Plans de millora

Pla de millora de l'Eixample

Avanç del pla de millora del sector PE4 zona central

Pla de millora urbana del subsector sud del sector PE4 zona central

Pla de millora del carrer Major, 25

Pla de millora sector Can Pepet PE2

Pla de millora urbana del sector IVECO

Pla de millora urbana d'ordenació volumétrica de l'Institut Universitari

Pla Parcial UP5 Sector Circuit

Pla Millora del Barri Antic i del Raval

Documentació escrita

Plànols Informatius

Plànols d'Ordenació

Pla de Millora Urbana del sector PE4, subsector Nord

Pla de Millora Urbana "Ordenació de Volums" en l'àmbit c/ Major- Sant Antoni i plça de la Vila

Pla de Millora urbana del solar del carrer Can Gurri, núm. 6

Modificació puntual del Pla de Millora urbana d'ordenació volumètrica de l'Institut Universitari, en referència a les alçades de l'edificació

Pla parcial urbanístic del sector UP-7, el Cementiri