Tarifació Social

A partir del curs 2019/2020 en el servei municipal d’escoles bressol s’inicia un sistema de tarifació social.

El nou sistema planteja adoptar, inicialment, com a prova pilot, 3 tarifes progressives segons el nivell de renda declarada. La tarifa més alta serà la existent actualment (182,95€ i 198,41€ per als nadons).

La renda equivalent es calcula en base a l´Index de renda de suficiència de Catalunya, IRSC (7.967,73 €), i emprant l’escala d’Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en primer lloc, la mida equivalent de la llar (en què s’assigna un valor d’1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional) i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l’IRSC. La primera columna mostra la renda equivalent corresponent a 1 vegada l’IRSC, la segona 1,50 IRSC i la tercera 2,25 IRSC

Nº membres unitat familiar

A

B

C

2 11.951,60  17.927,40  26.891,10
3  14.341,91  21.512,87  32.269,30
4  16.732,23  25.098,35  37.647,52
5  19.122,55  28.683,83  43.025,74
6  21.512,87  32.269,31  48.403,96
7  23.903,19  35.854,79  53.782,18
8  26.293,51  39.440,27  59.160,40
9  28.683,83  43.025,75  64.538,62
10  31.074,15  46.611,23  69.916,84

Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar les tarifes socials establertes són les següents:

Renda familiar

Menor o igual a A

Entre A i B

Entre B i C i superior

Tarifa  1  2  3
Quota mensual  165, 11 €  173,80 €  182,95 €
Quota mensual nadons  179,06 €  188,48 €  198,41 €

Les bonificacions per les famílies nombroses i monoparentals així com el descompte per segon germà i les beques de serveis socials es mantindran.

Per tal de poder calcular la quota d’escolaritat a pagar del curs 2019-2020 demanem, a totes aquelles famílies que continuaran fent ús del servei el pròxim curs, la documentació següent:

  • Declaració de la renda de l’exercici fiscal de 2018 tan bon punt es tingui (amb segell de l’entitat bancària o certificat de presentació per Internet) de tots els membres de la unitat familiar o l’autorització signada per comprovar les dades de la renda. En cas de no estar obligat a declarar s’ha d’aportar el certificat d’imputacions de l’Agència Tributària corresponents al darrer exercici fiscal liquidat si no estava obligat a declarar.
  • Certificat de convivència
  •  En cas de separació o divorci amb custòdia no compartida: sentència de separació o divorci.

Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament que renuncien a l’esmentada tarifa social o no aportin la documentació corresponent. En aquest cas se’ls aplicarà el tram 3 de preus públics durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin acollir de nou a la tarifació social.

Per facilitar un precàlcul de la quota que s'aplicarà, teniu un simulador a la vostra disposició:

Accedeix al simulador 

IMPORTANT Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les variables que consten al simulador, abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar 2019-2020.