Portada > Ajuntament > Organització Municipal

Organització Municipal

Ple municipal

És l'òrgan municipal bàsic integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcalde que adopta les principals decisions de l'Ajuntament.
Les sessions ordinàries de Ple municipal tenen caràcter bimensual i es celebren el tercer dijous de cada mes que pertoqui a les 18 h.

Atribucions del Ple

Grup Municipal del PSC-CP:
Sergi Mingote Moreno, Paola Gratacós Ballescà, Miquel J. Pérez RodríguezFrancesc Juzgado Mollá, Àfrica Martínez BellésAntonio Fernández ArimónSusanna Villa PuigDídac Cayuela Nuñez 

Grup Municipal de Sumem Parets:
Casandra García Rodríguez, Antonio Molina Herrera, Ana fernández Monteagudo

Grup Municipal d'ERC - Ara parets:
Jordi Seguer RomeroRamon Parés LópezKènia Domènech Àlvarez

Grup Municipal de NOPP:
Rosa Martí Conill

Grup Municipal de PDeCAT:
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal de Ciutadans:
Manuel Losada Seivane

Junta de Govern

És l'òrgan municipal bàsic integrat per l'alcalde i un nombre de regidors nomenats lliurement per l'alcalde. Té les atribucions delegades per l'alcalde o l'Ajuntament en Ple. La Junta de Govern es celebra cada dijous a les 13.30 h.

Sergi Mingote Moreno 

Tinents d'alcalde:

1r Francesc Juzgado Mollá
2a Paola Gratacós Ballescà
3r  Miquel J. Pérez Rodríguez 
4a Àfrica Martínez Bellés
5a Susanna Villa Puig

Com a regidors delegats  de serveis municipals assistiran amb veu però sens vot a totes les sessions de la Junta de Govern els regidors senyors Dídac Cayuela Nuñez i Antonio Fernández Arimón.

Comissió especial de comptes

És la Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'Ajuntament en Ple.

Grup Municipal del PSC-CP:
Paola Gratacós BallescàFrancesc Juzgado Mollá 

Grup Municipal de Sumem Parets:
Casandra García Rodríguez

Grup Municipal d'ERC - Ara parets:
Jordi Seguer Romero

Grup Municipal del NOPP:
Rosa Martí Conill

Grup Municipal de PDeCAT:
Raul Urtusol Bou

Grup Municipal de Ciutadans:
Manuel Losada Seivane

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus està integrada per l’alcalde o l’alcaldessa i els portaveus dels diferents grups municipals. Es reunirà el dijous anterior a la celebració de les sessions dels plens ordinaris i, extraordinàriament, a instància de qualsevol dels seus membres.

Les seves atribucions són:

a) Podrà acordar, per raons d’urgència, la inclusió de propostes no dictaminades per les comissions informatives en l’ordre del dia com a proposicions de la junta. 
b) Podrà manifestar el parer de la corporació envers temes que, sense ésser de competència municipal, es considerin d’interès ciutadà.
c) Aquelles altres que es derivin del Reglament orgànic municipal i dels acords del Ple de l'Ajuntament

Comissió Informativa dels assumptes del Ple

Comissions presidides per l'alcalde o regidor/a en qui delegui. Es componen de tots els regidors dels grups municipals del consistori. No tenen atribucions resolutòries i la seves funcions són l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, llevat que s'hagin d'adoptar acords declarats urgents)

A proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals es podran convocar comissions informatives per tractar assumptes específics d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació de les Àrees municipals ,i en tot cas, amb caràcter previ a la modificació o nova redacció dels reglaments i ordenances municipals.

Comissió Informativa permanent de seguiment de l’acció de govern

Aquestes Comissions seran presidides per l’alcalde o regidor/a en qui delegui i es composa del portaveus dels grups municipals del consistori o regidor/a en qui es delegui. No tenen atribucions resolutòries. La seva funció és el seguiment i la consulta dels decrets i resolucions de l’equip de govern.

Aquesta comissió es reunirà amb caràcter semestral durant el segon dijous dels mesos de febrer i setembre de cada exercici.

Representants municipals en els òrgans supramunicipals

Consell de l'Esport Municipal
President: Regidor d’Esports, Dídac Cayuela Nuñez

Consorci per a la Gestió de Residus
Francesc Juzgado Mollá

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Titular: Sergi Mingote Moreno 
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
Àfrica Martínez Bellés

Consorci Govern Territorial de Salut del Baix Vallès
Titular: Susanna Villa Puig 
Suplent: Àfrica Martínez Bellés

Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno

Membres de la Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia: 
Regidora de Gent Gran, Susanna Villa Puig
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell Escolar Municipal
President: Sergi Mingote Moreno

Comissió del Consell Escolar:
Miquel J. Pérez Rodríguez
El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell d'Infants Municipal
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno
Vicepresident: Regidor d’Educació, Miquel J. Pérez Rodríguez

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Miquel J. Pérez Rodríguez

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Sergi Mingote Moreno

Taula per la Cooperació i l'ajut al desenvolupament
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno
Vocals: El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Taula pel Dret a l'Habitatge
Regidora de Benestar Social, Susanna Villa Puig
Regidor d’Habitatge, Francesc Juzgado Mollá

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Francesc Juzgado Mollá

Consorci Comunicació Local
Miquel J. Pérez Rodríguez

Consorci Localret
Miquel J. Pérez Rodríguez

Consorci Teledigital Mollet
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Miquel J. Pérez Rodríguez

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona –AMTU-
Titular Sergi Mingote Moreno 
Suplent Francesc Juzgado Mollá

Associació de municipis Parc Territorial del Circuit
Comitè executiu
Sergi Mingote Moreno

Representants Consell Territorial 
Francesc Juzgado Mollá
Antonio Fernández Arimón

Associació Xarxa C-17
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Associació de municipis Àmbit B-30
Titular: Sergi Mingote Moreno
Suplent: Francesc Juzgado Mollá

Consell Industrial de Parets del Vallès
President: Alcalde, Sergi Mingote Moreno 
Vicepresident: Regidor de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Antonio Fernández Arimón

Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès
Alcalde, Sergi Mingote Moreno
Regidora de Seguretat Ciutadana, Àfrica Martínez Bellés