Portada > Projectes de vila > Pla de modernització municipal

Pla de modernització municipal

Web e-p@rets. Projectes de vila
Web e-p@rets. Projectes de vila

Accessibilitat, transparència i participació són els tres eixos clau del Pla de modernització de l’Ajuntament de Parets del Vallès, un projecte d’ampli abast i de llarga execució que aposta per la transformació de la gestió administrativa i la millora dels serveis municipals mitjançant l’ús de les noves tecnologies.

e-p@rets és el nom d'un ampli projecte que busca millorar la qualitat dels serveis públics i l’atenció a la ciutadania, obrint noves portes i facilitant les gestions i tràmits amb l’administració local. Les noves tecnologies ens obren aquest nou canal de comunicació i interacció, aportant major eficàcia i eficiència.

Logos e-p@rets
Logos e-p@rets

Un procés progessiu

Petites peces aniran encaixant mica en mica i de manera progressiva en aquest procés de millora del serveis als ciutadans i ciutadanes de Parets, a partir de nous aplicatius en el model de gestió de l’administració. Id-CAT, e-TRAM, Via Oberta, facturació electrònica (e-FACT), Perfil del Contractant, e-NOTUM i GIS són eines que, des d’ara i en els propers anys, s’aniran introduint a l’Ajuntament per prestar aquest servei eficaç i eficient en un context marcat per l’ús constant i habitual de les noves tecnologies. Mantindrem l’Oficina d’Atenció Ciutadana presencial, el tracte directe amb els ciutadans però, en el marc de la nova normativa i també en resposta a les noves necessitats, volem treballar per facilitar al màxim la relació amb l’administració amb tots els canals d’accés que es posen al nostre abast. És per això que s’obre una Oficina d’Atenció al Ciutadà de caire telemàtic. Un ordinador o un mòbil i connexió a internet seran suficients per poder operar a qualsevol hora del dia amb l'Administració pública.

Llei 11/2007. El ciutadà a un sol clic

Les oficines virtuals són cada cop més una demanda i una necessitat ciutadana. Tant és així que està amparada per la normativa. La Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (LAECSP), coneguda més popularment com a Llei 11/2007, suposa el repte de modernització de la gestió administrativa pública espanyola més gran de les darreres dècades. Aquesta llei declara com un dret la possibilitat de relació electrònica amb l’Administració i, per tant, estableix com a obligació d’aquesta la implementació dels instruments i els sistemes necessaris per portar-la a terme. Entre d’altres, aquest marc legal institueix que l’usuari dels serveis públics electrònics disposi d’informació sobre l’estat de la seva tramitació. Aquesta informació ha d’incloure com a mínim la identificació de l’òrgan o la unitat responsable del procediment i la fase en què aquest es troba. La llei, amés, assisteix el ciutadà en el dret de no haver d’aportar la documentació que ja es troba en poder de les administracions públiques. L’esperit de la Llei 11/2007 impulsa una adaptació i simplificació dels procediments administratius i potencia la transformació d’uns serveis públics centrats en el ciutadà i no en el tràmit o el procés.

Què comportarà el projecte de modernització?

L’e-p@rets també és un full de ruta que marca els terminis per a la seva implantació progressiva al llarg dels propers anys. Aquest projecte compta amb diferents fons de finançament com el Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio; les subvencions atorgades per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC), i ajudes de la Diputació de Barcelona. Hi ha diferents continguts que ja s’han posat en funcionament o es posaran properament.

 • Posada en marxa de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.
 • Digitalització del circuit de recepció de factures amb certificació digital.
 • Padró telemàtic.
 • Nou Registre d'Entrada/Sortida telemàtic.
 • Gestió dels expedients i òrgans col·legiats: Introducció d’un nou gestor d’expedients i redisseny dels processos administratius per optimitzar els tràmits.
 • Nou portal web.
 • Actualització del catàleg de tràmits municipals.
 • Creació de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana on es trobarà la carpeta ciutadana.
 • Certificació digital: Constitució de l’Ajuntament de Parets com a oficina certificadora, amb l’expedició de certificats digitals (id-CAT).
 • Interoperabilitat: consulta a bases de dades d’altres administracions (Via Oberta) com: TGSS, DGP, INE, IDESCAT, SOC, Cadastre, Registre de la propietat…
 • Facturació Electrònica: e-FACT
 • Perfil del contractant: amb segell de temps i garanties jurídiques.
 • Programa de cobraments en efectiu i codi de barres: Entorn web i connectat amb el programa de comptabilitat de l’Ajuntament.
 • Panells informatius: Instal·lació de panells d’informació ciutadana a diferents equipaments municipals i espais públics.
 • Gestor de notificacions (d’actes administratius): E-NOTUM
 • Sistema d’informació geogràfica(SIG). El planejament urbanístic a internet.
 • Sistema de gestió documental: i-Arxiu
Logos
Logos