Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal ordinari del 22 de juliol

Acords del ple municipal ordinari del 22 de juliol

27/07/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori van reunir-se ahir dijous 22 de juliol a les 18 h per celebrar el ple municipal. La sessió va ser presencial. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior celebrada el 22 de juny de 2021.

2. Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Lliçà d'Amunt i de Parets del Vallès (Exp. 3128/2021).

Acords

1. APROVAR l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Lliçà d'Amunt i de Parets del Vallès, signada en data 17 de juny de 2021 pels representants dels dos Ajuntaments i de la Generalitat de Catalunya.

2. NOTIFICAR el present acord als interessats, a l’Ajuntament de Lliçà d'Amunt i al Departament competent en matèria d'administració local, d'acord amb el que disposa l'article 34.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.

Vots

Aprovat per unanimitat

3. Aprovar la denegació de la declaració d'obra d'especial interès consistent en la instal·lació de plaques fotovoltaiques sol·licitada per l'empresa SOLAR PROFIT ENERGY SERVICES SL (Exp. 1513/2021).

Acords

1. Denegar la declaració d'obra d'especial interès la instal•lació de plaques fotovoltaiques, d'acord amb que aquesta obra no es considera d’especial interès, segons el que determina l’Ordenança fiscal de 2021, núm. 5 a l’article 6.1. Ja que “no hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació”.                 

2. Traslladar la present resolució a l'interessat.

Vots

A favor: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets)

Vots en contra: 1 Parets per la República – Junts per Catalunya

Abstencions: 5 (4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Ciutadans)

4. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple (Exp. 3823/2021).

Acords

Primer.Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple, per al que resta de l’anualitat del 2021, que es celebrarà els següents dies:

sessió plenària ordinària

 

23 de setembre

25 de novembre

 

L’hora de la celebració de les sessions ordinàries s’estableix a les 18:00 hores.

Segon. L’alcalde podrà traslladar el dia de la sessió ordinària a un altre dia i hora del mateix mes, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin.

Tercer. Notificar aquest acord als Regidors i Regidores de l’ajuntament, amb advertiment que contra el mateix, a excepció d’aquells consellers que el sentit del vot hagi estat a favor, poden interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Transcorregut aquest termini sense dictar resolució expressa, el recurs s’entendrà desestimat, en el qual cas es podrà interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

Vots

A favor: 10 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets)

Vots en contra: 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya

Abstencions: 2 (1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans)

5. Aprovar la proposta dirigida al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, relativa a l’establiment de les Festes Locals de la vila 2022 (Exp. 3673/2021).

Acords

1. Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya l’establiment de les Festes Locals de la vila 2022 en les dates que s’indiquen:

- Dilluns 24 de gener de 2022 (Festa Major d'Hivern)
- Dilluns 25 de juliol de 2022 (Festa Major d'Estiu)

2. Traslladar l’acord que en resulti al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Vots

Aprovat per unanimitat

6. Aprovar les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter excepcional destinats a la cobertura del pagament de l’impost sobre béns immobles (Exp. 3194/2021).

Acords

Primer. Aprovarles bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter excepcional destinats a la cobertura del pagament de l’impost sobre béns immobles.

Segon. Exposar les bases al públic mitjançant anunci en el BOPB i en el Taulell d'Anuncis de la Corporació, publicant-ne una referència en el DOGC, per un termini de vint dies per tal que qualsevol persona interessada hi pugui presentar al·legacions. Transcorregut el període d'informació pública, si no s'han presentat al·legacions les bases quedaran definitivament aprovades sense necessitat d’ulterior acord.

Vots

A favor: 12 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans)

Vots en contra: 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya

Abstencions: 0

7. Aprovar les operacions d’exercicis anteriors pendents d’aplicar al pressupost 2021 (Exp. 3640/2021).

Acords

Primer. Resoldre la discrepància manifestada en l’informe d’Intervenció de data de 6 de juliol de 2021, aixecant-se la suspensió de la tramitació de l’expedient, en el sentit que s’han realitzat els subministraments i els serveis i, per tant, el no pagament, sota el pretext de manca del procediment legalment establert, produiria un clar enriquiment injust o sense causa que no ha de crear-se i que imposa a aquesta Administració la compensació del benefici econòmic rebut contemplat, tant des del punt de vista del quasi contracte (article 1887 del Codi Civil) com el citat enriquiment injust, havent-se pronunciat en aquest sentit la jurisprudència del Tribunal Suprem en sentències de 13/07/1984, 20/10/1987, 11/05/1989, 19/11/1992, entre moltes altres i dels tribunals superiors de justícia (STSJ Cantàbria de 20/07/2000).

Segon. Reconèixer a favor del creditor següent els crèdits que els hi pertoquen conforme la relació següent per un import total de mil set-cents trenta-set euros amb tres cèntims (1.737,03 €),pels conceptes següents, i aprovar en allò que calgui les factures on s’ha formalitzat els crèdits esmentats.

Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a l’execució de l’acord anterior.

Vots

A favor: 12 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans)

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya

8. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 010/2021/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa (Exp. 3840/2021).

Acords

Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits núm. 010/2021/CE-SUP PLE del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa, d’acord amb els informes - propostes de les àrees i la memòria d’Alcaldia presentades, implica crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per assignar crèdit als capítols  IV, VI i VII, per a la realització d’unes despeses específiques i determinades que no poden demorar-se fins al següent exercici, per import de cent quaranta-sis mil cent quaranta-tres euros amb vuit cèntims (146.143,08 €), per les que no existeix crèdit o aquest és insuficient i que es finança amb baixes i anul·lacions d’altres aplicacions de despesa.

Segon. Exposar aquest expedient al públic previ anunci en el Butlletí oficial de la Província  per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions, sense necessitat d’acord ulterior, d’acord amb la forma i terminis establerts al RDL 2/2004 TRLRHL i RD 500/1990; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

Vots

A favor: 15 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Ciutadans)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 Parets per la República – Junts per Catalunya

9. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball (lloc de treball Responsable de contractació i assessorament jurídic) (Exp. 4815/2020).

Acords

Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball.

Segon. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Vots

Aprovat per unanimitat

10. Aprovar el 0,9% d’increment salarial, Llei 10/2020, de 30 de desembre, de PGE 2021 (Exp. 4815/2020).

Acords

1. Aprovar l’augment, en termes globals amb efectes 1 de gener de 2021, del 0,9% de les retribucions del personal funcionari al servei d’aquest ajuntament en base a les vigents a 31 de desembre de 2020.

2. Aprovar l’augment del 0,9% amb efectes 1 de gener de 2021, de les retribucions del personal laboral al servei d’aquest ajuntament en termes de la massa salarial, integrada per les retribucions salarials i extrasalarials, en base a les vigents a 31 de desembre de 2020.

3. Modificar, amb efectes 1 de gener de 2021, la Relació de Llocs de Treball aprovada per a l’any 2021, en els termes que estableix l’increment del 0,9%, a les retribucions del personal al servei d’aquest ajuntament corresponents al CE, segons l’Annex adjunt a aquesta resolució.

4. Notificar l’acord al servei de Recursos humans i als Serveis econòmics.

Vots

Aprovat per unanimitat

11. Aprovar el reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat (Exp. 2816/2021).

Acords

1. Autoritzar al Sr. Francisco Juan Salado Benítez, la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi consistent en la prestació de serveis com enginyer, a l'exercici en l'àmbit privat i públic de l'engenyeria.

2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els alguns supòsits.

3. El Sr. Francisco Juan Salado està obligat a posar en coneixement d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

4. Informar al Sr. Francisco Juan Salado Benítez que es consideren faltes disciplinàries de caràcter molt greu.

5. Informar al Sr. Francisco Juan Salado Benítez, en seguiment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, és preceptiva la publicació de les resolucions d'autorització de compatibilitat, que s’exposarà en el portal de transparència d’aquest ajuntament.

6. Notificar la resolució al Sr. Francisco Juan Salado Benítez.

Vots

A favor: 12 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans)

Vots en contra: 0

Abstencions: 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya

12. Moció sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 3491/2021) (2021-E-RJPV-20).

Acords

1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.

2. Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment

3. Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”

4. Instar el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides

5. Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.

Vots

Aprovada per unanimitat

13. Moció de suport als veïns de Parets del Vallès, David i Álvaro, investigats per les protestes contra la sentència del procés, presentada pels grups municipals Ara Parets-ERC i Parets per la República-JxCAT (Exp. 3675/2021) (2021-E-RJPV-22).

Acords

1. Reivindicar el dret de manifestació i de protesta com a dret fonamental que no pot ser en cap cas condicionat per cap l’abús policial ni judicial.

2. Denunciar les peticions de condemna a les que s’enfronten, emmarcades en la lògica repressiva de la fiscalia espanyola immersa en l'obsessió de persecució de l’independentisme i les seves expressions de protesta.

3. Mostrar el nostre suport cap als veïns de Parets del Vallès, David i Álvaro, en el procediment judicial al qual s’enfronten, tot exigint-ne la lliure absolució.

4. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, per tots els actes i expressió d’idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut.

5. Fer arribar aquests acords a la Fiscalia, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al seu president, Jesús María Barrientos Pacho, a la presidència de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, a La Coordinadora de l’Advocacia de Catalunya, i a l’organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista, Alerta Solidària.

Vots

A favor: 9 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya)

Vots en contra: 8 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 1 Ciutadans)

Abstencions: 0

14. Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 3677/2021) (2021-E-RJPV-21).

Acords

1. Reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d’una persecució que va dur a l’assassinat de milers de dones arreu del món i fer actes d’homenatge i de reparació de la seva memòria.

2. Promoure accions per donar a conèixer la cacera de bruixes a la població, i de sensibilització sobre aquest episodi històric i les seves causes (criminalització de la diferència, misogínia).

3. Estudiar l’existència de casos en el municipi de Parets del Vallès i elaborar, si fos el cas, un mapa local de llocs relacionats amb la cacera de bruixes i atorgar-los la mateixa protecció que la resta de llocs de memòria històrica. En aquells segles, Parets formava part d'un mateix municipi, juntament amb Mollet i Gallecs, i no es va independitzar fins a mitjan del segle XIX.

4. Sumar l’Ajuntament a la campanya “No eren bruixes. Eren dones” i participar a les activitats amb els mateixos objectius que es puguin proposar des d’altres institucions.

5. Exhortar el Govern de Catalunya a impulsar estudis científics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes i les seves causes, incorporar aquest fet al currículum acadèmic i promoure accions de reparació de la memòria de les víctimes i de sensibilització sobre els valors de la diversitat i els drets humans.

6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i als impulsors de la campanya “No eren bruixes. Eren dones”.

Vots

A favor: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya)

Vots en contra: 0

Abstencions: 1 Ciutadans

15. Moció per adherir-se el programa VIOPET, per recollir i acollir als animals de les víctimes de violència masclista, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 3717/2021) (2021-E-RJPV-23).

Acords

1. Que l'Ajuntament s'adhereixi al programa VIOPET del ministeri de serveis socials i agenda 2030, mostrant el seu contundent rebuig a la violència de gènere, i també a la violència contra els animals de les víctimes de violència de gènere.

2. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats Animalistes es compromet a cercar llars d'acollida urgent per les dones víctimes de violència de génere. A més, l'Ajuntament treballarà i mediarà perquè en els pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de gènere, les dones puguin conviure amb els seus animals de companyia.

3. Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es compromet a fer jornades de conscienciació i sensibilització contra el maltractament animal

4. Es traslladaran aquests acords al ministeri de drets socials i agenda 2030, al ministeri d'igualtat, a les entitats Animalistes del municipi, Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Vots

Aprovat per unanimitat

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Sala de Plens de l'Ajuntament de Parets