Normatives

Reglaments i ordenances municipals relacionades amb el comerç

Horaris comercials

Amb la llei d"horaris els comerços poden obrir un màxim de 12 hores diàries, entre les 7.00 h i les 22.00 h, amb un límit setmanal de 72 hores, amb l"obligació de tancar diumenges i festius i avançar l"horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre. Dins d"aquests límits, els comerciants poden fixar lliurament la distribució del seu horari diari d"obertura. D"altra banda, a Catalunya, el comerç en general pot obrir un màxim de 8 diumenges o festius a l"any.

 

Publicitat de l’horari comercial

Els establiments comercials hauran d’exposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

 

Horari general:

• Amb caràcter general, els establiments comercials han de romandre tancats els diumenges i altres dies festius. Només està permesa l’obertura en els vuit festius expressament autoritzats.

• Els dies festius d’obertura autoritzada per a l’any 2022 són les dates següents: 2 i 9 de gener; 6 i 26 de juny; 15 d’agost; 27 de novembre, i el 6, 8, 11 i 18 de desembre.

• Els establiments comercials poden obrir els dies feiners un màxim de 12 h diàries, entre les 7 i les 22 h.

• El temps d’obertura els dies feiners no pot superar les 72 h.

• Els establiments comercials han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre. A més, els dies 24 i 31 de desembre han d’avançar el seu horari de tancament a les 20 h.

 

Excepcions a l’horari general*

1. Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes,

farmàcies i gasolineres.

2. Les botigues de conveniència, que són aquelles que tenen una superfície no superior a 500 m2, i que distribueixin de manera similar i proporcionada la seva oferta entre la següent gamma d’articles: llibres, diaris i revistes, productes d’alimentació, discos i vídeos, joguines, regals i articles diversos.

3. Els establiments especialitzats en la venda personalitzada o en règim d’autoservei els titulars els quals són petites o mitjanes empreses, sempre que la superfície de venda no superi els 150 m2 i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d’alimentació.

4. Els establiments comercials els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, situats en municipis de menys de 5.000 habitants, sempre que la superfície de venda no superi els 150 m2, amb l’autorització prèvia del ple municipal i la comunicació de l’ajuntament a la Direcció General de Comerç.

5. Els establiments situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat. Els ajuntaments han d’autoritzar l’obertura d’aquests establiments i cal comunicar l’autorització a la Direcció General de Comerç.

6. Els establiments situats en municipis turístics.

* No obstant això, tots els establiments han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

 

Les infraccions més rellevants són les següents:

• L’obertura de l’establiment comercial en horari no autoritzat.

• L’incompliment del temps màxim d’obertura de l’establiment comercial.

• L’obertura de l’establiment comercial en diumenge o dia festiu no inclòs en el calendari anual.

• La manca d’exposició de l’horari d’obertura de l’establiment comercial de manera visible al públic, fins i tot amb l’establiment tancat.

Les multes poden arribar fins a un import de 600.000 €.

 

Més informació: https://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/comerc/horaris

Preus

En un establiment comercial és obligatori indicar el preu de venda de tots els productes exposats, precedit de la sigla PVP, mitjançant cartells o etiquetes visibles. S'ha d'exposar el preu complet o final del producte, incloent-hi els impostos i les despeses de tramesa si n'hi ha. Igualment, en el cas d'establiments de serveis, com ara perruqueries, bars, agències de viatges, etc, el preu s'ha d'exposar de forma visible per a la població consumidora i usuària.

Cal saber també que, en productes a granel, s'ha d'indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc) i que el preu s'ha de referir sempre al pes net del producte. En productes comercialitzats per unitats o peces, a més del preu unitari del producte s'ha de posar el preu amb referència a la unitat de mesura.

Rebaixes, saldos i liquidacions

Són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.

 

Venda en liquidació

La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació o altra equivalent, es produeix com a conseqüència de l'execució d'una decisió judicial o administrativa, o es duta a terme pel comerciant o per l'adquirent del negoci en algun dels casos següents: cessament total o parcial de l'activitat comercial; canvi o modificació substancial de l'orientació del negoci; canvi de local o realització d'obres d'importància en el mateix; i qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal desenvolupament de l'activitat comercial.

S'entén per obres d'importància i/o situacions de força major aquelles que inutilitzen temporalment una part important o la totalitat de la zona de vendes del local.
Es pot efectuar liquidació sobre qualsevol tipus de producte sempre que es trobi a l'estoc de l'establiment en el moment de presentar la comunicació.
Es poden dur a terme vendes en liquidació en temporada de rebaixes sempre ique s'ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda especial.
La venda en liquidació ha de començar d'acord amb les especificacions contingudes en la comunicació, en relació a la causa que l'origina. La durada màxima de la venda en liquidació serà de tres mesos, llevat que el motiu sigui el cessament total de l'activitat, que en aquest cas serà d'un any.

Condicions per a la venda en liquidació 

1) Que es produeixi alguna de les circumstàncies legalment establertes.
2) Comunicar, amb un mes d'antelació com a mínim (per tal  que, si s'escau, puguin ser efectuades les comprovacions prèvies oportunes), a la Direcció General de Comerç o les Delegacions Territorials de Treball, Indústria, Comerç i Turisme la intenció de dur a terme venda en liquidació. Aquesta comunicació ha de contenir les següents dades: identificació del titular de l'establiment, identificació de l'establiment (domicili i articles que es comercialitzen) i motiu de la venda en liquidació.
3) No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació superior a 8 dies.
4) El comerciant ha d'exhibir a l'establiment on s'efectuï la liquidació còpia de la comunicació presentada al Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. 


Venda en rebaixes

S'entén per venda en rebaixes quan els articles objecte de la mateixa s'ofereixen, en el mateix establiment en què habitualment s'exerceix l'activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de l'esmentada venda. No és venda en rebaixes la d'aquells productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, així com la dels productes deteriorats o adquirits a l'objecte de ser venuts a preu inferior a l'ordinari.

Per fer venda en rebaixes, no cal cap autorització ni comunicació a l'administració, només el compliment estricte de les condicions indicades.
La venda en rebaixes és una pràctica comercial opcional que, durant la temporada de rebaixes, es por dur a terme, o no, i amb la durada que s'estimi convenient (màxim dos mesos).
No es pot començar fent algun tipus de venda promocional i enllaçar- la amb la venda en rebaixes o viceversa especialment quan la venda promocional consisteixi, com sol ser el més habitual, en vendre articles a preu inferior al seu preu ordinari, atès que es considera ampliació de la venda en rebaixes més enllà dels períodes legalment autoritzats.

Condicions per a la venda
1) La venda en rebaixes només es pot dur a terme en les temporades legalment autoritzades, una a l'hivern i una altra a l'estiu, amb una durada màxima de dos mesos.
2) Les reduccions de preu han de consignar-se exhibint al costat del preu habitual el preu rebaixat.
3) Els productes han d'haver estat a la venda abans de la temporada de rebaixes.

Temporades de rebaixes
Hivern: els dies comercialment hàbils per a l'establiment compresos entre el 7 de gener i el 6 de març, ambdós inclosos.
Estiu: els dies comercialment hàbils per a l'establiment compresos entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, ambdós inclosos. 


Venda de saldos

Es considera venda de saldos la d'aquells productes el valor del mercat dels quals es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència, i per tant siguin ofertas a un preu inferior a l'habitual sense que comportin risc ni engany pel consumidor. Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.
No hi ha limitació de temps en la venda ocasional de saldos. El temps depèn de quan s'exhaureixin els articles posats a la venda sota aquest règim de venda especial.
Es poden dur a terme vendes en règim de saldos en temporada de rebaixes, sempre que s'ajustin estrictament als supòsits legals previstos per a aquest tipus de venda especial.

Condicions generals per a la venda de saldos
1) Que es tracti de productes que es trobin en alguna de les circumstàncies legalment establertes.
2) Cal que els productes objecte de venda de saldos hagin estat inclosos a l'estoc del venedor durant un període no inferior a 6 mesos.
3) La venda ocasional de saldos està subjecta a comunicació prèvia a la Direcció General de Comerç o a les Delegacions Territorial del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme que ha de ser presentada amb una antelació mínima de 7 dies. En aquesta comunicació ha de constar com a mínim: identificació del titular; identificació de l'establiment (domicili i articles que es comercialitzen), i causa de la venda en règim de saldos. Aquesta comunicació s'ha d'exhibir en un lloc visible de l'establiment mentre duri la venda de saldos.
4) La venda permanent de saldos està subjecta a l'obtenció prèvia d'un permís de la Direcció General de Comerç. En la sol·licitud ha de constar com a mínim: identificació del titular; identificació de l'establiment (domicili i articles que es comercialitzen descripció de l'estat dels articles que es vendran en règim de saldos i, si s'escau, identificació de l'establiment on es durà a terme la venda permanent de saldos si està específicament destinat a aquesta activitat.
5) Els productes venuts en règim de saldos han de ser publicitats mitjançant una informació clara que identifiqui aquests productes, indicant quan es tracti de productes deteriorats, defectuosos o desaparellats aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.

Garanties

Els béns duradors, com ara els aparells elèctrics i electrònics, els mobles, etc., tenen una garantia legal de dos anys, a diferència dels béns de consum immediat, com ara els aliments i les begudes, en què consta data de caducitat o la data de consum preferent. Els productes de segona mà tenen garantia d’un any.

Si la persona consumidora troba que el producte que ha comprat no s’ajusta a la descripció feta pel venedor, no és apte per a l’ús o no té les qualitats i prestacions habituals d’un producte de la seva gamma, pot triar entre la reparació o substitució del producte i la rebaixa del preu o el retorn dels diners.

Si el defecte es manifesta durant els 6 primers mesos, es pressuposa que ja existia quan es va lliurar el producte. Si el defecte apareix durant els 18 mesos posteriors, és la persona consumidora qui ha provar que no és degut a un mal ús o al pas del temps, per la qual cosa, sovint cal un peritatge del producte.

Retolació, tendals, marquesines i banderoles

Segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, tots els rètols de caràcter fix de l’establiment, tant interiors (per exemple, caixa, sortida) com exteriors (pastisseria, forn, etc.), han de ser redactats, com a mínim, en català. Aquesta normativa no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

  • Fruiteria Bona Compra
  • Restaurant My Friends
  • Basar La Petita Xina
  • Pastisseria Hussein

L’ordenança municipal d’edificació (Art. 37 al 41) regula les característiques i la disposició de la retolació exterior de l’establiment dels tendals i de les marquesines. Com han d’anar integrats a la façana, com han de ser els sistemes d’il·luminació, la limitació o no de l’ús de les banderoles, etc.

Ordenances Municipals d'Edificació

Normativa lingüística

Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i les consumidores en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. La persona consumidora té dret, per tant, a ser atesa tant en català com en castellà, i no se la pot fer canviar de llengua, si no vol.

L’incompliment de la normativa lingüística té el mateix rang que l’incompliment de la resta de normatives i, per tant, també és objecte de sancions.

Un establiment ha de tenir, almenys en català:

La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix, siguin a l’aparador, a l’interior o a l’exterior de l’establiment.

Documents d’oferta de serveis (catàlegs, prospèctes, fullets de venda de productes, promocions, cartes de restaurant, menús, etc.).

Segons l’activitat del teu establiment, hi ha normatives específiques pel que fa a l’ús del català. Informa’t de la normativa lingüística específica del teu sector.

 

Oficina de Català de Parets del Vallès

CNL del Vallès Oriental

Consorci per a la Normalització Lingüística
www.cpnl.cat
Tel.: 93 573 98 05

Fulls de reclamació

Tot establiment comercial i de serveis ha de tenir fulls oficials de reclamació/denúncia a la disposició de les persones clientes i usuàries (excepte els professionals obligats a col·legiar-se)

Els fulls de reclamació han d’estar disponibles en versió catalana, castellana i anglesa, i l’establiment ha de tenir en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que anuncia que disposa de fulls de reclamació.