Portada > Actualitat > Notícies > S’obre el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

S’obre el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

04/09/2020

L’Ajuntament de Parets ja ha obert la convocatòria per a la sol·licitud de l’ajut de 100 euros per al pagament d'impostos municipals, amb la finalitat de compensar la càrrega tributària municipal associada a l'habitatge habitual.

L'ajut no està destinat només a col·lectius específics, sinó que és universal, i en pot ser beneficiari qualsevol ciutadà empadronat a Parets del Vallès que reuneixi els següents requisits:

a) Estar empadronat a l’immoble objecte de l’ajut.

b) Constar com a contribuent o cotitular de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) del municipi de Parets del Vallès o ser titular d'un contracte de lloguer. En el cas de persones llogateres de l'habitatge, és requisit indispensable per poder ser beneficiàries de la subvenció que en el contracte d'arrendament figuri l’obligació de pagament de l'impost sobre béns immobles a càrrec seu o poder demostrar que el pagament va a càrrec seu.

c) No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, amb un valor cadastral superior a 25.000 €.

d) No tenir deutes de naturalesa tributària amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Seguretat Social, i en cas de deutes amb l’Ajuntament de Parets del Vallès es procedirà a la compensació d’ofici.

e) No superar el límit d’ingressos següents:

Nombre de persones de la unitat familiar

Ingressos total de les persones que conviuen, majors de 16 anys

Si el beneficiari viu sol

1.140,00

Renda total de 2 persones, fins a

1.425,00

Renda total de 3 persones, fins a

1.852,50

Renda total de 4 persones, fins a

2.232,50

Renda total de 5 persones, fins a

2.612,50

Renda total de 6 persones, fins a

2.992,50

Renda total de 7 persones, fins a

3.372,50

 

Les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de setembre.

Habitualment, coincidint amb l'obertura d'aquesta convocatòria i per tal de facilitar la presentació a les persones grans, l'Oficina d'Atenció Ciutadana es desplaça als Casals per a la gent gran. Aquest any atesa l'excepcionalitat que estem vivint per la Covid-19, la previsió és donar aquest servei, amb cita prèvia, a partir del 3 de setembre només al Casal Sant Jordi, els dilluns i dijous de 10 a 12.30h. Per demanar cita prèvia s'haurà de trucar al 93.573.88.88.

El tràmit presencial també es pot fer a L'OAC, Plaça de la Vila, 1,  mitjançant cita prèvia, trucant al 93.573.88.88 o a al següent enllaç:  http://www.parets.cat/cita-previa-oac.

El tràmit electrònic està disponible al web municipal: https://paretsdelvalles.eadministracio.cat/info.2

Així mateix, recordar-vos que fins al 5 de novembre, les persones pensionistes del sistema de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat permanent i viduïtat, majors de 60 anys, que acreditin escassa capacitat econòmica,  també poden sol·licitar la reducció del 100% de la Taxa  per a la recollida de  deixalles i residus sòlids urbans.

Parets del Vallès. 4 de setembre de 2020.

Arxivat a: General, Habitatge
Ajuts IBI