Portada > Actualitat > Notícies > Compensació per a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió de desnonaments

Compensació per a les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió de desnonaments

30/07/2021

El tràmit es pot efectuar fins al 30 de novembre

Les persones propietàries i arrendadores afectades per la suspensió extraordinària dels procediments de desnonament i dels llançaments per a persones econòmicament vulnerables sense alternativa habitacional, prevista en el Reial decret llei 11/2020, poden sol·licitar una compensació fins al dia 30 de novembre de 2021.

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les compensacions, les persones físiques i jurídiques sol·licitants han de complir els requisits següents:

a. Disposar de títol habilitant que acrediti el dret sobre l'habitatge objecte de la sol·licitud.

b. Estar afectat per la suspensió extraordinària prevista en els articles 1 i 1 bis del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març. En el cas dels propietaris afectats per la suspensió prevista a l'article 1 bis d'aquest Reial decret tindran dret a sol·licitar la compensació sempre que acreditin que la suspensió del llançament els hagi ocasionat perjudici econòmic al trobar-se l'habitatge ofert en venda o lloguer amb anterioritat a l'ocupació de l'immoble.

c. Complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

d. No estar sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No poden percebre les compensacions:

a. Quan l'administració competent, dins dels tres mesos següents a la data en què es va emetre l'informe dels serveis socials, hagi adoptat les mesures adequades per atendre la situació de vulnerabilitat acreditada de les persones residents a l'habitatge, facilitant l'accés de les persones vulnerables a un habitatge digne.

b. Quan l'habitatge sigui de titularitat pública o privada destinat a lloguer social o assequible i ja s'hagi adjudicat a una persona per part de l'administració o per l'entitat que gestiona l'esmentat habitatge.

Aquest tràmit només el podeu fer presencialment si sou un particular, a les Oficines d'Atenció Ciutadana o bé a les Oficines Locals d'Habitatge.

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius heu de fer el tràmit per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç

Arxivat a: Benestar social, Habitatge
Habitatges