Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 21 d'octubre de 2021 a les 18 h a la sala Basart de la Cooperativa.

Assumptes de la convocatòria

I. PART RESOLUTIVA
PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DELS ASSUMPTES DEL PLE

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
1.Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 015/2021/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa (Exp. 4908/2021).
2.Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals per l'exercici 2022 i següents (Exp. 4648/2021).

 

Signatura Alcalde
Signatura Alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 18 d'octubre de 2021

Mocions i acords