Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Informació econòmica

Informació econòmica

Pressupost Municipal (Portal de Transparència - AOC)

En aquest enllaç podeu trobar informació detallada i comparatives dels pressupostos municipals des de l'any 2015. Així mateix, us podeu descarregar les dades en format interoperable (csv).

Modificació de pressupostos

(Actualitzat a octubre 2021)

Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, regla de despesa i límit d'endeutament (LOEPSF, Llei Orgànica 2/2012)

(Actualitzat a octubre de 2021)

(Actualitzat a octubre de 2021)

(Actualitzat a octubre de 2021)

Pla Anual de Control Financer

(Actualitzat a octubre de 2021)

(Actualitzat a octubre de 2021)

(Actualitzat a octubre de 2021)