Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 25 de febrer, ple municipal extraordinari

El dijous 25 de febrer, ple municipal extraordinari

23/02/2021

La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 25 de febrer, a les 18 h, se celebrarà la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l'enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l'emissora municipal RAP107FM.

Assumptes de la convocatòria

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

2. Acordar, si escau, l’aprovació de l’esmena de les deficiències recollides en l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona en relació a l’aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla General d’ordenació en l’àmbit del Polígon del Llevant Industrial de Parets del Vallès (Exp. 3430/2018).

3. Aprovar, si procedeix, la tramitació de l’expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Lliçà de Vall (Exp. 517/2020).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Prendre coneixement de la renuncia presentada pel senyor Lluís Moreno Garcia al càrrec de regidor d'aquest Ajuntament (Exp. 488/2021).

5. Donar compte del Decret número 2021-0190, relatiu a l'organització en els àmbits funcionals de l’Ajuntament en les àrees i serveis municipals (Exp. 591/2021).

6. Donar compte del Decret número 2021-0184, relatiu a la delegació de funcions en regidors i regidores (Exp. 591/2021).

7. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 2021-0373, relatiu al nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i els tinents d’Alcalde (Exp. 591/2021).

8. Donar compte del Decret número 2021-0181 relatiu a les delegacions a favor de la Junta de Govern (Exp. 591/2021).

9. Donar compte del Decret número 2021-0304, relatiu al nomenament dels representants de l'Ajuntament de Parets del Vallès en els consells escolars dels centres públics d'ensenyament no universitari (Exp. 848/2021).

10. Donar compte del Decret número 2021-0275, relatiu l’aprovació de la Instrucció reguladora de la valoració del complement de productivitat en l’àmbit corresponent al concepte d’eficiència, recollit a l’article 32,2.III.4 (Exp. 760/2021).

11. Aprovar, si escau, el nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats (Exp. 842/2021).

12. Aprovar, si correspon, l’establiment del règim de dedicació, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació i dotació econòmica dels grups municipals (Exp. 853/2021).

13. Aprovar, si procedeix, la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4200/2020).

14. Aprovar, si escau, la proposta relativa al procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3284/2020).

15. Acordar, si escau, l’aprovació provisional per a l’exercici 2021 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (Exp. 862/2021).

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament de Parets