Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dia 25 d'octubre de 2018 a les 18 h.

ORDRE DEL DIA

1.Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2.Presa de possessió de la senyora Laura Lozano Carrasco (Exp. 4093/2018).
3.Presa de possessió de la senyora Carolina Simón Sánchez (Exp. 4094/2018).
4.Donar compte del Decret d’Alcaldia relatiu a la regularització de les assignacions per assistència a òrgans col·legiats 2017 (Exp. 335/2018).

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
5.Aprovar, si escau, el Text refós a la modificació del pla general d'ordenació urbanística municipal als àmbits dels sectors UP5, UP6 i de la UA26 (Exp. 4818/2016).

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ, COMERÇ I TURISME
6.Aprovar, si correspon, la fixació dels dos dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada per l’anualitat 2019 (Exp. 3899/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
7.Acordar, si escau, l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals de l’exercici de 2019 (Exp. 3561/2018).

Signatura
Signatura

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 23 d'octubre de 2018

Mocions