Portada > Ajuntament > Informació Oficial > Pressupostos i plantilles

Pressupostos i plantilles

Pressupost Municipal (Portal de Transparència - AOC)

En aquest enllaç podeu trobar informació detallada i comparatives dels pressupostos municipals des de l'any 2015. Així mateix, us podeu descarregar les dades en format interoperable (csv).

Compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, regla de despesa i límit d'endeutament (LOEPSF, Llei Orgànica 2/2012)

 Informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs

Informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i d'endeutament

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de Parets del Vallès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat pel municipi al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació