Portada > Ajuntament > Organització Municipal

Organització Municipal

Ple municipal

És l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcalde que adopta les principals decisions de l'Ajuntament.
Les sessions ordinàries de Ple municipal tenen caràcter bimensual i es celebren el tercer dijous de cada mes que pertoqui a les 18 h.

Atribucions del Ple

Grup Municipal d'ERC - Ara parets:
Jordi Seguer Romero, Montse Folguera SansKènia Domènech ÀlvarezJoan Martorell Mompart, Carme Herrero Endrino

Grup Municipal de Sumem Esquerres:
Casandra García RodríguezRosa Martí ConillLluís Moreno Garcia

Grup Municipal de Parets per la República:
Neus Jordà Fernandez

Grup Municipal del PSC-CP:
Francesc Juzgado Mollá, O'hara Valdivia Rojas, Maria Gorina MollarAntonio Fernández ArimónLaura Lozano Carrasco, Francisco de la Torre EscobarMiquel J. Pérez Rodríguez 

Grup Municipal de Ciutadans:
Manuel Losada Seivane

Junta de Govern

És l'òrgan municipal bàsic integrat per l'alcalde i un nombre de regidors nomenats lliurement per l'alcalde. Té les atribucions delegades per l'alcalde o l'Ajuntament en Ple. La Junta de Govern es celebra cada dijous a les 13.30 h.

Jordi Seguer Romero

Tinents d'alcalde:

1a Casandra García Rodríguez
2a Kènia Domènech Àlvarez
3a Neus Jordà Fernandez
4a Rosa Martí Conill 
5a Joan Martorell Mompart

Com a regidors delegats  de serveis municipals assistiran amb veu però sens vot a totes les sessions de la Junta de Govern les regidores Lluís Moreno GarciaMontse Folguera Sans i Carme Herrero Endrino

Comissió especial de comptes

És la Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'Ajuntament en Ple.

President: Jordi Seguer Romero (Alcalde)

Secretari: Josep Maria Amorós Bosch (Secretari)

Participants sense dret a vot:

Casandra García Rodríguez  (Grup Municipal de Sumem Esquerres)

Ester Panadero Jiénez (Interventora)

Francesc Juzgado Mollà (Grup Municipal del PSC-CP)

Kènia Domenech Àlvarez (Grup Municipal d'ERC - Ara parets)

Manuel Losada Seivane (Grup Municipal de Ciutadans)

Neus Jordà Fernàndez (Grup Municipal de Parets per la República)

 

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i els portaveus dels diferents grups municipals. Es reunirà el dijous anterior a la celebració de les sessions dels plens ordinaris i, extraordinàriament, a instància de qualsevol dels seus membres.

Les seves atribucions són:

a) Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la junta. 
b) Podrà manifestar el parer de la corporació envers temes que, sense ésser de competència municipal, es considerin d’interès ciutadà.
c) Aquelles altres que es derivin del Reglament orgànic municipal i dels acords del Ple de l'Ajuntament

Comissió Informativa dels assumptes del Ple

Comissions presidides per l'alcalde o regidor/a en qui delegui. Es componen de tots els regidors dels grups municipals del consistori. No tenen atribucions resolutòries i la seves funcions són l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, llevat que s'hagin d'adoptar acords declarats urgents)

A proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals es podran convocar comissions informatives per tractar assumptes específics d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació de les Àrees municipals ,i en tot cas, amb caràcter previ a la modificació o nova redacció dels reglaments i ordenances municipals.

Representants municipals en els òrgans supramunicipals

Consell de l'Esport Municipal
President: Alcalde o Regidor d’Esports
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consorci per a la Gestió de Residus
Rosa Martí Conill

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Titular: Montserrat Folguera Sans
Suplent: Casandra García Rodríguez

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Lluís Moreno Garcia

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Neus Jordà Fernández

Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
Montserrat Folguera Sans

Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Titular: Casandra García Rodríguez
Suplent: Lluís Moreno Garcia

Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
President: Alcalde, Jordi Seguer Moreno i la regidora de Salut, Casandra García Rodríguez

Membres de la Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia:
Regidor de Gent Gran, 
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell Escolar Municipal
President: Jordi Seguer Romero

Comissió del Consell Escolar:
Casandra García Rodríguez
El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell d'Infants Municipal
President: Alcalde, Jordi Seguer Romero
Vicepresident: Regidora d’Educació, Casandra García Rodríguez
Regidora: Neus Jordà Fernández

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
Titular: Lluís Moreno Garcia
Suplent: Montserrat Folguera Sans

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Lluís Moreno Garcia

Taula pel Dret a l'Habitatge
Montserrat Folguera Sans
Lluís Moreno García

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Rosa Martí Conill

Consorci Localret

Consorci Teledigital Mollet
Titular: Casandra García Rodríguez
Suplent: Lluís Moreno Garcia

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
Titular: Montserrat Folguera Sans
Suplent: 

Associació de municipis Parc Territorial del Circuit
Comitè executiu
Jordi Seguer Romero

Representants Consell Territorial
Jordi Seguer Romero
Rosa Martí Conill

Associació Xarxa C-17
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: 

Associació de municipis Àmbit B-30
Titular: Montserrat Folguera Sans
Suplent: Neus Jordà Fernández

Consell Industrial de Parets del Vallès
President: Alcalde, Jordi Seguer Romero
Vicepresidenta: Casandra García Rodríguez
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès
Alcalde, Jordi Seguer Romero
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup