Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Ple Municipal

Ple Municipal

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament que tindrà lloc el proper dia 17 de novembre de 2022 a les 18 h.

Assumptes de la convocatòria

A) Part resolutiva

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels Plens celebrats el dia 22 de setembre i 20 d'octubre de 2022
2. Expedient 2923/2021. Aprovar la desestimació del recurs de reposició relatiu a la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
3. Expedient 836/2022. Aprovar la desestimació de les al·legacions relatives a la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.
4. Expedient 5004/2022. Aprovar la incoació d'un procediment sancionador per la comissió de les infraccions administratives relatives a gossos potenciament perillosos.
5. Expedient 5535/2022. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 016/2022/SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria.
6. Expedient 5489/2022. Aprovar/ Modificar la Relació de llocs de treball - Increment retributiu 2022 (1,5%).
7. Expedient 5730/2022. Aprovar el Protocol d'abordatge de les “Violències Masclistes” de Parets del Vallès.
8. Expedient 5648/2022. Aprovar la modificació inicial del Reglament de Distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
9. Expedient 5138/2022. Aprovar l'atorgament de les Medalles de la Vila 2022.

B) Activitat de control

10. Expedient 1871/2022. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al tercer trimestre de 2022.
11. Expedient 3617/2022. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 03-11-2022 relatiu a l'aprovació inicial del projecte de constitució de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) Sector Autopista.
12. Expedient 5072/2022. Donar compte de la Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.
13. Expedient 5501/2022. Donar compte de la Moció en reconeixement i desgreuge de les víctimes del franquisme, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.
14. Expedient 5641/2022. Donar compte de la Moció de suport a les dones iranianes, presentada pel grup municipal PSC.
15. Expedient 5642/2022. Donar compte de la Moció per retre homenatge a les víctimes de la guerra civil i la dictadura, presentada pel grup municipal PSC.
16. Expedient 4886/2022. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

C) Precs i preguntes

 

Signatura Alcalde
Signatura Alcalde

Francesc Juzgado Mollá
Alcalde
Parets del Vallès, 14 de novembre de 2022

Mocions i acords