Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 27 de maig

Acords del ple municipal extraordinari del 27 de maig

28/05/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori van reunir-se ahir dijous 27 de maig a les 18 h per celebrar el ple municipal. La sessió va ser telemàtica. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

1. Aprovar, si escau, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

2. Acordar, si escau, l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal de Mobilitat i Circulació de Parets del Vallès (Exp. 2473/2021).

Acords

1. Aprovar inicialment l'Ordenança municipal de Mobilitat i Circulació de Parets del Vallès.

2. Sotmetre a informació pública l’acord i el text de l'Ordenança pel termini de trenta dies, a fi que s'hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, un diari d'àmplia difusió i al tauler d'edictes de l'Ajuntament. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l'anunci al BOP.

3. Disposar que s’aprovi definitivament aquesta Ordenança sense necessitat de cap tràmit ulterior i es procedeixi directament a la seva publicació, un cop transcorregut el termini d’informació pública sense que s'hagin produït al·legacions.

Vots

Aprovat per unanimitat

3. Acordar, si escau, l’aprovació de les Bases Específiques per a la concessió de subvencions per al foment de l’emprenedoria adreçades a emprenedors/es usuàries del centre local de suport a empresa de Parets del Vallès (Parets Empreses) (Exp. 2244/2021).

Acords

Primer.- Aprovar les Bases Específiques per a la concessió de subvencions per al foment de l’emprenedoria adreçades a emprenedors/es usuàries del centre local de suport a empresa de Parets de Vallès (Parets Empreses).

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases Reguladores Específiques, de conformitat amb allò que estableix al Títol II apartat bases reguladores punt 3 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.

Vots

Aprovat per unanimitat

4. Aprovar, si escau, la pròrroga del contracte del subministrament de 7 equips multifunció amb l’UTE RICOH ESPAÑA SL –SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL (Exp. 2607/2017).

Acords

Primer. Aprovar la prorroga del contracte del subministrament de 7 equips multifunció (lots 18, 20 i 22) en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, amb càrrec del pressupost de l'Ajuntament. L'esmentat contracte finalitza el 30 de juny de 2021, a l'UTE RICOH ESPAÑA SL - SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL, per un valor pel que fa al manteniment de 3.407,04 euros IVA exclòs, d'acord amb els preus unitaris i els imports detallats a l'expedient i un termini de 4 mesos, i pel que fa al subministrament d'acord amb la oferta l'arrendament és sense cost.

Segon. Aprovar la proposta de despesa en fase AD núm. 920210001032 per un import de 4.122,52 euros, amb càrrec a la partida 1000 920 21500, "Manteniment i conservació mobiliari i equipament oficina", pels mesos de juliol a octubre de 2021.

Tercer. Notificar el present acord a UTE RICOH ESPAÑA, SL- SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL.

Vots

Aprovat per unanimitat

5. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al primer trimeste de 2021 (Exp. 2336/2021).

Vots

Aprovat per unanimitat

6. Aprovar, si correspon, actualització de l’encomanda de gestió i del conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona i encomanar a la Diputació de Barcelona l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) (Exp. 2658/2021).

Acords

1. APROVAR l’actualització de l’encomanda de gestió i del conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció en els termes previstos en l’annex.

2. ENCOMANAR a la Diputació de Barcelona l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

3. APROVAR la formalització de l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus amb la Diputació de Barcelona per fer efectiva l’assumpció per aquesta entitat de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), d’acord amb el text del Conveni-tipus publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. CVE 202110008352, de data 9 de febrer de 2021.

Vots

Aprovat per unanimitat

7. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 2020 (Exp. 3548/2020).

Vots

Aprovat per unanimitat

8. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplement finançat amb romanent i baixes d’alters partides (Exp. 2745/2021).

Acords

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 006/2021/CESUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria i amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa, d’acord amb els informes - propostes de les àrees i la memòria d’Alcaldia presentades, implica crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per assignar crèdit als capítols I, II, III, IV i VI, per a la realització d’unes despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins al següent exercici, per import d’un milió dos-cents setanta-un mil sis-cents vint-i-vuit euros amb vuit cèntims (1.271.628,08 €), per les que no existeix crèdit o aquest és insuficient i que es finança amb romanent de tresoreria per a despeses generals i amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa.

Segon. Exposar aquest expedient al públic previ anunci en el Butlletí oficial de la Província per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, sense necessitat d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

Vots

A favor: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets )

Vots en contra: 0

Abstencions: 7 (5 Ara Parets – Ezquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans)

 

9. DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS

9.1 Moció relativa a la Proposta de resolució sobre l'amnistia, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC i Parets per la República (Exp. 223/2021) (2021-ERJPV-1).

Acords

1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renúncia a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes d'intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut.

3. Considerar que aquesta llei ha de partir d'entendre com a intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya o als fets derivats de la crítica de l'actuació de les autoritats governatives o jurisdiccionals que haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de l'1 de gener del 2013. En qualsevol cas, estaran compresos en l'amnistia:

4. Els delictes de rebel·lió i sedició.

5. El delicte de malversació de cabals públics quan estigui en concurs amb el delicte de sedició.

6. Els delictes de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobediència o revelació de secrets, així com els delictes comesos en ocasió o motiu d'aquests sempre que estiguin vinculats a la preparació, organització, promoció i execució del procés participatiu per a decidir el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014 o al Referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

7. Els actes d'expressió i d'opinió realitzats a través de la premsa, impremta, xarxes socials o qualsevol altre mitjà de comunicació que hagin estat valorats com a delictes d'incitació a l'odi vinculats al conflicte polític amb Catalunya.

8. Els delictes contra l'ordre públic, entenent com a tal qualsevol dels delictes del Títol XXII del Llibre II del Codi Penal, comesos en el marc de la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya i/o de les protestes i accions de crítica de l'actuació de les autoritats governatives i/o jurisdiccionals sobre el conflicte polític amb Catalunya, incloses les del Tribunal Constitucional, amb posterioritat al Referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

9. Els actes de diversa índole que hagin estat mediats per la realització dels actes amnistiats, sigui la que sigui llur denominació i ubicació legal.

4. Reiterar que l'amnistia, per a la seva plena efectivitat, ha d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.

5. Reconèixer que l'amnistia ha de reparar els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i haurà de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.

6. Fer una crida a la societat catalana a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratja a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través.

Vots

A favor: 9 (5 Ara Parets – Ezquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya)

Vots en contra: 8 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 1 Ciutadans)

Abstencions: 0

 

9.2 Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 2571/2021) (2021-E-RJPV-

14).

Acords

1. L’Ajuntament de Parets del Vallès es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.

2. Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.

3. Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.

4. Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i

acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

Vots

Aprovat per unanimitat

 

9.3 Moció per a l’impuls d’un pla de xoc sobre la salut mental a Catalunya, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets (Exp. 2653/2021)

(2021-E-RJPV-15).

Acords

1. Instar els grups polítics del Parlament de Catalunya la convocatòria d'un ple monogràfic sobre salut mental a Catalunya en el que se substanciïn mesures de xoc urgents i les noves polítiques estratègiques per a un nou Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

2. Consolidar una xarxa pública d'atenció en salut mental coordinada amb la xarxa de serveis socials d'atenció pública i apostar per una veritable acció comunitària en salut mental.

3. Reforçar l'acompanyament individualitzat de les persones amb trastorns de salut mental i suport a les seves famílies, molt especialment a aquelles que han hagut de fer front a situacions traumàtiques derivades de la COVID-19.

4. Donar suport a les entitats que treballen en la inserció sociolaboral i psicosocial de les persones amb problemes de salut mental, per reforçar els serveis i programes d'acompanyament i orientació en l'àmbit laboral a les persones afectades, sota supervisió pública.

5. Promoure el desenvolupament de processos compartits per a l'articulació de la detecció de persones amb problemes de salut mental i l'impuls de xarxes de suport comunitari i veïnal, que poden realitzar acompanyaments emocionals o suport a les tasques de cura.

6. Comunicar els presents acords al Departament de Salut, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a les entitats del sector de la salut mental de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.

Vots

Aprovat per unanimitat

9.4 Moció per instal·lar punts de recàrrega per a cotxes elèctrics i híbrids al municipi, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 2656/2021) (2021-E-RJPV-16).

Acords

1. Instal·lar, els punts de recàrrega per a vehicle elèctric i híbrid que siguin necessaris en espais disponibles de la via pública del municipi i en llocs de fàcil accés.

2. Recomanar als constructors d'habitatges, aparcaments o edificis comercials que sol·licitin llicència d'obertura, que realitzin una preinstal·lació dels punts de recàrrega per a que cada propietari pugui tenir,si ho desitja, connexió elèctrica per a instal·lar el seu propi carregador.

3. Alliberament del deure de pagament del 75% de la quota de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica sempre que compleixin les condicions i requisits següents:

➢ Que es tracti de vehicles de motor elèctric o d'emissions nul·les, gaudint de la bonificació amb caràcter indefinit, en tant mantinguin les circumstàncies de motor i emissions homologades de fàbrica.

4. Traslladar aquests acords a les associacions de veïns del municipi, als establiments comercials de lloguer i de concessionaris de vehicles del municipi.

Vots

Aprovat per unanimitat

9.5 Moció relativa a l’adhesió de l’Ajuntament de Parets del Vallès a l’Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP), presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 2684/2021) (2021-E-RJPV-18)

Acords

1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Parets a l’Associació Municipis per a una Energia Pública (AMEP), una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d'àmbit territorial català, que té com a finalitat difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d'energia elèctrica, i la de donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible.

2. Instar al Govern Municipal a realitzar tots els tràmits necessaris per confirmar l’adhesió a l’AMEP: acord d'adherir-se a l'associació, aprovació dels estatuts, aprovació de la despesa i designació del representant de l'ajuntament a l'AMEP.

3. ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 2021 la despesa de 5% anuals, corresponent al pagament de la quota de l’associació.

4. DESIGNAR a una persona representant de l'Ajuntament a l'assemblea general de l'associació.

5. FACULTAR indistintament perquè subscriguin tots els documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per fer efectius els acords precedents.

6. Comunicar els presents acords a l’associació.

7. Donar difusió dels acords d’aquesta moció en tots els mitjans de comunicació municipals tal com està previst en el reglament de funcionament de mitjans.

Vots

A favor: 13 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya)

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 (3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Ciutadans)

 

9.6 Moció relativa al canvi de denominació de l'observatori Pau Vila a Observatori Josep Mauri i Terrado, presentada pels grups municipals PSC i Sumem Esquerres a Parets (Exp. 2772/2021) (2021-E-RJPV-19).

Acords

1. Aprovar la denominació de l'Observatori astronòmic com Observatori Astronòmic Josep Mauri i Terrado.

2. Traslladar la present moció, a la família, als interessats, a les entitats municipals i donar-ne difusió en els mitjans de comunicació municipal.

Vots

Aprovat per unanimitat

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Sala de Plens de l'Ajuntament de Parets