Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 23 de desembre de 2021 a les 18 h en format telemàtic.

Assumptes de la convocatòria

I. PART RESOLUTIVA

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL
1. Aprovar la incoació del procediment per a la reclamació a la UTE “UP-5 Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982” del deute derivat de la liquidació aprovada per acord del Ple de data 26 de novembre de 2015, anul·lat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de juliol de 2018 (Exp. 6017/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS
2. Aprovar la desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022 i següents (Exp. 4648/2021).
3. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, les seves Bases d’Execució i la plantilla de personal, de l'exercici 2022 (Exp. 4784/2021).
4. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 6102/2021).

 

Signatura Alcalde
Signatura Alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 20 de desembre de 2021

Mocions i acords