Eixos estratègics

Què són i quins són els eixos estratègics?

El primer pla estratègic de Parets és un repte ambiciós i de gran abast, per aquest motiu, i com a punt de partida, s’han creat cinc eixos estratègics. Cadascun d’ells aplega determinats aspectes del dia a dia del poble. D’aquesta manera es facilita el debat i les aportacions d’idees.

 • Eix 1. La vila, espai de convivència i benestar
 • Eix 2. Territori unificat i de qualitat ambiental
 • Eix 3. Esport i cultura, vila referent
 • Eix 4. Indústria, comerç i ocupació, motors de creixement
 • Eix 5. Noves tecnologies i societat del coneixement

Eix 1. La vila, espai de convivència i benestar

La finalitat d’aquest eix és vetllar perquè la vila segueixi sent un lloc acollidor, que garanteixi als seus veïns seguretat, oci, educació i d’altres serveis. Tot això, mantenint la nostra identitat com a poble, amb zones de trobada i passeig, i atorgant gran protagonisme a les entitats ciutadanes, als equipaments municipals i al nostre patrimoni històric. Els ítems que inicialment es treballaran dins aquest primer eix són els següents:

 • Identitat de vila
 • Ciutat educadora
 • Zones d’esbarjo i passeig
 • Espais d’oci
 • Vila acollidora
 • Serveis als ciutadans
 • Benestar i qualitat de vida
 • Seguretat ciutadana i civisme
 • Entitats ciutadanes
 • Equipaments municipals
 • Patrimoni històric

Eix 2. Territori unificat i de qualitat ambiental

La transformació urbana del municipi ha de garantiTzar la modernització de la vila i ha d’implicar una millora de la via pública i del mobiliari urbà. Dintre d’aquest eix, també s’inclouen l’aposta per les energies i la mobilitat sostenibles i d’altres aspectes cabdals en el desenvolupament del poble. Els ítems que inicialment es treballaran dins aquest segon eix són els següents:

 • Transformació urbana: modernització de la vila/millora de la via pública i mobiliari urbà
 • Infraestructures viàries
 • Xarxa de transports públics (estació RENFE, desdoblament R3)
 • Implantació d’energies sostenibles i control energètic
 • Interacció entre Casc Antic i Eixample
 • Urbanisme de qualitat i integrador
 • Mobilitat sostenible (carrils bici)
 • Supressió barreres arquitectòniques
 • Habitatge

Eix 3. Esport i cultura, vila referent

Aquest eix neix amb la voluntat de definir quines són les accions i iniciatives necessàries per seguir fomentant la pràctica esportiva entre els nostres ciutadans. D’altra banda, també es tracta de continuar refermant el nostre llegat cultural i d’identitat de vila i d’apropar la cultura, en totes les seves vessants als ciutadans i ciutadanes. Els ítems que inicialment es treballaran dins aquest tercer eix són els següents:

 • Desenvolupament pla d’equipaments esportius
 • Foment de la pràctica esportiva
 • Esport i salut
 • Esport i valors
 • Conversió del passeig Fluvial en parc esportiu
 • Llegat cultural i tret d’identitat de vila
 • Dinamisme cultural
 • Parets, poble lector
 • Festes Majors

Eix 4. Indústria, comerç i ocupació, motors de creixement

El gran repte d’aquest eix és establir les bases per assolir la òptima interacció entre aquests tres àmbits, de manera que ciutadans i ciutadanes tinguin accés a una formació que els hi serveixi per accedir al món laboral dins la nostra indústria i el nostre comerç. Els ítems que inicialment es treballaran dins aquest quart eix són els següents:

 • Promoció de l’activitat econòmica
 • Implantació de l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT)
 • Polígons industrials de qualitat
 • Premis de qualitat industrial
 • Eix comercial
 • Ocupació i SLOP
 • Infraestructures de comunicacions

Eix 5. Noves tecnologies i societat del coneixement

Amb la intenció que entre tots traiem el màxim profit possible a les noves tecnologies s’ha creat aquest cinquè eix. Aquests avenços tecnològics poden servir per aconseguir una ciutadania més informada i amb més eines per dur a terme moltes tasques administratives. Els ítems que inicialment es treballaran dins aquest cinquè eix són les següents:

 • Poble ben informat
 • OAC virtual
 • Web i tràmits online
 • Panells informatius
 • TV IP (televisió per internet)
 • Espais WiFi
 • e-p@rets