Acords del ple municipal ordinari del 17 de novembre

Dimecres, 23 de novembre de 2022 a les 00:00
Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori es van reunir dijous 17 de novembre, a les 18 h, per celebrar el ple municipal ordinari. La sessió va celebrar-se en format presencial a la Sala Cooperativa. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

  1. I.                    PART RESOLUTIVA

 1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels Plens celebrats el dia 22 de setembre i 20 d'octubre de 2022.

-  Aprovat per unanimitat.

 

 2. Aprovar la desestimació del recurs de reposició relatiu a la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.

- Aprovat: 10 vots a favor (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets) i 7 abstencions (Ara Parets- ERC, Parets x la República –Junts per Catalunya i Ciutadans).

 

3.  Aprovar la desestimació de les al·legacions relatives a la imposició d'una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos.

- Aprovat: 10 vots a favor (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets) i 7 abstencions (Ara Parets- ERC, Parets x la República –Junts per Catalunya i Ciutadans).

 

4. Aprovar la incoació d'un procediment sancionador per la comissió de les infraccions administratives relatives a gossos potenciament perillosos.

- Aprovat: 16 vots a favor (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets, Ara Parets- ERC i Parets x la República –Junts per Catalunya) i 1 abstenció (Ciutadans).

 

5. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 016/2022/SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria.

-  Aprovat per unanimitat

 

6. Aprovar/ Modificar la Relació de llocs de treball - Increment retributiu 2022 (1,5%).

-  Aprovat per unanimitat.

 

7. Aprovar el Protocol d'abordatge de les “Violències Masclistes” de Parets del Vallès.

-  Aprovat per unanimitat.

 

8. Aprovar la modificació inicial del Reglament de Distincions de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

-  Aprovat per unanimitat.

 

9. Aprovar l'atorgament de les Medalles de la Vila 2022.

-  Aprovat per unanimitat.

 

10. Aprovar definitivament l'estructura de costos per a la concessió de serveis per a la gestió del servei d’abastament d’aigua de Parets del Vallès.

- 10 vots a favor (Partit dels Socialistes de Catalunya, Sumem Esquerres a Parets) i 7 abstencions (Ara Parets- ERC, Parets x la República –Junts per Catalunya i Ciutadans).

 

 

  1. II.                  ACTIVITAT DE CONTROL

11. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al tercer trimestre de 2022.

- Es dona compte al Ple.

 

12. Donar compte de l'acord de la Junta de Govern de 03-11-2022 relatiu a l'aprovació inicial del projecte de constitució de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) Sector Autopista.

- Es dona compte al Ple.

 

13. Donar compte de la Moció per exigir inversions pendents i millores al sistema de rodalies, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.

- Es dona compte al Ple.

 

14. Donar compte de la Moció en reconeixement i desgreuge de les víctimes del franquisme, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC.

- Es dona compte al Ple.

 

15. Donar compte de la Moció de suport a les dones iranianes, presentada pel grup municipal PSC.

- Es dona compte al Ple.

 

16. Donar compte de la Moció per retre homenatge a les víctimes de la guerra civil i la dictadura, presentada pel grup municipal PSC.

- Es dona compte al Ple.

 

17. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

- Es dona compte al Ple.

 

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 06.06.2023 | 09:37