Portada > Temes > Comerç i consum > Destacats

Destacats

IMATGE CAMPANYA CEAV AGÈNCIES DE VIATGES
Campanya CEAV
 
CAMPANYA DE LA CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D'AGÈNCIES DE VIATGES (CEAV)

ESTÉN LA VALIDESA DEL TEU BO

 

El pròxim 21 de juny, els bons que es van emetre per ajornar els viatges després de l'estat d'alarma aprovat arran de la pandèmia per la covid-19, deixen de ser vàlids. En les condicions actuals les agències de viatges tenen seriosos problemes econòmics per a fer front a totes les devolucions, ja que estan pendents dels reembossaments dels seus proveïdors, principalment companyies aèries i de creuers.

Per aquest motiu, i davant la propera reactivació del turisme, la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV) han endegat una campanya amb l'objectiu que els viatgers s'adrecin a les seves agències de viatges i allarguin una mica més la validesa dels seus abonaments. D'aquesta manera, per una banda, podran conservar un viatge que podran realitzar molt aviat i d'altre ajudaran a fer que les agències de viatges tirin endavant.

CAMPANYA CEAV 

Crisi del coronavirus: Guia de consum

 

garanties
Garanties

Lloguer

 • Queden suspesos els procediments de desnonament durant sis mesos des de la declaració d'alarma.
 • Pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual: En els contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzen durant un període de dos mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, es pot demanar una pròrroga extraordinària de fins a 6 mesos, en les mateixes condicions existents.
 • S’aplica una moratòria, un ajornament, un fraccionament de les quotes o una reducció de la renda, pel que fa al pagament del lloguer de l'habitatge habitual  a les persones vulnerables (acomiadades, afectades per un ERTE o que se'ls hagi reduït la jornada), sempre que el propietari de l’habitatge sigui un gran tenidor (més de 10 habitatges o superfície construïda de més de 1.500 m2).
  • En cas que els propietari de l’immoble no sigui un gran tenidor, les persones vulnerables poden sol·licitar un ajornament del pagament. Si no hi hagués acord, l’arrendatari podrà demanar un préstec a interès zero.

Més informació: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Crèdits hipotecaris
Crèdits hipotecaris

Crèdits hipotecaris

Des del passat 19 de març fins a un mes després de la finalització de l’estat d’alarma es pot presentar una sol·licitud davant l’entitat financera amb la que es va signar el préstec o el crèdit hipotecaridel seu habitatge habitual perquè suspengui el pagament del deute hipotecari (amortització de capital i interessos) durant el termini d’un mes, sense perjudici de les pròrrogues que puguin acordar-se per part del govern espanyol i, durant aquest termini no es podran meritar interessos, no es podran cobrar interessos moratoris ni es podran aplicar la clàusula de venciment anticipat del contracte.

Així mateix, l’entitat financera disposa de 15 dies per concedir la moratòria sempre que es compleixin els requisits següents:

 1. Que la persona deutora hipotecària estigui en situació d’atur o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%.
   
 2. Que els ingressos familiars, del mes anterior a la sol·licitud, no superin els 1.613,52 euros mensuals. No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar. Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.
   
 3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) superi el 35% dels ingressos nets familiars.
   
 4. Que com a conseqüència de l’emergència sanitària, la càrrega hipotecària en relació amb els ingressos s’hagi multiplicat per almenys 1,3.

 

Serveis funeraris
Serveis funeraris

Serveis funeraris

Si durant el període de vigència de l’estat d’alarma heu hagut de contractar un servei funerari, aquests són els vostres drets:

 • L’empresa us ha d'haver facilitat un pressupost desglossat amb tots els conceptes i els preus, que no poden ser superiors als que s'aplicaven abans del 14 de març de 2020.
 • No us poden cobrar serveis que per les condicions establertes per les autoritats sanitàries ara no es podien prestar.
 • Si heu pagat per serveis que finalment no s’han pogut prestar, podeu reclamar la devolució d’aquests imports.
 • Si el servei funerari estava contractat amb una pòlissa d'assegurances, teniu dret a reclamar que l'asseguradora us aboni la diferència entre el servei contractat i el que realment s'ha prestat.
Transport
Transport

Transport

Transport aeri:

 • En les cancel·lacions de vols, l’usuari no té dret a indemnització però sí al retorn de l’import del bitllet. L’usuari pot decidir si vol acceptar un val per part de la companya o el reemborsament del preu del bitllet.
 • Si la companyia no cancel·la el servei, cal veure si el contracte especifica alguna cosa sobre crisis sanitàries.
 • Atès que només es pot viatjar per causes puntuals, extraordinàries i justificades, el consumidor pot demanar el reembolsament.

Transport terrestre:

 • En el transport per tren es retornarà l’import dels bitllets cancel·lats. En aquells serveis no cancel·lats, RENFE preveu el retorn del 100% de l’import dels bitllets.
 • Contacteu amb l’empresa que us va vendre els bitllets.
 • En el transport per via carretera, com autobusos, es retorna l’import del bitllet o s’ofereix transport alternatiu. Cal contactar amb la companyia.

Transport marítim:

 • En el transport marítim, tant si la companyia cancel·la el servei com si no el cancel·la però l’usuari no hi pot accedir per les circumstàncies actuals, hi ha dret al retorn del bitllet.

Viatges combinats:

 • Quan aquest hagi estat cancel·lat es pot optar per un bo o el reemborsament d’allò abonat, dins de les possibilitats de la propia empresa.
 • En cas de no anul·lació, l’usuari té dret a desistir del contracte i al retorn del pagat. No hi haurà dret a indemnització.
 • L’empresa pot oferir un bo amb validesa de fins a un any. Tanmateix és potestat de la persona consumidora decidir si accepta o vol el retorn de l’import pagat.

 

Serveis bàsics
Serveis bàsics

Serveis bàsics

No es podrà suspendre el subministrament de llum, gas i aigua a cap consumidor excepte per qüestions de seguretat.

Mentre duri l'estat d'alarma, no es computaran els terminis per reclamar rebuts impagats.

D’altra banda, es prorroga de forma automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència de l'abonament social.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 19 de març de 2020 una sèrie de bonificacions en el cànon de l'aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses:

 • Reducció del 50% del cànon de l’aigua a tots els usuaris domèstics durant dos mesos (abril i maig).
 • Reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques (petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms).
Telefonia
Telefonia

Telefonia

Ajornament del pagament de factures

Si un abonat té un deute amb un operador de telefonia o internet relatiu a una factura presentada entre el 14 de març i el 30 de juny (ambdós inclosos), pot sol·licitar un fraccionament i ajornament del deute.

Les condicions són:

 • La divisió serà lineal en els mesos ajornats
 • El termini per fer pagaments fraccionats serà de 6 mesos, llevat que s’acordi lliurement amb l'operador un període diferent (que pot ser més llarg o més curt).
 • No es cobraran interessos de demora i no es requerirà cap garantia per a la divisió i l'ajornament.

Els abonats amb factures impagades, tant si sol·liciten i accepten el fraccionament i ajornament com si no el sol·liciten ni l’accepten, no podran mantenir els números assignats en cas d'un canvi d'operador (portabilitat) durant la vigència del deute.

Però sí tenen dret a conservar els números si han comunicat a l'operador una no conformitat amb la factura, i no havent obtingut una resposta satisfactòria per part de l'empresa, han presentat una reclamació a un organisme oficial.