Portada > Actualitat > Notícies > Terminis per demanar les subvencions del Programa de Rehabilitació d'edificis i habitatges de la Unió Europea NextGenerationEU

Terminis per demanar les subvencions del Programa de Rehabilitació d'edificis i habitatges de la Unió Europea NextGenerationEU

12/05/2022

L’objectiu de les subvencions és la millora de l’eficiència energètica

Les subvencions d'aquests programes tenen per objecte el finançament d'obres o actuacions de millora acreditada de l'eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sense perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l'impuls i ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s'hagin iniciat.

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021).

No cal acreditar la residència habitual i permanent dels habitatges a nivell d'edifici en el Programa 3. Pel Programa 4 si caldrà acreditar la residència habitual i permanent en el moment de la sol·licitud d'ajuts.

Programa 3: Ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici plurifamiliar o unifamiliar

Són subvencions destinades a actuacions en elselements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències, segones o estan desocupades.

Destinataris: comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Dotació: 162,7 milions d’euros en diversos exercicis.

Requisits: tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

Actuacions subvencionables: Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica. Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici). El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR. Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Programa 4: Ajuts a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges

Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energèticadel seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Destinataris: propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

Dotació: 58,5 milions d’euros en diversos exercicis.

Requisits:

  • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
  • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
  • La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.
  • Subvenció del 40%, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.

Programa 5: Ajuts per l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació

Subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnicque dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi als propietaris que manifestin voluntat de dur a terme obres de rehabilitació.

Destinataris: comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.

Requisits: tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

Dotació: 43 milions d’euros, en diversos exercicis.

Termini i forma de presentació de les sol·licituds:

Programa 3 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici: del 23/5/22 i finalitza el 31/12/22, inclòs, o fins exhauriment dels fons.

Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges del 7/06/22 i finalitza el 31/12/22, inclòs o fins exhauriment dels fons.

Programa 5 d'ajuts per l'elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació: inici el 20/06/22 i finalitza el 31/12/22, inclòs o fins exhauriment dels fons.

Arxivat a: Ajuntament, Habitatge
S’obre una nova convocatòria d’ajuts per la rehabilitació de façanes