Portada > Transparència > Indicadors Infoparticip@ (52)

Indicadors Infoparticip@ (52)

1.3 COM ES GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS... ? (14)

center 23. Es publica el pressupost de l’Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

center 24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

center 25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

center 26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o  nivell d’endeutament?

center 27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

center 28. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

center29. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?

center 30. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

center 31. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

center 32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

center 33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

center 34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

center 35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

center 36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits?

Segell Infoparticipa 2019
Segell Infoparticipa 2019