Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 21 de juliol de 2022 a les 18 h.

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels Plens celebrats el dia 18 i 19 de maig i 21 de juny de 2022.
2. Expedient 925/2022. Aprovar provisionalment la proposta de Modificació puntual del Pla general d'Ordenació Urbana a sis àmbits discontinus del municipi de Parets del Vallès.
3. Expedient 2923/2021. Aprovar la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
4. Expedient 5994/2021. Aprovar la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
5. Expedient 441/2022. Aprovar la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
6. Expedient 1988/2022. Ratificar l'acord de la Junta de Govern relatiu a la despesa plurianual del contracte de les obres de remodelació de l'entorn de la llera del riu Tenes al municipi de Parets del Vallès, (fase 1).
7. Expedient 2586/2022. Ratificar l'acord de la Junta de Govern relatiu a la despesa plurianual del contracte d'obres per la construcció de la nova piscina descoberta municipal a l'àmbit d'equipaments esportius a Parets del Vallès.
8. Expedient 3384/2022. Aprovar la Modificació de Crèdits per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i baixes d'altres aplicacions de despesa núm. 010/2022/CE-SUP PLE.
9. Expedient 4699/2017. Aprovar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Parets del Vallès i l'empresa Sagalés SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per l’exercici 2022.
10. Expedient 254/2022. Aprovar definitivament l'estudi de viabilitat economicofinancera i aprovació inicial de l'estructura de costos de la concessió de serveis per a la gestió del servei d’abastament d’aigua de Parets del Vallès. 

B) Activitat de control

11. Expedient 3592/2022. Donar compte de la Moció per demanar al govern espanyol el finançament del reforç Covid escolar, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.
12. Expedient 3621/2022. Donar compte de la Moció contra l’ocupació il·legal i conflictiva d’habitatges, presentada pel grup municipal PSC.
13. Expedient 3719/2022. Donar compte de la Moció reclamant al Departament d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’Escola d’Educació Especial Can Vila de Mollet, presentada pels grups municipals PSC i Sumem Esquerres a Parets.
14. Expedient 2842/2022. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

 C) Precs i preguntes

 

Signatura Alcalde
Signatura Alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 18 de juliol de 2022

Mocions i acords