Portada > Ajuntament > Organització Municipal

Organització Municipal

(Actualitzat a octubre de 2021)

Ple municipal

És l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcalde que adopta les principals decisions de l'Ajuntament.
Les sessions ordinàries de Ple municipal tenen caràcter bimensual i es celebren el tercer dijous de cada mes que pertoqui a les 18 h.

Atribucions del Ple

Grup Municipal del PSC-CP:
Francesc Juzgado MolláO'hara Valdivia RojasMaria Gorina MollarAntonio Fernández ArimónLaura Lozano CarrascoFrancesc de la Torre EscobarAlejandro Villena Urbaneja 

Grup Municipal de Sumem Esquerres:
Casandra Garcia RodríguezRosa Martí ConillGemma Garcia Galindo

Grup Municipal d'ERC - Ara parets:
Jordi Seguer Romero, Montse Folguera SansKènia Domènech ÀlvarezJoan Martorell Mompart, Carme Herrero Endrino

Grup Municipal de Parets per la República:

Neus Jordà Fernandez

Grup Municipal de Ciutadans:
Manuel Losada Seivane

(Actualitzat a octubre de 2021)

Junta de Govern

És l'òrgan municipal bàsic integrat per l'alcalde i un nombre de regidors nomenats lliurement per l'alcalde. Té les atribucions delegades per l'alcalde o l'Ajuntament en Ple. La Junta de Govern es celebra cada dijous a les 13.30 h.

Francesc Juzgado Mollá

Membres:

Casandra Garcia Rodríguez
Kiko de la Torre Escobar
Antonio Fernández Arimón
Alejandro Villena Urbaneja
Rosa Martí Conill

Com a regidors delegats  de serveis municipals assistiran amb veu però sens vot a totes les sessions de la Junta de Govern les regidores O'hara Valdivia RojasMaria Gorina Mollar i Laura Lozano Carrasco.

(Actualitzat a octubre de 2021)

Comissió especial de comptes

És la Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'Ajuntament en Ple.

President: Francesc Juzgado Mollá (Alcalde)

Secretari: Josep Maria Amorós Bosch (Secretari)

Participants sense dret a vot:

(Grup Municipal de Sumem Esquerres)

Ester Panadero Jiénez (Interventora)

(Grup Municipal del PSC-CP)

(Grup Municipal d'ERC - Ara parets)

(Grup Municipal de Ciutadans)

(Grup Municipal de Parets per la República)

(Actualitzat a octubre de 2021)

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i els portaveus dels diferents grups municipals. Es reunirà el dijous anterior a la celebració de les sessions dels plens ordinaris i, extraordinàriament, a instància de qualsevol dels seus membres.

Les seves atribucions són:

a) Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la junta. 
b) Podrà manifestar el parer de la corporació envers temes que, sense ésser de competència municipal, es considerin d’interès ciutadà.
c) Aquelles altres que es derivin del Reglament orgànic municipal i dels acords del Ple de l'Ajuntament

(Actualitzat a octubre de 2021)

Comissió Informativa dels assumptes del Ple

Comissions presidides per l'alcalde o regidor/a en qui delegui. Es componen de tots els regidors dels grups municipals del consistori. No tenen atribucions resolutòries i la seves funcions són l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, llevat que s'hagin d'adoptar acords declarats urgents)

A proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals es podran convocar comissions informatives per tractar assumptes específics d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació de les Àrees municipals ,i en tot cas, amb caràcter previ a la modificació o nova redacció dels reglaments i ordenances municipals.

(Actualitzat a octubre de 2021)

Representants municipals en els òrgans supramunicipals

Consell de l'Esport Municipal
President: Alcalde o Regidor d’Esports
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consorci per a la Gestió de Residus
Rosa Martí Conill

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Casandra Garcia Rodríguez

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Casandra Garcia Rodríguez

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Alejandro Villena Urbaneja

Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
Maria Gorina Mollar

Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá i la regidora de Salut, Casandra Garcia Rodríguez

Membres de la Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia:
Regidora de Gent Gran, Maria Gorina Mollar
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell Escolar Municipal
President: Francesc Juzgado Mollá

Comissió del Consell Escolar:
Casandra Garcia Rodríguez
El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell d'Infants Municipal
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Vicepresident: Regidora d’Educació, Casandra Garcia Rodríguez
Regidora: O'hara Valdivia Rojas

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
Titular: Casandra Garcia Rodríguez
Suplent: Alejandro Villena Urbaneja

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Maria Gorina Mollar

Taula pel Dret a l'Habitatge
Rosa Martí Conill
Maria Gorina Mollar

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Rosa Martí Conill

Consorci Localret
Laura Lozano Carrasco

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
Titular:  Alejandro Villena Urbaneja
Suplent: Francesc de la Torre Escobar

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
Comitè executiu
Titular:  Francesc de la Torre Escobar
Suplent: Alejandro Villena Urbaneja

Associació de municipis Parc Territorial del Circuit
Comitè executiu
Francesc Juzgado Mollá

Representants Consell Territorial
Francesc Juzgado Mollá
Rosa Martí Conill

Associació Xarxa C-17
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Francesc de la Torre Escobar

Associació de municipis Àmbit B-30
Titular: Francesc de la Torre Escobar
Suplent: O'hara Valdivia Rojas

Consell Industrial de Parets del Vallès
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Vicepresidenta: Casandra Garcia Rodríguez
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès
Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

(Actualitzat a octubre de 2021)