Junta de Govern

És l'òrgan municipal bàsic integrat per l'alcalde i un nombre de regidors nomenats lliurement per l'alcalde. Té les atribucions delegades per l'alcalde o l'Ajuntament en Ple. La Junta de Govern es celebra cada dijous, no festiu, a les 13 h.

La Junta de Govern Local està formada per:

Com a regidors delegats de serveis municipals assistiran amb veu però sens vot a totes les sessions de la Junta de Govern les regidores Paola Gratacós BallescàLaura Lozano Carrasco i Dídac Cayuela Núñez.

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

CAPÍTOL III

Article 12

1. La Junta de Govern local és integrada per l’Alcalde o Alcaldessa i un nombre de Regidors i Regidores no superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’Alcalde o l’Alcaldessa, el qual n’ha de donar compte al Ple. Per designació de l’Alcalde o l’Alcaldessa, podran assistir-hi altres Regidors o Regidores amb veu però sense vot.
2.Correspon a la Junta de Govern local:
a) L’assistència a l’Alcalde o l’Alcaldessa en l’exercici de les seves atribucions.
b) Les atribucions que l’Alcalde o l’Alcaldessa li delegui.
c) Les atribucions que el Ple li delegui.

Article 13

1. La Junta de Govern local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries –ja siguin delegades o bé d’atribució legal directa–, celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i l’horari que fixarà l’alcaldia mitjançant decret, i extraordinària quan ho decideixi l’alcaldia mateixa.
2. La secretaria actuarà com a fedatària dels acords de la Junta de Govern local.
3. La convocatòria haurà d’expressar la relació d’assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l’informe jurídic de la secretaria general, hauran de ser lliurats per a l’informe esmentat el dia de la convocatòria, llevat dels supòsits d’urgència qualificada.
4. Tret dels casos d’urgència motivada, entre la convocatòria i la sessió de la Junta de Govern local haurà d’existir un termini de dos dies hàbils.
5. La convocatòria de la sessió de la Junta de Govern local haurà de ser notificada a cadascun dels seus membres, respectant sempre el termini anterior.
6. En tot cas, les sessions se celebraran a la Casa Consistorial o bé en una dependència municipal, i no seran públiques, llevat que es tracti d’assumptes que resolgui la Junta de Govern Local per delegació del Ple
7. L’adopció d’acords es farà sempre per majoria simple dels membres assistents.
8. Les convocatòries s’efectuaran utilitzant mitjans telemàtics.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 24.11.2023 | 11:31
Darrera actualització: 24.11.2023 | 11:31