Portada > Ajuntament > Govern obert i transparència > Indicadors Infoparticip@ (52)

Indicadors Infoparticip@ (52)

1.3 COM GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS... ? (18)

center 21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

center 22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

center 23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

center 24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?

center 25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

center 26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

center27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

center 28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

center 29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

center 30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

center 31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

center 32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

center 33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

center 34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

center 35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

center 36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

center 37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

center 38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació?