Preinscripció i matrícula

Calendari i procés. Cada curs es publica un tríptic amb les dates concretes.

 

Abril

Jornada de portes obertes

Maig

Període de preinscripcions

 

Primera quinzena de maig

Presentació de sol·licituds

Segona quinzena de maig

Publicació de les llistes provisionals

Dos dies per a reclamacions

Última setmana de maig

Resolució de les reclamacions i Publicació de les llistes d’alumnes admesos

Juny

Període de matrícula

  

PREUS curs 2019-2020

 

Les quotes mensuals del servei d'escolaritat de les Escoles Bressol Municipals es fixen segons criteris de tarifació social, per adequar els imports al nivell de renda i al nombre de persones del nucli familiar.

Segons la renda calculada corresponent a la unitat familiar les tarifes socials establertes són les següents:

Renda familiar

Menor o igual a A

Entre A i B

Entre B i C i superior

Tarifa

1

2

3

Quota

165, 11 €

173,80 €

182,95 €

Quota nadons

179,06 €

188,48 €

198,41 €

 

En l'apartat "Tarifació Social" hi ha disponible un simulador de tarifes per tal d'orientar a les famílies en que quota d’escolaritat a pagar.

 

Concepte

Import €/mes

Horari Extraordinari mensual

55,24 €/mes

Horari Extraordinari al dia

5,00 €/dia

Menjador al dia (usuari puntual)

9,00 €/dia

Menjador al dia (usuari fix)

8,50 €/dia

Darrera actualització: 29.05.2023 | 14:14
Darrera actualització: 29.05.2023 | 14:14