Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 25 de juliol de 2019 a les 18 h.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
2. Aprovar, si escau, el conveni urbanístic entre HABITAT VALLCAT, SL i l'Ajuntament de Parets del Vallès relatiu a l'aprovació inicial de la modificació Puntual del Planejament urbanístic vigent del solar situat al carrer Miquel Servet 19-21, de Parets del Vallès (Exp. 954/2017).
3. Acordar, si procedeix, l’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal de Parets del Vallès (TRRPGOPV) en l’àmbit de l’espai públic situat entre el carrer Miquel Servet i carrer Sicília (Exp. 503/2018).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
4. Aprovar, si escau, proposar al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya l’establiment de les Festes Locals de la vila 2020 (Exp. 2339/2019).
5. Aprovar, si procedeix, la incoació del procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2523/2019).
6. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-0760, relatiu a la validació de l’acord referent a la reassignació singular del CD dels treballdors/es del grup A2 (Exp. 176/2019).
7. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-1029, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'Ajuntament de Parets del Vallès de l’exercici 2018 (Exp. 2005/2018).
8. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al primer trimestre de 2019 (Exp. 2273/2019).
9. Aprovar, si escau, el reconeixement de crèdits del 2018 (Exp. 2844/2019).
10. Aprovar, si procedeix, la modificació de crèdit núm. 009/2019/CE-SUP per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals (Exp. 2792/2019).
11. Aprovar, si correspon, la modificació de crèdit 011/2019/CE per crèdit extraordinari finançat amb baixes o anul·lacions d'altres aplicacions de despeses (Exp. 2884/2019).
12. Aprovar, si escau, l'aplicació de l’increment salarial addicional del RDL 28/2028, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (Exp. 4500/2018).
13. Aprovar, si procedeix, l'Acord de condicions del personal al servei de l'Ajuntament de parets pels anys 2019 – 2022 (Exp. 2961/2019).

PRECS I PREGUNTES

 

Signatura
Signatura

Jordi Seguer Romero
Alcalde
Parets del Vallès, 23 de juliol de 2019

Mocions