Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 25 de febrer de 2021

Acords del ple municipal extraordinari del 25 de febrer de 2021

26/02/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori van reunir-se ahir dijous 25 de febrer a les 18 h per celebrar el ple municipal extraordinari. La sessió va començar a les 18 h i va ser telemàtica. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

2. Acordar, si escau, l’aprovació de l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en relació a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’ordenació en l’àmbit del Polígon del Llevant Industrial de Parets del Vallès (Exp. 3430/2018).

Acords

1. Aprovar l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, en sessió celebrada el dia 5 de juny de 2020, en relació a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del Polígon del Llevant Industrial de Parets del Vallès, el qual fou objecte de suspensió de la seva publicació al DOGC i la consegüent executivitat.

2. En conseqüència, i en esmena de les deficiències apuntades, aprovar el text refós presentat en data 16 de novembre de 2020 on es contemplen les següents modificacions:
a. Adaptació dels gàlibs de l’edificació que confronta amb la carretera C-17 perquè siguin coincidents amb la separació de 25 m a l’aresta exterior de la calçada troncal de la citada carretera. Aquest canvi es recull al plànol núm. 7.4 «Gàlibs proposats».
b. Es manté el gàlib de 10 m de separació en les parcel·les que confronten amb el riu Tenes. Aquest canvi també és recull en el plànol núm. 7.4 «Gàlibs proposats».
c. Es modifica el redactat de l’article 6 de normativa urbanística, eliminant així la transcripció dels apartats de l'article 106 del PGOM que no resten modificats, d'acord amb les indicacions de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

3. Donar trasllat del present acord i de la documentació de l’esmena de deficiències a la Comissió Territorial d'Urbanisme, per a què, si així ho considera, pugui donar per correctes les deficiències assenyalades i procedeixi aixecar la suspensió i procedeixi a la publicació de l’aprovació al DOGC.

4. Notificar el present acord als interessats que constin a l'expedient administratiu.

Vots

Aprovat per unanimitat.

3. Aprovar, si procedeix, la tramitació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall (Exp. 517/2020).

Acords

1. Tramitar expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall.

2. Designar una comissió encarregada de dur a terme les operacions de delimitació composta per:
- Rosa Martí Conill, com a regidora
- Josep Maria Amorós Bosch, com a secretari de l'Ajuntament
- Xavier Gadea Borguño, com a Cap d'Urbanisme.

3. Notificar aquesta resolució a la Direcció General d'Administració Local. 

Vots

A favor: 9 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 2 Sumem Esquerres a Parets).

En contra: 6 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya).

Abstencions: 1 (Ciutadans).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Lluís Moreno Garcia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 488/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Lluís Moreno Garcia, en data 28 de gener de 2021, com a regidor de l’Ajuntament de Parets del Vallès, pel grup Sumem Esquerres a Parets en Comú Guanyem (SEAP-ECG).

5. Donar compte del Decret número 2021-0190, relatiu a l'organització en els àmbits funcionals de l’Ajuntament en les àrees i serveis municipals (Exp. 591/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2021-0190 que resol:

1. Establir l'organització en els àmbits funcionals d’aquest Ajuntament en les àrees i serveis municipals, i proposar el nomenament dels regidors i regidores següents:
- Casandra Garcia Rodríguez: Regidora delegada d’Educació, Comunicació i Salut.
- Francesc de la Torre Escobar: Regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Cultura, Turisme i Promoció de la Vila i Coordinació de Barris.
- O'hara Valdivia Rojas: Regidora delegada d’Economia i Hisenda, Serveis Generals, Recursos Humans, Comerç i Consum.
- Laura Lozano Carrasco: Regidora delegada d’Equipaments, Benestar Animal, Atenció Ciutadana, Igualtat-Feminisme, Transparència i Arxiu.
- Rosa Martí Conill: Regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Habitatge, Salubritat Pública, i Patrimoni Cultural.
- Antonio Fernández Arimon: Regidor delegat de Promoció Econòmica, Ocupació, Empresa i Indústria, i Formació.
- Maria Gorina Mollar: Regidora delegada de Joventut, Gent Gran, Cooperació, LGTBI-Transversalitats.
- Alejandro Villena Urbaneja: Regidor delegat d’Esports i Mobilitat.

2. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província.

6. Donar compte del Decret número 2021-0184, relatiu a la delegació de funcions en regidors i regidores (Exp. 591/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2021-0184 que resol:

1. Efectuar a favor dels regidors i regidores la delegació genèrica de les funcions dels serveis inclosos dins el seu àmbit de competència, amb facultats de gestió, direcció política, i la resolució dels expedients, incloses les autoritzacions i disposicions de despeses, el reconeixement d'obligacions i la resolució de procediments de concessió directa de subvencions del servei, excepte en les matèries amb delegacions especifiques atribuïdes a un altre regidor o a favor de la Junta de Govern Local.

2. Efectuar una delegació especifica a favor de la Regidora d’Hisenda, per l’adopció d’acords en matèries, no delegades a la Junta de Govern Local, referides a la gestió pressupostària en els expedients tramitats des de la Regidoria, inclosos els expedients de pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa, les liquidacions d'ingressos delegats a l'ORGT i l'ajornament o fraccionament dels mateixos, així com dels expedients de responsabilitat patrimonial i defensa dels béns i drets de l’Ajuntament.

3. Les resolucions que es dictin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia, com a titular de les atribucions originàries, a la qual se l’ha de mantenir informada de l’exercici de la delegació.

4. Les delegacions esmentades, tindran efectes des de la comunicació d’aquesta Resolució al regidor delegat, i tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la facultat d’avocació d’aquesta Alcaldia.

5. Notificar la present Resolució als regidors i regidores delegats, i que s’efectuï la publicació.

7. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2021-0373, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i els tinents d’alcaldia (Exp. 591/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2021-0373 que resol:

1. Modificar el Decret de l’Alcaldia número 2021-0157, d’1 de febrer de 2021, en el qual es van nomenar els membres de la Junta de Govern Local i els tinents d’alcaldia.

2. Nomenar membres de la de la Junta de Govern Local els regidors següents:
- Casandra Garcia Rodríguez
- Francesc de la Torre Escobar
- Antonio Fernández Arimon
- Alejandro Villena Urbaneja
- Rosa Martí Conill

3. Com a regidors assistiran amb veu però sense vot a totes les sessions de la Junta de Govern Local els regidors i regidores següents
- O'hara Valdivia Rojas
- Maria Gorina Mollar
- Laura Lozano Carrasco

4. Nomenar com a tinents d’alcaldia els membres de la Junta de Govern Local següents:
- 1a tinenta d’alcaldia: Casandra Garcia Rodríguez
- 2n tinent d’alcaldia: Francesc de la Torre Escobar
- 3r tinent d’alcaldia: Antonio Fernández Arimon
- 4t tinent d’alcaldia: Alejandro Villena Urbaneja
- 5a tinenta d’alcaldia: Rosa Martí Conill

5. De la present Resolució es donarà coneixement al Ple en la primera sessió que tingui lloc, es notificarà personalment als membres designats i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat al dia següent de la present Resolució.

8. Donar compte del Decret número 2021-0181 relatiu a les delegacions a favor de la Junta de Govern (Exp. 591/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2021-0181 que resol:

1. Delegar en la Junta de govern Local l’exercici de les atribucions següents:
Primer. Els expedients de llicències d'obres majors, els canvis d'ús, les llicències d'ús provisional i d'actuacions urbanístiques en sòl no urbanitzable i l’aprovació de les liquidacions tributàries derivades de la resolució d’aquests expedients i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.
Segon. Els expedients de llicències d'equipaments comercials, ambientals i d'espectacles públics i activitats recreatives i l’aprovació de les liquidacions tributàries derivades de la resolució d’aquests expedients excepte els supòsits especials regulats en la norma d'aplicació i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.
Tercer. Els expedients dels instruments de planejament de desenvolupament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.
Quart. Els expedients dels projectes d’obres ordinàries de valor superior a 6.000 € IVA inclòs i dels projectes d’urbanització, i la resolució dels recursos de reposició que s’interposin contra aquestes.
Cinquè. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats públiques i privades, que no siguin competència del Ple.
Sisè. Aprovar la concessió de totes les subvencions per procediment de concurrència, així com el seu compte justificatiu, i l’aprovació de subvencions directes mitjançant convenis per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari de quantia superior a 6.000 €.
Setè. L’aprovació dels expedients de contractació d’obres, serveis, i subministraments, les seves modificacions, prorrogues, liquidacions i qualsevol altre actuació dins dels expedients de contractació, sempre que l'import del contracte superi els 6.000 € IVA inclòs, inclosos els de caràcter plurianual, i que estigui dintre del límit que marca la normativa com a competència de l’alcalde, i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Vuitè. La licitació (A), adjudicació (AD, D) i reconeixement d’obligacions (O) de contractes menors d’obres, serveis, i subministraments, d’import superior a 6.000 € i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Novè. El desenvolupament de la gestió econòmica de l'Ajuntament, d’acord amb el pressupost aprovat i l’autorització, disposició de despeses i reconeixement d’obligacions d’import superior a 6.000 € i fins al límit que marca la normativa com a competència de l’alcalde, i fins el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Desè. L’adquisició, alienació, i cessió del patrimoni de l'Ajuntament, fins al límit que marca la normativa com a competència de l’alcalde.
Onzè. L’aprovació dels comptes de la gestió recaptatòria anual que presenti l’ORGT.
Dotzè. Aprovar les liquidacions del Pressupost Municipal de l'Ajuntament.

2. De la present Resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província. 

9. Donar compte del Decret número 2021-0304, relatiu al nomenament dels representants de l'Ajuntament de Parets del Vallès en els consells escolars dels centres públics d'ensenyament no universitari (Exp. 848/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2021-0304 que resol:

1. Nomenar com a representants de l'Ajuntament de parets del Vallès en els Consells Escolars dels centres públics d’ensenyament no universitari del municipi a les regidores que a continuació es relacionen:
- Escola Municipal Pau Vila: Casandra Garcia Rodríguez
- Escola Vila Parietes: Maria O’hara Valdivia Rojas
- Escola Lluís Piquer: Casandra Garcia Rodríguez
- Escola Pompeu Fabra: Laura Lozano Carrasco
- Col·legi Acesco: Francesc de la Torre Escobar
- Col·legi Nostra Senyora de Montserrat: Casandra Garcia Rodríguez
- IES la Sínia: Alejandro Villena Urbaneja / Maria Gorina Mollar
- IES Torre Malla: Casandra Garcia Rodríguez
- Centre de Formació d’Adults Parets del Vallès (CFA): Casandra Garcia Rodríguez

2. Aquests nomenaments seran efectius a partir de la data de la present resolució i es consideraran acceptades les designacions sinó es manifesta res en contrari per part de les regidores designades, en el termini de cinc dies comptats a partir de la notificació del present acord. Produirà efectes jurídics fins que l'alcalde no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un nou alcalde, que en aquest darrer cas podran continuar en funcions.

3. Notificar aquest acord a tots els regidors i regidores designades, als corresponents centres públics d’Ensenyament i a la Direcció dels Àmbits de l'Ajuntament competents en la matèria, als efectes legals oportuns.

4. Donar compte del present Decret al Ple municipal.

10. Donar compte del Decret número 2021-0275, relatiu l’aprovació de la Instrucció reguladora de la valoració del complement de productivitat en l’àmbit corresponent al concepte d’eficiència, recollit a l’article 32,2.III.4 (Exp. 760/2021).

El Ple de l'Ajuntament pren coneixement del Decret d'Alcaldia número 2021-0275 que resol:

1. Aprovar la Instrucció reguladora de la valoració del complement de productivitat en l’àmbit corresponent al concepte d’eficiència, recollit a l’article 32,2.III.4 de l’Acord de condicions dels treballadors públics de l’ajuntament de Parets del Vallès.

2. Donar compte al Ple de la corporació de l'aprovació de la Instrucció reguladora de la valoració del complement de productivitat en l'àmbit corresponent al concepte d'eficiència, recollit a l'article 32.2.III.4 de l'Acord de condicions dels treballadors públics de l'ajuntament de Parets del Vallès.

3. Notificar aquesta resolució al Comitè d’empresa i Junta de Personal de l’Ajuntament.

11. Aprovar, si escau, el nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats (Exp. 842/2021).

Acords

1. Nomenar els representants municipals en els òrgans següents:

Consell de l'Esport Municipal
President: Alcalde o Regidor d’Esports
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consorci per a la Gestió de Residus
Rosa Martí Conill

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Casandra Garcia Rodríguez

Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Casandra Garcia Rodríguez

Xarxa de Ciutats Europees per a la Sostenibilitat
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Alejandro Villena Urbaneja

Consorci de Normalització Lingüística (CPNL)
Maria Gorina Mollar

Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá i la regidora de Salut, Casandra Garcia Rodríguez

Membres de la Comissió Assessora per a la Gestió de la Residència i Centre de dia
Regidora de Gent Gran, Maria Gorina Mollar
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell Escolar Municipal
President: Francesc Juzgado Mollá

Comissió del Consell Escolar
Casandra Garcia Rodríguez
El portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Consell d'Infants Municipal
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Vicepresident: Regidora d’Educació, Casandra Garcia Rodríguez
Regidora: Maria O’hara Valdivia Rojas

Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
Titular: Casandra Garcia Rodríguez
Suplent: Alejandro Villena Urbaneja

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Maria Gorina Mollar

Taula pel Dret a l'Habitatge
Rosa Martí Conill
Maria Gorina Mollar

Entitats Urbanístiques Col·laboradores
Rosa Martí Conill

Consorci Localret
Laura Lozano Carrasco

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU)
Titular: Alejandro Villena Urbaneja
Suplent: Francesc de la Torre Escobar

Associació Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU)
Comitè executiu:
Titular: Francesc de la Torre Escobar
Suplent: Alejandro Villena Urbaneja

Associació de municipis Parc Territorial del Circuit
Comitè executiu:
Francesc Juzgado Mollá
Representants Consell Territorial
Francesc Juzgado Mollá
Rosa Martí Conill

Associació Xarxa C-17
Titular: Rosa Martí Conill
Suplent: Francesc de la Torre Escobar

Associació de municipis Àmbit B-30
Titular: Francesc de la Torre Escobar
Suplent: Maria O’hara Valdivia Rojas

Consell Industrial de Parets del Vallès
President: Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Vicepresidenta: Casandra Garcia Rodríguez
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

Junta Local de Seguretat de Parets del Vallès
Alcalde, Francesc Juzgado Mollá
Un portaveu de cada grup municipal o membre qui designi el grup

2. Donar compte dels acords i els projectes de les esmentades entitats en les sessions ordinàries de la Comissió Informativa Permanent de seguiment de l’acció de govern. 

Vots

A favor: 9 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 2 Sumem Esquerres a Parets).

En contra: -

Abstencions: 7 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

12. Aprovar, si correspon, l’establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i dotació econòmica dels grups municipals (Exp. 853/2021).

Acords

1. Fixar les retribucions dels regidors amb règim dedicació exclusiva i parcials següents:
- Casandra Garcia Rodríguez, regidora delegada d’Educació, Comunicació i Salut i 1a tinenta d’alcaldia, amb dedicació exclusiva, una retribució de 51.500 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes 1 de febrer de 2021.
- Francesc de la Torre Escobar, regidor delegat de Seguretat Ciutadana, Cultura, Turisme i Promoció de la Vila i Coordinació de Barris i 2n tinent d’alcaldia, amb dedicació exclusiva, una retribució de 51.500 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes 1 de febrer de 2021.
- Maria O'hara Valdivia Rojas, Regidora delegada d’Economia i Hisenda, Serveis Generals, Recursos Humans, Comerç i Consum, amb dedicació exclusiva, una retribució de 51.500 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes 1 de febrer de 2021.
- Laura Lozano Carrasco, regidora delegada d’Equipaments, Benestar Animal, Atenció Ciutadana, Igualtat-Feminisme, Transparència i Arxiu, amb dedicació exclusiva, una retribució de 51.500 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes 1 de febrer de 2021.
- Maria Gorina Mollar, regidora delegada de Joventut, Gent Gran, Cooperació, LGTBI-Transversalitats, amb dedicació parcial del 50%, una retribució de 25.750 € bruts anuals, repartits en 14 pagues, amb efectes 1 de febrer de 2021.
Els efectes del règim de dedicacions a què s’ha fet esment es retrotrauran per cadascun dels regidors i regidores al moment en què s’hagi quedat sense efecte la vigència de la seva situació laboral anterior.

2. Les retribucions establertes en els apartats anteriors restaran congelades fins a finalitzar la legislatura.

3. Donar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social a totes les persones esmentades en els punts anteriors, de conformitat amb la dedicació i data d’efectes de les retribucions econòmiques establertes per a cadascuna d’elles, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials que corresponguin.

4. Determinar que els membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva, hauran de manifestar la seva acceptació de forma expressa.

5. Fixar els imports següents per assistències efectiva a òrgan col·legiats dels quals formin part la resta de regidors i regidores i l’alcalde, sense dedicació:
325 € per assistència al Ple municipal
325 € per assistència a la Comissió Informativa Permanent dels assumpte del Ple
150 € per assistència a la Comissió especial de comptes
325 € per assistència a Junta de Govern Local
150 € per assistència a altres comissions (d’Àrea) (hi assistiran l’alcalde, un tinent/a d’alcaldia i els portaveus)
100 € per assistència a les meses de contractació per part d’un tinent/a d’alcaldia

6. Establir en concepte d'assistència efectiva a les Juntes de Portaveus, una quantia de 325 € al portaveu del grup municipal o persona en qui delegui, amb un límit d’11 assistències anuals.

7. Establir a favor dels diferents grups polítics municipals, les següents assignacions compostes per:
150 € mensuals per cada regidor electe integrant del grup municipal
600 € mensuals per cada grup municipal
Aquestes quantitats no podran ser destinades a pagaments de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació, ni a l’adquisició de béns destinats a actius fixos de caràcter patrimonial.
Els grups polítics, conforme estableix l’article 73.3 de la LRBRL, portaran una comptabilitat específica de la dotació, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani, sense perjudici de les obligacions fiscals, comptables i de qualsevol altre tipus a les que poden estar obligats.

8. Les indemnitzacions per raó del servei de l’Alcaldia-Presidència i demés càrrecs electes, comportaran el reembossament de les despeses efectuades prèvia justificació documental o, alternativament es podran acollir al sistema d’indemnitzacions que per Grup I preveu el Reial Decret 462/2002, de 24 març, sobre indemnitzacions pe raó del servei. Així mateix, s'haurà d'acreditar que aquestes despeses han estat realitzades en l'exercici del càrrec.

9. Condicionar l'efectivitat del present acord a l'aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021 o les modificacions pressupostàries que siguin necessàries.

10. Notificar aquest acord als interessats i a la intervenció municipal.

11. Publicar íntegrament el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’Edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.

Vots

A favor: 9 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 2 Sumem Esquerres a Parets).

En contra: -

Abstencions: 7 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

13. Aprovar, si procedeix, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4200/2020).

Vots

A favor: 15 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 2 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya).

En contra: -

Abstencions: 1 (Ciutadans).

14. Aprovar, si escau, la proposta relativa al procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3284/2020).

Vots

A favor: 15 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 2 Sumem Esquerres a Parets / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya).

En contra: -

Abstencions: 1 (Ciutadans).

15. Acordar, si escau, l’aprovació provisional per a l’exercici 2021 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Exp. 862/2021).

Acords 

1. Aprovar provisionalment per a l’ exercici 2021 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal NÚM. 12. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA, el text integral de la qual figura a l’expedient.

2. Establir com a data inicial per a la vigència de la modificació el dia 1 de gener de 2021.

3. Els acords definitius en matèria de modificació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici de 2021 i següents, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de major difusió de la província.

4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense havers-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Vots

Aprovat per unanimitat.

 

Arxivat a: Ple municipal, Ajuntament
Sala de plens