Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 24 d'octubre de 2019 a les 19 h, a la Sala Basart de la Cooperativa.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

2.Acordar, si escau, l’aprovació provisional de la proposta de modificació puntual del Pla General d’Ordenació urbanística municipal (TRRPGOPV) en l’àmbit de l’espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i carrer Sicília (Exp. 503/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

3.Aprovar, si correspon, implementar la creació del canal audiovisual en línia de l’Ajuntament de Parets del Vallès, i la separació de l’Ajuntament de Parets del Vallès del Consorci Teledigital Mollet (Exp. 3848/2019).
4.Aprovar, si procedeix, la modificació de l'acord del Ple de l’Ajuntament de 04-07-2019 relatiu a les assistències efectives a òrgans col·legiats (Exp. 3859/2019).
5.Acordar, si escau, l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals per l'exercici 2020 i següents (Exp. 3722/2019).
6.Acordar, si correspon, l’aprovació de les operacions pendents d’aplicar al pressupost 2018 (Exp. 2844/2019).
7.Aprovar, si escau, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes o anul·lacions d'altres aplicacions de despeses (EXP. 17/2019/CE-SUP PLE) (Exp. 3694/2019).

 

Signatura
Signatura

Jordi Seguer Romero
Alcalde
Parets del Vallès, 22 d'octubre de 2019

Mocions