Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 28 de maig a les 18 h, a la Sala Basart de la Cooperativa.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
2.Aprovar, si escau, la signatura d’un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat per tal de portar a terme la creació d’un institut escola al municipi de Parets del Vallès (Exp. 1271/2020).
3.Aprovar, si correspon, les Bases Reguladores Específiques per a l’atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a la concessió d’ajuts per a la promoció de l’esport a Parets del Vallès i garantir l’accés a la pràctica esportiva a les persones amb dificultats econòmiques que estiguin empadronades a Parets del Vallès (Exp. 1102/2020).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
4.Donar compte de la Resolució número 2020-0873, relativa a l’aprovació de la liquidació del pressupost 2019 (Exp. 4376/2019).
5.Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al primer trimestre de 2020 (Exp. 1448/2020).
6.Acordar, si escau, l’aprovació provisional per a l’exercici 2020 i següents de la modificació de l’Ordenança fiscal número 12. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Exp. 1685/2020).
7.Acordar, si correspon, l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 006/2020/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria (Exp. 1792/2020).
8.Acordar, si procedeix, l’aprovació provisional de la modificació de la Plantilla (Exp. 1849/2020).

 

Signatura
Signatura

Jordi Seguer Romero
Alcalde
Parets del Vallès, 26 de maig de 2020

Mocions