Portada > Actualitat > Notícies > El dijous 23 de desembre, ple municipal extraordinari

El dijous 23 de desembre, ple municipal extraordinari

21/12/2021

La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 23 de desembre, a les 18 h, se celebrarà la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a través de l’enllaç a la web www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal o a l’emissora municipal RAP107FM.

En aquesta ocasió, la participació del ple serà a distància d'acord amb el que preveu l'article 46.3 de la LBR, que regula la manera en què hauran de constituir-se i celebrar-se les sessions. La situació sanitària derivada de la COVID-19 suposa encara un greu risc col·lectiu per a la salut de les persones, en aquest sentit la Resolució SLT/3652/2021, de 7 de desembre, per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, estableix que en un context de transmissió comunitària del virus, un dels pilars fonamentals de l'estratègia de lluita contra la COVID-19 és l'adopció de mesures preventives i de control dirigides a afavorir el distanciament entre persones que no pertanyen a grups de convivència estable, limitar les interaccions socials, prescindir d'aquelles activitats no essencials que suposen un risc de contagi i evitar les aglomeracions o concentracions de persones en espais de concurrència pública, especialment en llocs tancats.

En plens celebrats anteriorment es va adoptar la mesura consistent en fixar el lloc de celebració a la Sala Bassart per tenir unes dimensions que permet garantir en tot moment la distància interpersonal que en aquests casos s’ha fixat pel Departament de Salut. Es tracta d’una mesura que comporta realitzar els plens fora de la Casa consistorial, sobre aquest aspecte el Síndic de Greuges en la Resolució de 15 de desembre de 2021, després d’analitzar la situació arrel de diferents queixes rebudes, suggereix i recomana en els casos en que es valori que concorren situacions excepcionals de greu risc col·lectiu que impedeixin o dificultin el normal funcionament del règim presencial de les sessions del ple, s'apliqui la normativa vigent que regula aquestes situacions excepcionals, en concret l'article 46.3 de la LBRL.

Pels motius que s’han exposat i seguint les recomanacions del Síndic de Greuges, el ple objecte d’aquesta convocatòria es celebrarà a distància per mitjans electrònics i telemàtics, de la mateixa manera que s’han vingut realitzant en altres moments en aquesta mateixa legislatura a causa de la crisi sanitària. Així mateix el ple serà retransmès en directe des de la pàgina web municipal perquè qualsevol ciutadà o ciutadana interessat pugui seguir el debat i votació dels assumptes a tractar.

Assumptes de la convocatòria

1. Aprovar, si escau, els esborranys de les actes de les sessions anteriors.

PART RESOLUTIVA

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I PATRIMONI CULTURAL

1. Aprovar la incoació del procediment per a la reclamació a la UTE “UP-5 Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982” del deute derivat de la liquidació aprovada per acord del Ple de data 26 de novembre de 2015, anul·lat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 17 de juliol de 2018 (Exp. 6017/2021).

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

2. Aprovar la desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de les Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022 i següents (Exp. 4648/2021).

3. Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament, les seves Bases d’Execució i la plantilla de personal, de l'exercici 2022 (Exp. 4784/2021).

4. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Parets del Vallès (Exp. 6102/2021).

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament de Parets