Portada > Ajuntament > Organització Municipal

Organització Municipal

Ple municipal

És l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcalde que adopta les principals decisions de l'Ajuntament.
Les sessions ordinàries de Ple municipal tenen caràcter bimensual i es celebren el tercer dijous de cada mes que pertoqui a les 18 h.

Atribucions del Ple

Grup Municipal del PSC-CP:
Francesc Juzgado MolláPaola Gratacós Ballescà, Miquel J. Pérez RodríguezÀfrica Martínez BellésAntonio Fernández ArimónSusanna Villa PuigEva Riulas Huet, Laura Lozano Carrasco

Grup Municipal de Sumem Parets:
Casandra García Rodríguez, Antonio Molina Herrera, Ana fernández Monteagudo

Grup Municipal d'ERC - Ara parets:
Jordi Seguer RomeroRamon Parés LópezKènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal de NOPP:
Rosa Martí Conill

Grup Municipal de PDeCAT:
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal de Ciutadans:
Manuel Losada Seivane

Junta de Govern

És l'òrgan municipal bàsic integrat per l'alcalde i un nombre de regidors nomenats lliurement per l'alcalde. Té les atribucions delegades per l'alcalde o l'Ajuntament en Ple. La Junta de Govern es celebra cada dijous a les 13.30 h.

Francesc Juzgado Mollá

Tinents d'alcalde:

1r Paola Gratacós Ballescà
2a Susanna Villa Puig
3r  Miquel J. Pérez Rodríguez 
4a Àfrica Martínez Bellés
5è Antonio Fernández Arimón

Com a regidors delegats  de serveis municipals assistiran amb veu però sens vot a totes les sessions de la Junta de Govern les regidores Eva Riulas Huet i Laura Lozano Carrasco.

Comissió especial de comptes

És la Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'Ajuntament en Ple.

Grup Municipal del PSC-CP:
Paola Gratacós BallescàFrancesc Juzgado Mollá 

Grup Municipal de Sumem Parets:
Casandra García Rodríguez

Grup Municipal d'ERC - Ara parets:
Jordi Seguer Romero

Grup Municipal del NOPP:
Rosa Martí Conill

Grup Municipal de PDeCAT:
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal de Ciutadans:
Manuel Losada Seivane

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i els portaveus dels diferents grups municipals. Es reunirà el dijous anterior a la celebració de les sessions dels plens ordinaris i, extraordinàriament, a instància de qualsevol dels seus membres.

Les seves atribucions són:

a) Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la junta. 
b) Podrà manifestar el parer de la corporació envers temes que, sense ésser de competència municipal, es considerin d’interès ciutadà.
c) Aquelles altres que es derivin del Reglament orgànic municipal i dels acords del Ple de l'Ajuntament

Comissió Informativa dels assumptes del Ple

Comissions presidides per l'alcalde o regidor/a en qui delegui. Es componen de tots els regidors dels grups municipals del consistori. No tenen atribucions resolutòries i la seves funcions són l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, llevat que s'hagin d'adoptar acords declarats urgents)

A proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals es podran convocar comissions informatives per tractar assumptes específics d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació de les Àrees municipals ,i en tot cas, amb caràcter previ a la modificació o nova redacció dels reglaments i ordenances municipals.

Comissió Informativa permanent de seguiment de l’acció de govern

Aquestes Comissions seran presidides per l’alcalde o regidor/a en qui delegui i es composa del portaveus dels grups municipals del consistori o regidor/a en qui es delegui. No tenen atribucions resolutòries. La seva funció és el seguiment i la consulta dels decrets i resolucions de l’equip de govern.

Aquesta comissió es reunirà amb caràcter semestral durant el segon dijous dels mesos de febrer i setembre de cada exercici.

Representants municipals en els òrgans supramunicipals

Consell de l'Esport Municipal
President: Regidor d’Esports, Antonio Fernández Arimón

Consorci per a la Gestió de Residus
Àfrica Martínez Bellés

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Titular: Francesc Juzgado Mollá 
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Titular: Francesc Juzgado Mollá
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
Titular: Francesc Juzgado Mollá
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
Miquel J. Pérez Rodríguez

Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Titular: Susanna Villa Puig 
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá

Membres de la Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia: 
Regidora de Gent Gran, Susanna Villa Puig
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell Escolar Municipal
President: Francesc Juzgado Mollá

Comissió del Consell Escolar:
Miquel J. Pérez Rodríguez
El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell d'Infants Municipal
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Vicepresident: Regidor d’Educació, Miquel J. Pérez Rodríguez

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
Titular: Francesc Juzgado Mollá
Suplent: Miquel J. Pérez Rodríguez

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Susanna Villa Puig

Taula per la Cooperació i l'ajut al desenvolupament
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Vocals: El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Taula pel Dret a l'Habitatge
Regidora de Benestar Social, Susanna Villa Puig
Regidor d’Habitatge, Àfrica Martínez Bellés

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Francesc Juzgado Mollá

Consorci Comunicació Local
Miquel J. Pérez Rodríguez

Consorci Localret
Antonio Fernández Arimón

Consorci Teledigital Mollet
Titular: Francesc Juzgado Mollá
Suplent: Miquel J. Pérez Rodríguez

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
Titular: Francesc Juzgado Mollá  
Suplent: Eva Riulas Huet

Associació de municipis Parc Territorial del Circuit
Comitè executiu
Francesc Juzgado Mollá

Representants Consell Territorial 
Francesc Juzgado Mollá
Antonio Fernández Arimón

Associació Xarxa C-17
Titular: Francesc Juzgado Mollá
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Associació de municipis Àmbit B-30
Titular: Francesc Juzgado Mollá
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Consell Industrial de Parets del Vallès
President: Alcalde,  Francesc Juzgado Mollá
Vicepresident: Regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Antonio Fernández Arimón

Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès
Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martínez Bellés