oposició per a 9 places de mestre d'escola bressol

L'Ajuntament de Parets publica les bases per a la convocatòria d'un concurs oposició per a 9 places de mestre d'escola bressol

27/07/2019

L'Ajuntament de Parets ha fet pública les bases de la convocatòria per a la provisió de 9 places de mestre d'escola bressol, de categoria A2, per a la incorporació del personal a la plantilla laboral del consistori mitjançant concurs oposició lliure.

Les persones interessades a participar en el concurs oposició han de complir els requisits legals habituals i estar en possessió del títol de grau o diplomatura universitària de Magisteri, en la seva especialitat d'educació infantil, o de qualsevol altra titulació o grau universitari que habiliti per a l'exercici de la professió de mestre d'educació infantil. El procés de selecció consta d'una prova de català i castellà, de la qual són exemptes qui acreditin el coneixement d'aquesta llengua mitjançant la documentació necessària tal com estableixen les bases; una segona prova que consta de tres exercicis; dos qüestionaris tipus test i un tercer exercici que consistirà en la resolució d'un o més casos teòrics/pràctics. En acabar la primera fase, els aspirants seleccionats passaran a la fase de concurs on es puntuarà l'experiència docent, amb un màxim de 7 punts, i la formació, amb un màxim de 5 punts. Els 9 aspirants seleccionats s'incorporaran com a mestres el dia 1 de setembre del 2020.
Les persones que, tot i haver superat les proves de les fases d'oposició i concurs no siguin proposades per ser nomenades/contractades, s'incorporen a una borsa de treball que l'Ajuntament de Parets del Vallès utilitzarà per a nomenaments d'interinitat per cobrir les vacants que es puguin produir en la mateixa escala i subescala, per substituir empleats/des amb dret a reserva de lloc de treball o per atendre necessitats urgents.
Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentar una sol·licitud electrònica a través del catàleg de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Parets del Vallès, http://paretsdelvalles.eadminitracio.cat/, administració general, recursos humans, oferta d'ocupació pública, mitjançant el formulari específic a tal efecte, signat electrònicament amb certificat digital, en el termini de 20 dies naturals següents a la data de la publicació del corresponent anunci de la convocatòria al DOGC.
La presentació de sol·licituds es pot fer del 27 de juliol al 16 d'agost, ambdós inclosos, de manera telemàtica a través de la seu electrònica http://paretsdelvalles.eadministracio.cat.
Les bases es poden trobar a l'apartat 'tauler d'anuncis' del web municipal www.parets.cat.

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets