Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 18 de maig de 2022 a les 18 h.

Motiu de la convocatòria: Ple extraordinari a petició d'una quarta part del nombre legal de membres de la corporació.

En data 29 d’abril de 2022, ha tingut entrada al registre de l’Ajuntament (2022-E-RE-2643), escrit amb la signatura dels següents regidors i regidores de l’Ajuntament de Parets del Vallès: Sra. Kènia Domènech Álvarez, Sra. Montserrat Folgueras Sans, Sra. Carme Herrero Endrino, Sra. Neus Jordà Fernández, Sr. Joan Martorell Mompart i Sr. Jordi Seguer Romero, en el que sol·licita la convocatòria de Ple extraordinari d’acord amb l’ordre del dia i documentació que s’hi acompanya.

El secretari de la corporació, en exercici de la funció d’assistència a l’alcalde en la realització de la convocatòria que li atribueix l’article 3 del Reial decret 128/2018 de 16 de març, ha emès informe jurídic, còpia del qual s’adjunta a aquesta convocatòria.

D’acord amb el que preveu l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local així com l’article 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, us convoco a la sessió extraordinària del Ple
de l'Ajuntament, que tindrà lloc el proper dia 18 de maig de 2022 a les 18 h, perquè hi assistiu i, en cas que no pugueu presentar-vos, ho manifesteu oportunament.

Ordre del dia

Proposta de resolució 1:
Constitució del Consell Assessor deIs Mitjans de Comunicació de titularitat municipal d'acord a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de Catalunya. Capítol lll, articles 32, 33 i 34 : El servei públic audiovisual d'àmbit Local.

Proposta de resolució 2:
Nomenament, a través del plenari, del director dels mitjans audiovisuals municipals d'acord a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de Catalunya.

Proposta de resolució 3:
Aprovació del contracte programa deIs mitjans audiovisuals locals que haurà d'estar precedit d'un període d'exposició pública d'acord a la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de Catalunya.

 

Signatura Alcalde
Signatura Alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 12 de maig de 2022

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 19 de maig de 2022 a les 18 h.

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva
1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels Plens celebrats el dia 24 de març i 28 d'abril de 2022.
2. Expedient 6062/2021. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla general d'Ordenació de Parets del Vallès en l'Àmbit del Sector PE-5, promoguda per la societat ARIAL FOMENTO SLU.
3. Expedient 6017/2021. Aprovar la desestimació del Recurs de reposició interposat per BARNASFALT, S.A. contra l’acord del Ple d’aprovació definitiva de la liquidació a la UTE “UP-5 Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982” del deute derivat de la declaració de nul•litat de la liquidació contractual de la qual deriva la indemnització que li va ser abonada en relació amb el contracte de concessió per a la gestió urbanística integrada del sector UP-5 Circuit..
4. Expedient 789/2022. Aprovar l'acta de les operacions de delimitació de termes de Parets del Vallès i Palau- Solità i Plegamans.
5. Expedient 2464/2022. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya l’establiment de les Festes Locals de la vila 2023.
6. Expedient 2379/2021. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
7. Expedient 2928/2021. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
8. Expedient 4147/2021. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
9. Expedient 4716/2021. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
10. Expedient 1957/2022. Estimar parcialment les al·legacions presentades en el procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos i gossos potencialment perillosos.
11. Expedient 5970/2021. Aprovar el conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques de turisme del Vallès Oriental 2022-2025.
12. Expedient 1749/2022. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.
13. Expedient 2658/2021. Aprovar la modificació del Protocol complementari al Conveni-Tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
14. Expedient 2357/2022. Aprovar la modificació de l'Ordenança General Reguladora dels Preus Públics per a l'exercici de 2022 i següents.
15. Expedient 2229/2022. Aprovar la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria i préstecs Exp. 007/2022/CE-SUP PLE.

B) Activitat de control
16. Expedient 230/2022. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022-0847, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat.
17. Expedient 1213/2022. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022-0854, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat.
18. Expedient 1871/2022. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al primer trimestre de 2022.
19. Expedient 5667/2021. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022-0926, relatiu a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost General 2021.
20. Expedient 1893/2022. Donar compte d’acords i resolucions diverses.
21. Expedient 722/2022. Moció que demana que s’aturi la construcció dels polígons industrials Llevant sud i Can Planes de Palau Solità i Plegamans per preservar aquests espais naturals, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC
22. Expedient 2061/2022. Moció relativa a l’avortament sense assetjament, presentada pel grup municipal PSC.
23. Expedient 2063/2022. Moció sobre un acord de corresponsabilitat i cogovernança pel que fa al foment i al finançament de l’educació 0-3 anys a Catalunya, presentada pel grup municipal PSC.
24. Expedient 2181/2022. Moció per aclarir els fets de l’espionatge contra el moviment independentista català, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.

C) Precs i preguntes

 

Signatura Alcalde
Signatura Alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 17 de maig de 2022

Mocions i acords