Comissions especials i informatives

Comissió Informativa dels assumptes del Ple

Comissions presidides per l'alcalde o regidor/a en qui delegui. Es componen de tots els regidors dels grups municipals del consistori. No tenen atribucions resolutòries i la seves funcions són l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la decisió del Ple, llevat que s'hagin d'adoptar acords declarats urgents)

A proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals es podran convocar comissions informatives per tractar assumptes específics d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació de les Àrees municipals ,i en tot cas, amb caràcter previ a la modificació o nova redacció dels reglaments i ordenances municipals.

Comissió Informativa d'Àrea

Aquestes comissions informatives es podran convocar a proposta dels regidors delegats dels serveis o a sol·licitud dels grups municipals per tractar assumptes específics d'especial rellevància o per presentar les Memòries anuals d'actuació de les Àrees municipals, i en tot cas amb caràcter previ a la modificació o nova redacció dels reglaments i ordenances municipals.

Comissió especial de comptes

Aquesta comissió compta amb les competències per l’examen, l’estudi i l’informe de tots els comptes, pressupostaris i extrapressupostaris, que hagi d’aprovar el Ple de la corporació.

La Comissió coneixerà la informació relativa a l’execució dels pressupostos i al moviment de la tresoreria per a operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la recaptació, en compliment del que s’estableix en l’article 207 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

És la Comissió informativa especial formada per representants dels diferents grups municipals que supervisa cada any els comptes municipals i els sotmet a l'Ajuntament en Ple.

President: Francesc Juzgado Mollá (Alcalde)
Secretari: Manuel Ramal Mata (Secretari)

Participants sense dret a vot:

Ester Panadero Jiménez (Interventora)
Grup Municipal del PSC-CP
Grup Municipal de Sumem Esquerres
Grup Municipal d'ERC - Ara parets
Grup Municipal de Parets per la República
Grup Municipal de Ciutadans

Darrera actualització: 08.03.2023 | 11:39
Darrera actualització: 08.03.2023 | 11:39