Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 15 d’octubre

Acords del ple municipal extraordinari del 15 d’octubre

15/10/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori s’han reunit avui divendres 15 d’octubre, a les 8 h, per celebrar el ple municipal extraordinari. La sessió ha sigut presencial. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

1. Modificació de crèdit amb romanent per crear la partida Pla Especial COVID-19 – Atur Juvenil per un import de 80.000 euros per la contractació de 6 joves, d’entre 18 i 29 anys, en situació d’atur durant el període de 6 mesos, dins del Pla de reducció de l’atur juvenil a Parets del Vallès, en tasques de caràcter social i de suport als serveis municipals.

Un cop finalitzat el debat no s'aprova la proposta d'acord amb el següent resultat. Vots:

A favor: 7 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets).

Abstencions: 0.

2. Proposta de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge dins del municipi de Parets del Vallès, segons la Llei 11/2020, de contenció de rendes de lloguer d’habitatges.

Acords

1. Que es tingui per promoguda la petició de declaració d'àrea amb mercat d’habitatge tens en el municipi de Parets del Vallès, conforme I’article 31 apartat 4, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d’habitatge pel termini inicial de cinc anys (art. 4.2) sens perjudici de ser revisada quan es donin les circumstàncies de I/article 4.3.

2. Que el present acord s’elevi al Departament de Territori i Sostenibilitat, en qualitat de departament competent en matèria d’habitatge als efectes de la incoació del procediment de declaració, conforme I/article 3, apartat 11 de la Llei 11/2020.

3. Que ateses les característiques i el dinamisme del mercat immobiliari, instar que el procediment per a la declaració es tramiti per via d'urgència, segons preveu l'article 3, apartat 71 de I’esmentada llei.

4. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament de Justícia, a la PAH local i a les associacions de veïns i veïnes del municipi de Parets del Vallès.

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya).

En contra: 0.

Abstencions: 1 Ciutadans.

3. Modificació de crèdit amb romanent, per import de 15.000 euros, per crear a la Regidoria de Via Pública la partida d’estudis i treballs tècnics per encarregar l’avantprojecte de millora del polígon industrial sector Mollet i avaluar els costos de la seva execució.

Un cop finalitzat el debat no s'aprova la proposta d'acord amb el següent resultat. Vots:

A favor: 7 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets).

Abstencions: 0.

4. Modificació de crèdit amb romanent per import de 100.000 euros per tirar endavant un Pla de reactivació cultural, que inclogui una campanya de suport a les entitats i associacions locals que més han patit durant la COVID-19, en la línia de la campanya de suport i promoció del comerç i consum local realitzada el 2020-21.

Un cop finalitzat el debat no s'aprova la proposta d'acord amb el següent resultat. Vots:

A favor: 6 (4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets).

Abstencions: 0.

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Sala de plens