Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal ordinari del 25 de novembre

Acords del ple municipal ordinari del 25 de novembre

30/11/2021

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori es van reunir dijous 25 de novembre, a les 18 h, per celebrar el ple municipal ordinari. La sessió ha sigut presencial. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors del Plens celebrats el dia 23 de setembre, 15 i 21 d'octubre de 2021.

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat els esborranys de les actes de les sessions

anteriors del Plens celebrats el dia 23 de setembre, 15 i 21 d'octubre de 2021.

I. PART RESOLUTIVA 

I.I.- PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT

DELS ASSUMPTES DE PLE:

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I

PATRIMONI CULTURAL

2. Aprovar la declaració de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa (Exp. 1090/2020).

Acords

1. INCORPORAR la recuperació verda a les nostres polítiques de reactivació econòmica, amb l’Agenda 2030 i els ODS com a base, amb fites a curt i llarg termini.

2. REFORÇAR la nostra ambició climàtica mitjançant el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia. Accelerar la transicio energetica i fer-la mes justa a traves de l’autoconsum i les energies renovables, la fiscalitat municipal i el suport a totes les iniciatives, especialment als col·lectius vulnerables i a les comunitats energètiques locals.

3. POTENCIAR el model d’economia circular, amb polítiques locals i accions específiques per als polígons d’activitat econòmica, i en els ambits del comerç, la compra pública sostenible i les polítiques de prevenció i recollida selectiva de residus, amb garanties de seguretat i higiene.

4. AFAVORIR la mobilitat sostenible i la qualitat de l’aire, per garantir la salut. Apostar per un transport públic de qualitat i a l’abast de tothom, un espai urba obert a la gent, voreres mes amples, espai i reconeixement per a la bicicleta i una major connexio amb l’entorn natural.

5. PRESERVAR la biodiversitat dels espais naturals urbans i periurbans com a eina de resiliència i d’adaptació a la nova realitat. Reconèixer el dret social a un medi ambient saludable i promoure les infraestructures verdes i els serveis ecosistèmics.

6. DONAR suport a un sistema alimentari sostenible i just en els àmbits dels horts socials i ecològics, els menjadors escolars, la restauració, el consum domèstic i el producte local.

7. REPENSAR l’educació ambiental com una eina essencial de resposta i solucions a la crisi, d’empoderament i de participació en el marc de l’Agenda 2030 i els ODS, mitjançant les metodologies innovadores i virtuals.

8. Adaptar els compromisos a la realitat municipal.

9. Notificar aquest acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

Vots

A favor: 15 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 0.

Abstencions: 0.

3. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a la implantació d'Habitatge Protegit en sòl Urbà (Exp. 5023/2021).

Acords

1. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a la implantació d'Habitatge Protegit en sòl Urbà de conformitat amb l'informe favorable emès per l'arquitecte municipal en data 4 de novembre de 2021.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de un mes mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació, en la web municipal i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el qual quedarà l'expedient a disposició de qualsevol que el vulgui examinar-lo per presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.

3. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals limita amb l'àmbit de modificació proposada.

4. Sol·licitar un informe a l'Agència d'Habitatge de Catalunya, organisme afectat per raó de les seves competències.

Vots

A favor: 13 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets).

En contra: 0.

Abstencions: 2 (1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

4. Aprovar la Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l'Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera (Exp. 1510/2021).

Acords

1. ESTIMAR les al·legacions presentades per part de les mercantils ODOURNET SL i DANONE, SA a l’Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera, basant-se en els motius que consten a la part expositiva del present acord, i modificar-ne els articles citats, que restarà amb la redacció que figura en el text de l’Ordenança annex a la present proposta d’acord.

2. APROVAR DEFINITIVAMENT l'Ordenança de protecció contra la contaminació odorífera, segons el text que consta com a annex al present acord.

3. NOTIFICAR els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tramit d’informació pública i d’audiència.

4. COMUNICAR els presents acords i el text de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.

5. PUBLICAR els presents acords i el text integre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província i en el butlletí informatiu local, i inserir-los en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en què se n’hagi publicat íntegrament el text.

Vots

A favor: 13 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets).

En contra: 0.

Abstencions: 2 (1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

5. Aprovar la convalidació de l'aprovació del conveni de col·laboració per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per a l’exercici de 2020 i aprovar la liquidació final del 2020 (Exp. 4699/2017).

Acords

1. CONVALIDAR l'aprovació del conveni de col·laboració, que s'adjunta com annex al present acord, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per a l’exercici de 2020.

2. FACULTAR a l'Alcalde a signar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Parets i l'empresa Sagalés, S.A. per a l’exercici de 2020.

3. APROVAR la liquidació final del 2020 per un import de 1.715,86€ a favor de l’Ajuntament, import a regularitzar en la liquidació final del 2021.

4. NOTIFICAR el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, i l'empresa Sagalés.

5. PUBLICAR el conveni signat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al web del registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat (art. 110.3 de la llei 26/2010, de 3 d'agost).

Vots

A favor: 15 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 0.

Abstencions: 0.

6. Aprovar la convalidació de l'aprovació del conveni de col·laboració per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per a l’exercici de 2021 (Exp. 4699/2017).

Acords

1. CONVALIDAR l'aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Parets del Vallès i l'empresa Sagalés SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant la millora dels serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a Parets del Vallès, per l’exercici 2021.

2. FACULTAR a l'Alcalde a signar el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, l'Ajuntament de Parets i l'empresa Sagalés, S.A. per a l’exercici de 2020.

3. APROVAR la proposta de despesa num. 920210003563 en fase AD, per un import de 215.382,32 €, amb càrrec a la partida 2403 4411 22799 “contracte servei de transport” en concepte de previsió de despesa de 2021 per l’explotació del STU que aquest Ajuntament te conveniat amb l’empresa SAGALÉS S.A. per l’exercici 2021.

4. Aprovar la proposta de despesa en fase AD numero 920210004531 per un import de 54.600 € equivalents als 6000 títols de transport P-10 jubilats dels Serveis de Transport Urbà (STU), amb càrrec a la partida 4351 231 22622 Servei de Transport (Targetes gratuites).

5. NOTIFICAR el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Autoritat del Transport Metropolità, i l'empresa Sagalés.

6. PUBLICAR el conveni signat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al web del registre de convenis de col·laboració i cooperacio de la Generalitat (art. 110.3 de la llei 26/2010, de 3 d'agost).

Vots

A favor: 15 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 0.

Abstencions: 0.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

7. Aprovar el Pla Local de Joventut 2022-2025 (Exp. 5596/2021).

Acords

1. Aprovar el Pla Local de Joventut, 2022-2025.

2. Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental, a la Secretaria General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya mitjançant EACAT i a l’Oficina Jove de la Diputació de Barcelona.

Vots

A favor: 15 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 0.

Abstencions: 0.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

8. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple, per a l’anualitat del 2022 (Exp. 5683/2021).

Acords

1. Aprovar el calendari de sessions ordinàries del Ple, per a l’anualitat del 2022, que es celebrarà els seguents dies:

Sessió plenària ordinària:

27 de gener

24 de marc

19 de maig

21 de juliol

22 de setembre

17 de novembre

L’hora de la celebració de les sessions ordinàries s’estableix a les 18:00 hores.

2. L’alcalde podrà traslladar el dia de la sessió ordinària a un altre dia i hora del mateix mes, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin.

3. Notificar aquest acord als Regidors i Regidores de l’ajuntament, amb advertiment que contra el mateix, a excepció d’aquells consellers que el sentit del vot hagi estat a favor, poden interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des de la data de presentació del recurs en el registre corresponent. Transcorregut aquest termini sense dictar resolució expressa, el recurs s’entendra desestimat, en el qual cas es podrà interposar el corresponent recurs contenciós administratiu.

Alternativament es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació. Per als consellers assistents en el ple, els terminis per a la interposició dels recursos començaran a comptar a partir de la data de la sessió en que s’ha adoptat l’acord.

Vots

A favor: 14 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya).

En contra: 0.

Abstencions: 1 (1 Ciutadans).

9. Aprovar el Compte General corresponent a l'any 2020 de l'Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 3548/2020).

Acords

1. Aprovar en els seus propis termes i d'acord amb l'informe emes per la Comissió Especial de Comptes, el Compte General corresponent a l'any 2020 de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

2. Trametre el present acord, juntament amb el Compte General de l'Ajuntament de Parets del Vallès a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Cuentas.

Vots

A favor: 15 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 0.

Abstencions: 0.

I.II.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA SOBREVINGUTS AMB POSTERIORITAT A LA

CONVOCATÒRIA

Per part de la regidora proponent, s’exposa succintament els motius de la urgència determinants de la incorporació a l’ordre del dia de l’expedient número 4784/2020. Es sotmet a votació la declaració d’urgència i s’aprova la inclusió a l'ordre del dia de l’expedient referenciat, amb el resultat següent:

Vots

A favor: 9 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets).

En contra: 6 (4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

Abstencions: 0.

Aprovar el conveni interadministratiu a subscriure entre l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, i l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a l'execució d'una nova estació a Parets del Vallès (Exp. 4784/2020).

Acords

1. Aprovar el conveni interadministratiu a subscriure entre l'Administrador d'Infraestructures Ferroviaries, l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, i l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a

l'execució d'una nova estació a Parets del Vallès, tot això d’acord amb el text de la minuta del conveni que es transcriu com annex a l'acord.

2. Aprovar la proposta de despesa en fase AD futura per un import total de 2.216.766,75 euros, a favor de Administrador d'Infraestructures Ferroviaries, amb carrec a la partida 2011.459.72300 Transf. ADIF (Estacio tren i voltants), condicionat a l'existència de crèdit en el respectiu pressupost anual.

3. Facultar l’alcalde president de la corporació perquè procedeixi a la signatura del conveni i dels documents necessaris per a l’execucio d’aquest acord, facultant-lo per poder efectuar les adequacions no substancials en el text que s’estimin escaients.

4. Delegar a la Junta de Govern Local la competència per reajustar, si escau, les anualitats econòmiques previstes a la clàusula sisena del conveni, sempre que no superi les quatre anualitats ni l’import total de 2.216.766,75 euros.

5. Publicar el conveni un cop signat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al web del registre de convenis de col·laboracio i cooperació de la Generalitat (art. 110.3 de la llei 26/2010, de 3 d'agost).

6. Notificar aquest acord a ADIF i a l’Administració de la Generalitat.

Un cop finalitzat el debat s’acorda que la present proposta RESTI SOBRE LA TAULA d’acord amb el seguent resultat:

Vots

A favor: 15 (6 Partit dels Socialistes de Catalunya / 4 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets / 1 Parets per la República – Junts per Catalunya / 1 Ciutadans).

En contra: 0.

Abstencions: 0.

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament