Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dia 26 de juliol de 2018 a les 18 h.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
2. Acordar, si escau, l’aprovació inicial del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals de Parets del Vallès (Exp. 1144/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
3. Donar compte del Decret d'Alcaldia relatiu a la delegació de la funció de regidora de Serveis Urbans (Exp. 2835/2018).
4. Aprovar, si escau, la ratificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (Exp. 3040/2018).
5. Aprovar, si procedeix, la modificació inicial del Reglament de Distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 3056/2018).
6. Aprovar, si correspon, l’adequació de les retribucions del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Parets del Vallès a la Llei de pressupostos generals de l'Estat (LPGE) per al 2018 (Exp. 5196/2017).
7. Aprovar, si escau, la creació d'un subfactor de penositat dins del complement específic dels agents de la policia local (Exp. 3096/2018).
8. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixa o anul·lació d'altres aplicacions exp. 014/2018/CE-SUP-PLE (Exp. 2131/2018).
9. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit per Suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria exp. 019/2018/SUP PLE (Exp. 3118/2018).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

PRECS I PREGUNTES

Signatura
Signatura

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 23 de juliol de 2018

Mocions