Portada > Actualitat > Notícies > Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

29/01/2019

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, que tindrà lloc aquest dijous 31 de gener, a les 18 h, a la sala de plens.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2. Acordar, si procedeix, l’aprovació del 2n Text refós de la modificació puntual del Pla general d'Ordenació als àmbits dels sectors “UP-5”, “UP-6” i de la “UA-26” al terme municipal de Parets del Vallès (Exp. 4818/2016).

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

3. Aprovar, si correspon, l’acceptació de l'aportació econòmica per part de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de l'escola municipal Pau Vila (Exp. 2219/2018).

4. Aprovar, si escau, el Pla d’Igualtat i LGTBI 2019-2022 (Exp. 107/2019).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

5. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la continuïtat en la prestació del servei del contracte de compra agregada de telecomunicacions del Consorci Localret fins a la formalització de la nova adjudicació (2018) (Exp. 1372/2015).

6. Aprovar, si correspon, la continuïtat en la prestació del servei del contracte de compra agregada de telecomunicacions del Consorci Localret fins a la formalització de la nova adjudicació (2019) (Exp. 1372/2015).

7. Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la regularització de les assignacions per assistència a òrgans col·legiats 2017 (Exp. 335/2018).

8. Aprovar, si escau, l’assignació d’un complement Festa Major d’Hivern, al personal de la brigada de manteniment de l’Ajuntament (Exp. 194/2019).

9. Aprovar, si correspon, l’augment d’un 2,25% de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament i la modificació la Relació de Llocs de Treball aprovada per a l’any 2019 (Exp. 4500/2018).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament
Ajuntament de Parets