Portada > Actualitat > Notícies > L’Ajuntament de Parets amplia el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

L’Ajuntament de Parets amplia el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament de l’IBI

13/01/2023

Els interessats podran presentar les sol·licituds fins al 15 de febrer

L’Ajuntament de Parets ha ampliat la convocatòria per demanar els ajuts per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). L’ampliació del termini per a presentar les ajudes és fins al 15 de febrer, ja que prèviament la finalització s’havia fixat el 20 de gener.

 L’ajut de l’IBI té la finalitat de compensar la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual, està destinada a qualsevol persona que compleixi els requisits i enguany, a més, l’import s’ha incrementat a 140 €.

Requisits per demanar l’ajut

L’ajut està destinat a qualsevol persona que compleixi els requisits següents:

a) La persona beneficiària haurà d'estar empadronada en l'immoble objecte de l'ajut.

b) Constar com a contribuent o cotitular de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) del municipi de Parets del Vallès o ser titular d'un contracte de lloguer. En aquest últim cas, s'haurà de demostrar que el pagament va al seu càrrec aportant contracte on figuri l'obligació de pagament de l'IBI i/o el rebut conforme s'ha pagat.

c) No disposar de cap altre habitatge, a títol de propietari, amb un valor cadastral superior a 25.000€. En cas de disposar de més d'un, entre tots no podran superar els 25.000€.

d) De conformitat amb el previst en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i atesa la finalitat d'aquest ajut, s'exceptua de la prohibició general d'obtenir la condició de beneficiari, el fet de no trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Els ingressos nets de la unitat familiar, no podran superar el següent límit, d'acord amb les dades obtingudes durant l'exercici anterior amb dades de renda disponible a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT):

Nombre de persones de la unitat familiar

Ingressos totals

Si el beneficiari viu sol IRSC 2022 (7.967,73€) x 2,05

16.333.85 €

Renda total de 2 persones IRSC 2022 (7.967,73€) x 2,55

20.317,71 €

Renda total de 3 persones IRSC 2022 (7.967,73€) x 3,30

26.293,51 €

Renda total de 4 persones IRSC 2022 (7.967,73€) x 3,95

31.472,53 €

Renda total de 5 persones IRSC 2022 (7.967,73€) x 4,60

36.651,56 €

Renda total de 6 persones IRSC 2022 (7.967,73€) x 5,30

42.228,97 €

Renda total de 7 persones IRSC 2022 (7.967,73€) x 5,95

47.407,99 €

Si la situació econòmica de la unitat familiar ha variat respecte a l’exercici de consulta a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), s’hauran d’aportar dades dels ingressos de l’any en curs de tota la unitat familiar. Pel que fa a unitat familiar, es considera unitat familiar la formada per una o més persones que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al primer grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. El grau de la relació de parentiu es compta a partir del titular.

Presentació de les sol·licituds

El termini per fer les sol·licituds ha ampliat del 20 de gener al 15 de febrer de 2023. El tràmit es pot fer presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) o en línia. El tràmit es pot fer presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana (Plaça de la Vila, 1 o Carrer La Volta, 2), electrònicament a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Parets o mitjançant l'atenció per videotrucada demanant cita prèvia.

Atenció als casals de gent gran

Com en altres ocasions, amb l’objectiu d’evitar desplaçaments a les persones d’avançada edat  o amb dificultats de mobilitat, el personal de l’Oficina d’Atenció Ciutadana prestarà aquest servei als Casals municipals per a la gent gran, amb cita prèvia que es pot demanar trucant al 93 573 88 88.

Els horaris d’atenció són els següents:

  • Casal Sant Jordi: Els dilluns i dimecres de 10 a 12.30 h.
  • Casal Ca n’Oms (temporalment a la Sala Serra de la Cooperativa): Els dimarts de 10 a 12.30h.
  • Casal Asoveen: Els dijous de 10 a 12.30 h. 

 

Arxivat a: Ajuntament, Habitatge, Urbanisme
L’Ajuntament de Parets amplia el termini per sol·licitar els ajuts