Portada > Ajuntament > Projectes > General > Pla d'Igualtat Municipal

Pla d'Igualtat Municipal

El Pla d’Igualtat Municipal 2012 – 2015, és la principal eina que té l’Ajuntament per a planificar, ordenar i impulsar les polítiques de gènere i/o d’igualtat d’oportunitats al municipi.

Amb les polítiques d’igualtat de gènere es vol contribuir a assolir una societat més igualitària i justa, on les persones –siguin dones o homes- tinguin els mateixos drets, obligacions, oportunitats i beneficis, tot respectant les diferències entre persones.

Ens hem basat en un marc polític i legal de referència (àmbit internacional, europeu, estatal, català i de Parets) i en un marc conceptual. Així com en uns principis orientadors, com són: la transversalització de la perspectiva de gènere; les accions positives i d’empoderament de les dones i les diversitats enteses com un plus de qualitat a la societat, enriquint-la.

Té diversos objectius:

 • Incidir en les estructures que fonamenten, perpetuen i justifiquen les desigualtats de gènere.
 • Considerar de forma transversal a totes les polítiques i programes municipals l’impacte diferent que poden tenir en la seva aplicació sobre les dones i els homes, i promulgar mesures per pal·liar les desigualtats que aquestes polítiques o programes poden produir.
 • Promoure programes i projectes específics per contribuir a fer un Parets cada vegada més igualitari.
 • Promoure el treball transversal interdepartamental i interinstitucional per poder avançar conjuntament en la promoció de la igualtat de gènere a nivell municipal.

La metodologia per a poder definir el Pla ha constat de diverses fases:

 • Contextualització a partir de l’anàlisi de dades.
 • Treball de camp de sensibilització a través d’entrevistes a dones de Parets; a entitats de dones del municipi; a personal tècnic i a persones referents de l’equip de govern; el I Fòrum de Dones de Parets i enquestes online obertes a tota la població.

Amb aquesta metodologia s’han pogut identificar quines són les majors problemàtiques de gènere que s’estan donant i quines respostes articula l’Ajuntament, prioritzant aquestes problemàtiques i així disposant d’una base vàlida per a planificar polítiques públiques i accions per als propers quatre anys.

S’han prioritzat els següents eixos de treball:

 • Educació i formació
 • Mercat de treball
 • Treball Domèstic i de cura
 • Violència Masclista
 • Una ciutat per a tothom
 • Participació Social
 • Salut Integral

El Pla d’Igualtat Municipal pretén ser un instrument de canvi viu; pel que s’avaluarà cada any i la ciutadania podrà participar-hi aportant les seves vivències, experiències i sabers.

Arxius adjunts