Portada > Temes > Educació > Tarifació Social

Tarifació Social

A partir del curs 2020-2021 al servei municipal d’escoles bressol s’amplia la franja de tarifes del sistema de tarifació social per al concepte de servei d’escolarització.

S’adopten quatre quotes progressives segons el nivell de renda declarada. La tarifa més alta serà de 182,50 euros i 198,00 euros per als nadons

La renda equivalent es calcula en base a l'Índex de renda de suficiència de Catalunya, IRSC (7.967,73 €), i emprant l’escala d’Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en primer lloc, la mida equivalent de la llar (en què s’assigna un valor d’1 al primer membre de la llar, se suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional) i, en segon lloc, multiplicar la mida equivalent de la llar per l’IRSC. La primera columna mostra la renda equivalent corresponent a 1 vegada l’IRSC, la segona 1,50 IRSC i la tercera 2,25 IRSC

Núm. membres unitat familiar

A

B

C

2 11.951,60  17.927,40  26.891,10
3  14.341,91  21.512,87  32.269,30
4  16.732,23  25.098,35  37.647,52
5  19.122,55  28.683,83  43.025,74
6  21.512,87  32.269,31  48.403,96
7  23.903,19  35.854,79  53.782,18
8  26.293,51  39.440,27  59.160,40
9  28.683,83  43.025,75  64.538,62
10  31.074,15  46.611,23  69.916,84

Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar les tarifes socials establertes són les següents:

Renda familiar

Menor o igual a A

Entre A i B

Entre B i C

Superior a C

Tarifa  1  2  3 4
Quota mensual  133, 00 €  148,00 €  164,00 € 182,50 €
Quota mensual nadons  144,00 €  160,00 €  178,00 € 198,00 €

Les bonificacions per les famílies nombroses i monoparentals així com el descompte per segon germà i les beques de serveis socials es mantindran.

Per tal de poder calcular la quota d’escolaritat a pagar del curs 2020-2021 demanem, a totes aquelles famílies que continuaran fent ús del servei el pròxim curs, la documentació següent:

  • Declaració de la renda de l’exercici fiscal de 2019 tan bon punt es tingui (amb segell de l’entitat bancària o certificat de presentació per Internet) de tots els membres de la unitat familiar o l’autorització signada per comprovar les dades de la renda. En cas de no estar obligat a declarar s’ha d’aportar el certificat d’imputacions de l’Agència Tributària corresponents al darrer exercici fiscal liquidat si no estava obligat a declarar.
  • Certificat de convivència
  •  En cas de separació o divorci amb custòdia no compartida: sentència de separació o divorci.

Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament que renuncien a l’esmentada tarifa social o no aportin la documentació corresponent. En aquest cas se’ls aplicarà el tram 3 de preus públics durant tot el curs escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin acollir de nou a la tarifació social.

Per facilitar un precàlcul de la quota que s'aplicarà, teniu un simulador a la vostra disposició:

Accedeix al simulador 

IMPORTANT Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les variables que consten al simulador, abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar 2020-2021.