Portada > Temes > Comerç i consum > Sóc consumidor

Sóc consumidor

Consumidors
Consumidors

Definició: són consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o residència que, com a destinataris finals, fan l"adquisició, fan ús o gaudeixen, dins el territori de Catalunya, de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració pública.


Drets dels consumidors:

- La protecció de la salut i la seguretat.
- La protecció dels interessos econòmics.
- La informació i l"educació en matèria de consum.
- La representació, la consulta i la participació
- La protecció jurídica i la reparació de danys.
- La defensa de l"ambient i de la qualitat de vida.

Organismes de consum:
-
Agència Catalana del Consum
OCIC (Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores)

-Associacions de consumidors
- Associació d"Impositors de Bancs i Caixes d"Estalvis de Catalunya (AICEC ADICAE)
- Coordinadora d"Usuaris de la Sanitat, C.U.S. Salut, Consum i Alimentació
- Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
- Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
- Junta Arbitral de Consum de Catalunya
- Escola del Consum
- Instituto Nacional de Consumo
- Centro Europeo del Consumidor

Serveis que ofereix l"SCAC:
- Consultes
- Resolució de conflictes mitjançant la mediació
- Tramitació de sol·licituds d"arbitratge
- Tramitació de queixes i reclamacions
- Formació - xerrades, tallers, jornades, etc.