Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió ordinària telemàtica del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 29 d'octubre a les 18 h.

Ordre del dia

1. Donar compte del manifest referent a la inhabilitació del President Joaquim Torra (Exp. 3763/2020).
2. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
3. Ratificar, si escau, el Decret d’Alcaldia número 2020-1097, relatiu al procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 1997/2020).
4. Aprovar, si correspon, el procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4110/2019).
5. Aprovar, si procedeix, el procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4301/2019).
6. Ratificar, si escau, el Decret d’Alcaldia número 2020-1373, relatiu la modificació de la Relació de llocs de treball (RLLT) (Exp. 4687/2019).
7. Aprovar, si correspon, el conveni de col·laboració entre la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 3621/2020).
8. Aprovar, si procedeix, les Bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts en règim de concurrència no competitiva per a pal·liar els efectes de la Covid-19 i reactivar el teixit comercial de Parets del Vallès (Exp. 3725/2020).
9. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 017/2020/CE-SUP PLE, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit (Exp. 3459/2020).
10. Acordar, si correspon, l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per l'exercici 2021 i següents (Exp. 3184/2020).

MOCIONS

PRECS I PREGUNTES

Signatura
Signatura

Jordi Seguer Romero
Alcalde
Parets del Vallès, 27 d'octubre de 2020

Mocions i acords