Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 20 de desembre de 2019 a les 10 h, a la Sala Basart de la Cooperativa.

Ordre del dia

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-2228, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i els tinents d’Alcalde (Exp. 4543/2019).
3. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-2229, relatiu a la modificació de l’organització política del Govern de l'Ajuntament, mitjançant Regidories de barris i àmbits territorials (Exp. 4543/2019).
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2019-2230, relatiu a l'organització en els àmbits funcionals de l’Ajuntament en les àrees i serveis municipals (Exp. 4543/2019).
5. Aprovar, si escau, el Pla Econòmic Financer pels exercicis 2019 i 2020 per tal de donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per tal d’acomplir amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la regla de la despesa a l’exercici 2020 (Exp. 2005/2018).
6. Aprovar, si escau, la desestimació de les al·legacions presentades per l’Agrupació d'Industrials del Baix Vallés i aprovar definitivament les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020 i següents (Exp. 3722/2019).
7. Acordar, si correspon, l’aprovació inicial del pressupost general i les seves Bases d’Execució, la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i el Pla estratègic de subvencions de l'exercici 2020 (Exp. 4687/2019).

 

Signatura
Signatura

Jordi Seguer Romero
Alcalde
Parets del Vallès, 18 de desembre de 2019

Mocions