Serveis

  • Servei d'assessorament lingüístic

És un servei pensat per resoldre dubtes i escriure en català amb seguretat. L'Oficina us pot proporcionar els serveis, les informacions i eines següents:

- Recursos lingüístics;
- Informació sobre eines informàtiques en català;
- Disponibilitat de models de documents per a associacions, empreses i ciutadania;
- Revisió de textos breus redactats en català.

Els serveis d'assessorament i correcció són gratuïts.

  • Protocol d'assessorament lingüístic als usuaris

Criteris

- L'objectiu del servei d'assessorament lingüístic del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és facilitar suport tècnic, de forma temporal, a les persones usuàries del servei d'assessorament perquè arribin a ser autosuficients en matèria lingüística.

- El servei d'assessorament lingüístic no es concep com un servei de correcció sinó que la continuïtat de la relació està supeditada als avenços progressius i a l'interès demostrat per les persones usuàries a l'hora de posar mitjans per millorar la qualitat dels seus escrits en català.

- Amb aquesta finalitat, el CPNL ofereix aquest servei a organitzacions, entitats, empreses, comerços i públic en general.

- Es revisen textos breus que tinguin una difusió que impulsi l'ús social de la llengua catalana.

- No es revisen memòries, actes de reunions, publicacions, llibres ni treballs de creació, treballs escolars i acadèmics ni textos provinents de centres d'ensenyament. Tampoc no es revisen aspectes tipogràfics ni galerades ni proves d'impremta.

- Es revisarà fins a un màxim de quatre pàgines setmanals per usuari.

- Les persones usuàries del servei s'han de comprometre a tenir en compte les recomanacions lingüístiques que el servei els faci, tant pel que fa al text que es revisa com per a l'elaboració de comunicacions posteriors. També s'han de comprometre, si la persona assessora ho requereix, a assistir a sessions de formació per millorar aspectes lingüístics concrets. El compromís de millora per part de la persona usuària és imprescindible per minimitzar les demandes i avançar cap a la seva autonomia lingüística.

  • Cursos de català

Modalitats presencial i a distància, per adquirir o millorar coneixements de català. Hi ha cursos per aprendre a parlar-lo (bàsic i elemental) o per perfeccionar-lo (intermedi suficiència i superior). La majoria de cursos són quadrimestrals, compresos entre els mesos d'octubre-febrer i febrer-juny, i tenen una extensió de 45 hores.

Els cursos bàsics són gratuïts i la resta tenen uns preus públics fixats pel Consorci per a la Normalització Lingüística.

  • Empreses i organitzacions

Perquè el català sigui present en tots els àmbits.

- Plans a mida per a empreses i entitats que volen iniciar un procés de normalització lingüística;

- Anàlisi lingüística de l'organització;

- Pla de formació del personal per adequar el seu nivell de català a les necessitats del lloc de treball.

Voluntariat Oficina de català
Voluntariat Oficina de català
  • Voluntariat per la llengua

L'objectiu del programa Voluntariat per la llengua és facilitar a totes les persones que tenen coneixements bàsics de català i es volen llançar a parlar-lo que el puguin practicar en un context real i relaxat. Aquest programa promou el voluntariat lingüístic, de manera que persones que parlen habitualment català destinen una part del seu temps a conversar amb persones interessades a agafar fluïdesa, perdre la vergonya i poder-lo parlar d'una manera natural.

Si voleu participar-hi com a aprenent o com a voluntari cliqueu aquí