Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 29 d’abril de 2021

Acords del ple municipal extraordinari del 29 d’abril de 2021

30/04/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori van reunir-se ahir dijous 29 d’abril a les 18 h per celebrar el ple municipal. La sessió va ser telemàtica. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 

 

2. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de les modificacions puntuals de l’Ordenança municipal d’edificació de Parets del Vallès (Exp. 1992/2021).

Acords

1. Aprovar inicialment les modificacions puntuals dels articles 43.3 i 51.4 de l’Ordenança Municipal d’Edificació de Parets del Vallès.

2. Sotmetre a informació pública el present acord i el text del reglament pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un diari d'àmplia difusió i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP.

3. Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.

Vots

Aprovat per unanimitat

 

3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial del Pla especial de catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable (Exp. 487/2020).

Acords

1. Aprovar inicialment el Pla especial del Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable (PEM) de Parets del Vallès.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació.

3. Sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials que, per la naturalesa de l'expedient que ens ocupa, són els següents:

- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

- Agència Catalana de l'Aigua

- Direcció General d'Arquitectura i Paisatge

- Departament de Cultura

- Direcció General de Turisme

- Direcció General de Carreteres

- Institut Geològic de Catalunya

- Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (infrastructura ferroviària)

- Adif

4. Presentar el Document ambiental estratègic (DAE) i sol·licitar informe a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

5. Suspendre en totes les construccions incloses en el Catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, les llicències d'edificació, reforma, rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, excepte aquelles que siguin admissibles d'acord amb el planejament vigent i no resultin afectades pel present Pla especial, en aplicació de les determinacions de l'article 73 del TRLU . S'utilitzarà com a plànol de suspensió de llicències els plànols 8a, 8b i 8c del Pla especial, els quals s'hauran de d'exposar al públic conjuntament amb el pla i el document comprensiu.

6. Notificar aquest acord als interessats que constin a l’expedient del referenciat i als ajuntament limítrofs

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Ciutadans)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 ( Parets per la República – Junts per Catalunya

 

4. Acordar, si correspon, a l’aprovació inicial de la Modificació de Pla general en relació al Pla especial de catàleg de masies i altres construccions en sòl no urbanitzable (Exp. 1459/2021).

Acords

1. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual del PGO de Parets del Vallés associada al Pla especial de catàleg de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable de conformitat amb l'informe favorable emès per l'arquitecte municipal en data 16 d’abril de 2021.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual quedarà l'expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar-lo per presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.

3. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de modificació proposada.

4. Sol·licitar un informe als següents organismes afectats per raó de les seves competències:

- Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

- Agència Catalana de l'Aigua

- Direcció General d'Arquitectura i Paisatge

- Departament de Cultura

- Direcció General de Turisme

- Direcció General de Carreteres

- Institut Geològic de Catalunya

- Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (infrastructura ferroviària)

- Adif

5. Presentar el Document ambiental estratègic (DAE) i sol·licitar informe a l'Oficina

Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (OTAA).

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Ciutadans)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 ( Parets per la República – Junts per Catalunya)

 

5. Aprovar, si escau, la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 14 taxa per parades, taules informatives, tallers, actes del teixit comercial, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic per a l'exercici de 2021 i següents (Exp. 2199/2021).

Acords

1. APROVAR provisionalment per a l’ exercici 2021 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal NÚM. 14. TAXA PER PARADES, TAULES INFORMATIVES, TALLERS, ACTES DEL TEIXIT COMERCIAL, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC, el text integral de la qual figura a l’expedient.

2. ESTABLIR com a data inicial per a la vigència de la modificació el dia 1 de gener de 2021.

3. Els acords definitius en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici de 2021 i següents, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió de la província.

4. EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense havers-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Vots

Aprovat per unanimitat

 

6. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2021/1048, relatiu a l’organització de l’Ajuntament mitjançant Regidories de barris i àmbits territorials (Exp. 2064/2021).

Acords

1. Establir l'organització política del Govern de l'Ajuntament, mitjançant Regidories de barris i àmbits territorials, amb les funcions d'intermediació i diàleg amb les associacions i els veïns i veïnes; a favor dels regidors i regidores delegats següents:

- Àmbit del Cerdanet, Cal Jardiner i Can Riera: Antonio Fernández Arimon

- Àmbit del Barri Antic: Rosa Martí Conill

- Àmbit del Sot d’en Barriques i Escorxador: Gemma García Galindo

- Àmbit de l’Eixample Central: Casandra García Rodríguez

- Àmbit de Can Berenguer i Espai Central: Laura Lozano Carrasco

- Àmbit de Can Butjosa, la Salut i Riera Seca: Maria O’hara Valdivia Rojas

- Àmbit de Can Roura, la Sardana i l'Estació: Alejandro Villena Urbaneja

- Àmbit del Camp de les Peces, Horts del Rector i Can Fradera: Maria Gorina Mollar

2. Donar compte de la present Resolució al Ple municipal, notificar personalment als membres designats i publicar al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat a partir de la data de notificació.

Vots

Aprovat per unanimitat

 

7. Donar compte de l'informe d'intervenció anual sobre la funció interventora de l'exercici 2020 (Exp. 3548/2020).

Acords

Únic.- Donar-se per assabentat de l’informe anual de l’Ajuntament de Parets del Vallès emès per part de la Intervenció general en data 14 d’abril de 2021, relatiu a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l’exercici 2020, amb la informació que es transcriu tot seguit i que es concreta en l’Annex I:

1) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades per la Intervenció.

S’han emès 990 informes de fiscalització o d’intervenció, dels quals 3 són amb objeccions suspensives, i finalment, s’han aprovat 2 resolucions i/o decrets contraris a les objeccions efectuades per la Intervenció, el detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe.

2) Resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

No s’han emès informes de fiscalització o d’intervenció amb objeccions, i per tant, no s’ha aprovat cap resolució i/o decret contrari a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

3) Informes d’omissió de la funció interventora.

S’han emès 48 informes d’omissió de la funció interventora, el detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe.

4) Resultats del control dels comptes justificatius dels pagaments a justificar.

S’han emès 5 informes d’intervenció dels comptes justificatius dels pagaments a justificar, dels quals cap és desfavorable, el detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe.

5) Resultats del control dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa.

No s’han emès informes d’intervenció dels comptes justificatius de les bestretes de caixa fixa. No obstant, aquests comptes han estat revisats per aquesta intervenció i no s’han detectat anomalies a destacar, el detall dels quals consta a l’Annex I d’aquest informe.

6) Resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.

En haver-se substituït la fiscalització prèvia de drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, no s’han detectat anomalies en matèria d’ingressos en l’exercici de la funció interventora.

7 )Informes de intervenció.

- 6 informes de comprovació material de la inversió de les següents obres:

1. Parc de la Linera.

2. Pavimentació diversos carrers.

3. Camins escolars.

4. 2 comprovacions de la Piscina Miquel Luque.

5. Plaça Mirador de Gallecs.

- 3 informes d’intervenció sobre modificació de preus públics.

- 1 informe d’intervenció d’aprovació del pressupost.

- 22 informes d’intervenció de modificacions pressupostàries.

- 1 informe d’intervenció d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2019.

- 1 informe d’intervenció d’aprovació del compte general de 2019.

- 4 informes d’execució trimestral.

8) Reconeixement extrajudicial de crèdit. S’han tramès 9 expedients de reconeixement de crèdits d’exercicis anteriors, tots ells amb consignació pressupostària a l’exercici de la data de la factura.

Vots

Aprovat per unanimitat

 

8. Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4009/2020).

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya /  3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 (Ciutadans)

 

9. Aprovar, si correspon, l'adhesió íntegra de l'Ajuntament de Parets del Vallès al conveni subscrit entre l'AEAT i la FEMP en data 18 de març de 2021, de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals (Exp. 2079/2021).

Acords

1. Aprovar l'adhesió íntegra de l'Ajuntament de Parets del Vallès al conveni subscrit entre l'AEAT i la FEMP en data 18 de març de 2021, de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals.

2. Nomenar com a interlocutor únic l'Àrea de Serveis Generals de l'Ajuntament de Parets i com a persones de contacte a les següents persones:

- Assumpta Torres Julià - Responsable de l'Oficina d'Atenció Ciutadana

- Jesús Martínez Roo - Responsable de Noves Tecnologies, Transparència i Participació

3. Facultar a l'alcalde president de la corporació per a la signatura d'aquesta adhesió i dels actes administratius que se'n derivin.

4. Notificar el present acord als interessats.

Vots

Aprovat per unanimitat

 

10. Aprovar, si procedeix, desestimar el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal d’ARA PARETS ERC de l’Ajuntament de Parets del Vallès, contra l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va aprovar la tramitació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall (Exp. 1774/2021).

Acords

1. DESESTIMAR el Recurs de reposició interposat per la Sra. Kènia Domènech Àlvarez com a regidora portaveu del Grup Municipal d’ARA PARETS ERC de l’Ajuntament de Parets del Vallès, contra l’Acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2021, mitjançant el qual es va aprovar la tramitació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall, amb l’advertiment a la Regidora Sra. Rosa Martí Conill que té l’obligació d’abstenir-se en les actuacions concretes dins el procediment que afectin a la seva propietat afectada pel procediment suara esmentat. 

2. Notificar el present acord al Grup Municipal d’ARA PARETS ERC i a la Sra. Rosa Martí Conill.

Vots

A favor: 9 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 2 Sumem Esquerres a Parets)

En contra: 6 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya)

Abstencions: 1 (Ciutadans)

 

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Sala de plens