Portada > Actualitat > Notícies > Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament

21/07/2020

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc el pròxim dijous 23 de juliol, a les 18 h, a la Sala Basart Cooperativa.

 

Ordre del dia

1. Aprovació dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE I BENESTAR ANIMAL

2. Proposta relativa a l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de règim d’ús i autoritzacions dels horts urbans i socials de titularitat municipal a Parets del Vallès (Exp. 2148/2020).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2020-1130, relatiu a l’ampliació de les delegacions actuals de dues regidores (Exp. 2422/2020).

4. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2020, relatiu a la creació del Registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent (Exp. 2166/2020).

5. Proposta relativa a fixar les retribucions de dues regidores amb règim dedicació exclusiva (Exp. 2424/2020).

6. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació dels acords del Ple municipal relatius a les assistències efectives a òrgans col·legiats (Exp. 2440/2020).

7. Proposta relativa a la ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-1069, sobre la modificació de la relació de llocs de treball (Exp. 2266/2020).

8. Proposta relativa a la ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-1070, sobre la modificació de l’ampliació límit de la bestreta de caixa fixa Targetes Moneder (Exp. 20/2020).

9. Proposta relativa a la ratificació del Decret d’Alcaldia número 2020-0954, sobre la modificació del pressupost vigent d’aquest Ajuntament, per transferència de crèdit, incrementar amb els imports positius i anul·lar amb els imports negatius els crèdits de les partides del Pressupost de despeses que figuren en l'expedient de modificació de crèdit número 007/2020/TC (Exp. 474/2020).

10. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 012/2020/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria i amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa (Exp. 2283/2020).

11. Proposta relativa a convalidar el Decret d’Alcaldia número 2020-1146, relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 013/2020/SUP del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria (Exp. 2352/2020).

12. Proposta relativa a proposar al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya l’establiment de les Festes Locals de la vila 2021 (Exp. 2307/2020).

13. Aprovar la signatura d’una Addenda al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Parets del Vallès i la Fundació Sanitària Mollet per implementar la realització de noves actuacions a la Residència per tal de millorar-ne el seu funcionament (Exp. 2441/2020).

14. Aprovar els resultats de l'auditoria dels mesos d'abril de 2018 a març de 2019 i la revisió de preus de l'import del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès (Exp. 942/2015).

15. Aprovar els resultats de l'auditoria dels mesos d'abril de 2019 a març de 2020 i la revisió de preus de l'import del contracte del Servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de Parets del Vallès (Exp. 942/2015).

16. Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Miguel Javier Pérez Rodríguez al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 2503/2020). 

Arxivat a: Ajuntament, Medi ambient, Salut, Urbanisme
Ajuntament