Portada > Actualitat > Notícies > Canvi d'hora de la sessió extraordinària del Ple de l'ajuntament

Canvi d'hora de la sessió extraordinària del Ple de l'ajuntament

19/12/2019

Amb motiu de la mort del paretà il·lustre, Eduard Serra Pascual, Medalla de la Vila l'any 2009, la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament s'avança a les 9.30 h, per tal de no coincidir amb el funeral, que tindrà lloc demà divendres 20 de desembre, a les 11.30 h.

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest divendres 20 de desembre, a les 9.30 h, a la sala Basart Cooperativa.

                                              Ordre del dia

1.Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2.Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-2228, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i els tinents d’Alcalde (Exp. 4543/2019).

3.Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-2229, relatiu a la modificació de l’organització política del Govern de l'Ajuntament, mitjançant Regidories de barris i àmbits territorials (Exp. 4543/2019).

4.Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-2230, relatiu a l'organització en els àmbits funcionals de l’Ajuntament en les àrees i serveis municipals (Exp. 4543/2019).

5.Aprovar, si escau, el Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019 i 2020 per tal de donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per tal d’acomplir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa a l’exercici 2020 (Exp. 2005/2018).

6.Aprovar, si escau, la desestimació de les al·legacions presentades per l’Agrupació d'Industrials del Baix Vallés i aprovar definitivament les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020 i següents (Exp. 3722/2019).

7.Acordar, si correspon, l’aprovació inicial del pressupost general i les seves Bases d’Execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i el Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2020 (Exp. 4687/2019).

Arxivat a: Ajuntament
logo ajuntament