Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 27 de febrer a les 18 h, a la Sala Basart de la Cooperativa.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
2.Aprovar, si escau, les Bases específiques per a la concessió d'ajuts econòmics per facilitar l'accés a la formació artística (Exp. 742/2020).

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
3.Acordar, si escau, l’aprovació provisional de la Modificació puntual del pla general d'ordenació urbanística municipal en l'àmbit del polígon del Llevant Industrial (Exp. 3430/2018).
4.Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal per a la prevenció i control del mosquit tigre (Exp. 6059/2017).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
5.Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, relatiu a l’aprovació i adhesió de l’Ajuntament de Parets al Manifest Amnistia Ara! (Exp. 707/2020).
6.Aprovar, si escau, la revisió provisional anual del Padró Municipal d’Habitants del municipi de Parets del Vallès, a 1 de gener de 2020 (Exp. 588/2020).
7.Aprovar, si procedeix, l’encomanda de gestió del Padró d’Habitants a la Diputació de Barcelona (Exp. 330/2020).
8.Aprovar, si correspon, la constitució del Consell Municipal de la Gent Gran de Parets del Vallès i l’aprovació inicial del seu Reglament d'organització i funcionament (Exp. 681/2020).
9.Aprovar, si escau, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4110/2019).
10.Aprovar, si escau, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4301/2019).
11.Aprovar, si correspon, les operacions pendents d’aplicar al pressupost 2018 (Exp. 2844/2019).
12.Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp. 2273/2019).
13.Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Enrique Villegas Alvarez-Lozano al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 365/2020).

 

Signatura
Signatura

Jordi Seguer Romero
Alcalde
Parets del Vallès, 25 de febrer de 2020

Mocions