Portada > Ajuntament > Govern obert i transparència > Indicadors ITA 2017 (80) - Continguts en actualització

Indicadors ITA 2017 (80) - Continguts en actualització

A - Transparència activa i informació sobre la corporació municipal (21)

A.1. - Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament (8)

center 01 - Les dades biogràfiques de l’alcalde/essa i dels regidors/es de l'Ajuntament, especificant com a mínim el seu nom i cognoms, càrrec actual, foto, ressenya biogràfica o el seu CV, i també l’adreça electrònica.

center 02 - L'agenda institucional de l’alcalde/essa, amb indicació i el detall tant de les activitats que ja s’han dut a terme com de les que estan programades (data, hora, lloc, descripció de l'activitat i participants principals).

center 03 - Es publiquen de manera detallada i individualitzada les despeses de viatge de l’alcalde/essa i dels altres càrrecs electes de l'Ajuntament.

center 04 - La relació de llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament, així com la relació individualitzada de càrrecs (llocs) de confiança o personal eventual, i l'import individual o col·lectiu de les seves retribucions.

center 05 - Les dades bàsiques de tots i cada un dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals o societats municipals, amb indicació detallada del seu objecte social, així com els enllaços als seus llocs web. L'Ajuntament de Parets del Vallès no disposa d'aquesta tipologia d'organismes dependents.

center 06 - La relació de llocs de treball (RLT) o plantilles de personal dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals per complet, indicant la denominació dels llocs i les places de cada càrrec de confiança que tenen.

center 07 - Es publiquen les retribucions percebudes pels alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si escau, dels directors generals) de l'Ajuntament i dels màxims responsables de les entitats en què aquest participa.

center 08 - El registre d'interessos d'activitats i de béns dels alts càrrecs de l'Ajuntament.

A.3 - Publicitat activa sobre els òrgans de govern municipals, informes i resolucions judicials (7)

center 15 - Existeix i es publica un codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).

center 16 - Les ordres del dia prèvies dels plens municipals.

center 17 - Les actes íntegres dels plens municipals.

center 18 - Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.

center 19 - Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.

center 20 - Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etcètera).

center 21 - Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs.

B - Pàgina web, relacions amb la ciutadania i la societat, i la participació ciutadana (15)

C - Transparència econòmica i financera (11)

D - Transparència en les contractacions, convenis, subvencions i costos dels serveis (12)

E - Transparència en matèries d'Urbanisme, Obres Públiques i Medi Ambient (12)

F - Dret d'accés a la informació (9)