Plans especials

Pla especial de protecció individual del carrer Montserrat 9

Pla Especial de distribució elèctrica en alta tensió

Pla Especial Infrastructures UP5, UP6 i UP9

Pla Especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, urbanístic i paisatgístic

Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica dels equipaments de Can Butjosa

Pla especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra

Pla Especial Urbanístic de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers