Serveis que ofereix l'AMPV

Serveis

  • Consulta gratuïta de documentació

Qualsevol persona té dret a consultar l'Arxiu Minicipal de Parets del Vallès. La consulta és gratuïta.

  • Reproducció de documents

- Qualsevol persona pot obtenir reproduccions dels documents de l’AMPV, tret d’aquells l’accés als quals estigui restringit per la legislació vigent o per voluntat del dipositant, en el cas de cessions. En general, els documents han de ser reproduïts, preferentment, mitjançant fotografia.

- Queda totalment prohibit fer qualsevol tipus de còpia sense el permís de l’AMPV. El seu personal és l’únic autoritzat a fer-ne.

- L’AMPV pot imposar restriccions a la reproducció de documents a causa de l’antiguitat, la qualitat del suport, el format, la manipulació difícil o l’estat de conservació.

- L’AMPV ha d’establir el mitjà idoni per reproduir el document segons les seves característiques físiques. En casos excepcionals, es pot permetre que professionals designats pel servei puguin efectuar la reproducció fora de les seves dependències. El cost serà assumit per la persona peticionària.

- En cas que la reproducció sol·licitada tingui com a finalitat la publicació, cal esmentar-ne la procedència i, en el cas de reproduir imatges, el nom de l’autor.

- Per accedir a la reproducció de documentació, cal fer efectiu l’abonament de les taxes corresponents, tret dels casos en què es faci mitjançant càmera pròpia.

  • Préstec de documents (servei únicament intern)

- El préstec de documents és un servei destinat als diferents departaments i àrees de l’Ajuntament per tal de donar suport a la tramitació dels seus expedients. Es tracta, per tant, d’un servei intern. La ciutadania només pot consultar la documentació en les dependències de l’Arxiu.

- El préstec de documents s'ha de fer mitjançant un formulari signat pel sol·licitant. Quan es retorni la documentació, l’AMPV n'ha de deixar constància al mateix formulari.

  • Consulta de la biblioteca auxiliar

- Totes les persones usuàries de l'AMPV poden fer ús de la biblioteca auxiliar, formada principalment per publicacions locals i comarcals.

- També es poden consultar publicacions de temàtica arxivística.

  • Assessorament i informació a la ciutadania

L'AMPV ofereix assessorament sobre les consultes que la ciutadania li planteja. Específicament, es dóna suport als treballs de recerca dels estudiants de batxillerat.

Donacions i cessions de documents

L'AMPV contribueix a construir el patrimoni documental de Parets del Vallès. L'Arxiu és obert a les donacions i cessions de documentació per part de la ciutadania: entitats, empreses, associacions i particulars. El seu objectiu és conservar i difondre el patrimoni documental de la població.

Qualsevol persona o entitat pot donar o cedir a l'AMPV qualsevol tipus de document: papers, fotografies, vídeos, cintes o registres d'àudio, cartells o publicitat, que facin referència al municipi de Parets del Vallès.

  • Donació

- La persona propietària de documents que considera d’interès per a la col·lectivitat, pel seu valor informatiu i cultural, que desitja fer-ne donació a títol gratuït a favor de l'Ajuntament de Parets del Vallès, ho pot fer a través d'aquesta figura jurídica.

- L'Ajuntament de Parets del Vallès, a través de l'Arxiu Municipal, custodiarà els documents i n'assumirà les despeses de conservació i, si escau, restauració; efectuarà la descripció i permetrà que es posin a la consulta pública.

  • Cessió

- La persona propietària de documents que considera d’interès per a la col·lectivitat, que és conscient dels seus valors, però que no desitja fer-ne donació, pot recórrer a la cessió en comodat. A través d'aquesta figura jurídica, es dipositen els documents a l'Arxiu Municipal, però continuen sent propietat de la persona que els cedeix. Amb aquest acte, es permet la difusió d'una documentació que, d'una altra manera, restaria desconeguda.

- L'Ajuntament de Parets del Vallès, a través de l'Arxiu Municipal, podrà disposar i utilitzar els documents per a les finalitats que s'acordin. Custodiarà i conservarà els documents, efectuarà una descripció que en faciliti la identificació i la localització; obrirà els documents a la consulta pública i els retornarà a la persona cedent quan aquesta ho desitgi, amb la possibilitat de conservar còpies digitals en poder de l'AMPV.

VOLEU DONAR DOCUMENTS?

- Esteu fent neteja de papers, heu trobat documents antics i no sabeu què fer-ne?
- Heu canviat d’habitatge i hi heu vist que els anteriors propietaris havien abandonat escriptures i altres documents? 
- Teniu fotografies d’avantpassats vostres que no sabeu qui són i heu pensat que potser les acabareu llençant? 


A l’Arxiu Municipal de Parets del Vallès, acceptem donacions de documents. Si us trobeu en alguna d’aquestes situacions o en una altra de semblant, passeu per les nostres dependències i estudiarem la viabilitat i la conveniència que la vostra documentació ingressi a l’AMPV.

Entre tots, farem més ric el patrimoni cultural de Parets del Vallès!

Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:22
Darrera actualització: 28.04.2020 | 12:22