Portada > Actualitat > Notícies > Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús 2022

Subvencions per al pagament de lloguer o cessió d'ús 2022

28/06/2022

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 28 de juny i finalitza el 15 de juliol

Documentació

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

1. Documents d’identitat:

- Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)

- Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.

- Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)

2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)

3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

- Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2020), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)

- Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. (*)

4. Llibre de família, si s'escau.

5. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.

6. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador

- En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.

- En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.

7. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

8. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud, o bé justificar com a mínim 3 mesos. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.

9. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

10. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

11. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

12. Títol de família nombrosa vigent. (*)

13. Títol de família monoparental vigent. (*)

14. Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)

15. Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Requisits

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.

3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.

5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

En els supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals  i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud o bé justificar com a mínim 3 rebuts de lloguer pagats.

8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Altres Informacions

Import de la subvenció

- L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb la barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores

- Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2022 i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2022, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 €.

- Per determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer o cessió corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, s’inclou en aquest import el de la renda, els seus endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

Reconeixement de la subvenció

-La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

- Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pagament de la subvenció

- El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts, com a màxim abans del 30 de juny del 2023.

- El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

- La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual es cedeixi aquest dret. 

No poden ser perceptores de les subvencions:

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest criteri també s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, sòcies o partícips.

- Les unitats de convivència en què la persona titular del contracte d'arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d'un habitatge, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi.

- Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’impost de la renda de les persones físiques (IRPF) sigui superior a 500 euros, amb les excepcions establertes a les bases.

- Les persones arrendatàries d'habitatges gestionats o administrats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

Són incompatibles per a tot l'any amb les subvencions atorgades pel Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a la mateixa finalitat.

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000€ bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Com sol·licitar-ho

Les sol∙licituds s'han de presentar en imprès normalitzat degudament formalitzades i signades per la persona sol∙licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment. 

Les sol∙licituds es poden presentar a:  

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

b) Presencialment en el nostre ajuntament; en l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), sol·licitant cita prèvia al 93 573 88 88, o bé per la web de l’ajuntament.

Per qualsevol dubte o consulta amb el tràmit, podeu trucar al 674 700 455, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. 

Arxivat a: Ajuntament, Benestar social, Habitatge
Imatge d'arxiu d'habitatges de Parets

Arxius adjunts