Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal ordinari del 27 de gener

Acords del ple municipal ordinari del 27 de gener

31/01/2022

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori es van reunir dijous, 27 de gener, a les 18 h, per celebrar el ple municipal ordinari. La sessió ha sigut telemàtic. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

 1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors del Plens celebrats el dia 25 de novembre, 3 i 23 de desembre de 2021.

El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat els esborranys de les actes de les sessions anteriors del Plens celebrats el dia 25 de novembre, 3 i 23 de desembre de 2021.

 

I. PART RESOLUTIVA

I.I. PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DELS ASSUMPTES DE PLE:

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

 1. Aprovar inicialment l'Estudi de viabilitat economicofinancera de la concessió de serveis per a la gestió del servei d’abastament d’aigua de Parets del Vallès. (Exp. 254/2022).

VOTS A FAVOR: 15 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets)

VOTS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONS: 2 (1 Parets x la República-Junts x Cat, 1 Ciutadans)

 

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 1. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2379/2021).
 2. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2923/2021).
 3. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 2928/2021).
 4. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3933/2021).
 5. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4147/2021).
 6. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4716/2021).
 7. Aprovar la incoació d’un procediment sancionador per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 5994/2021).

VOTS A FAVOR: 11 (PSC, Sumem, Junt) (7 Partit dels Socialistes de Catalunya/ 3 Sumem Esquerres a Parets)

VOTS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONS: 6 (5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya, 1 Ciutadans)

 1. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 1967/2020).
 2. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 3938/2020).
 3. Aprovar la imposició d’una sanció per infracció de la normativa sobre gossos potencialment perillosos (Exp. 4200/2020).

VOTS A FAVOR: 16 (7 Partit dels Socialistes de Catalunya / 5 Ara Parets – Esquerra Republicana de Catalunya / 3 Sumem Esquerres a Parets, 1 Parets x la República-Junts x Cat)

VOTS EN CONTRA: 0

ABSTENCIONS: 1 (1 Ciutadans)

 

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

ASSUMPTES A DONAR COMPTE EN EL PLE

 1. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2021-3413, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat (Exp. 5193/2021).
 2. Donar compte d’acords i resolucions diverses (Exp. 6349/2021).

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE DATA 20 DE GENER DE 2022

 1. Moció en defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat Social, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 5623/2021) (2021-E-RJPV-30).
 2. Moció per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 5634/2021) (2021-E-RJPV-33).
 3. Moció sobre la sentència del 25% del TSJC i de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT. grup municipal Ara Parets-ERC, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 6009/2021) (2021-E-RJPV-39).
 4. Moció per refer i reforçar el consens sobre el model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya per millorar l’aprenentatge i ús de les llengües en un context plurilingüe, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 186/2022) (2022-E-RJPV-1).
 5. Moció en defensa del model actual d'immersió lingüística al servei educatiu, presentada grup municipal República-JxCat (Exp. 238/2022) (2022-E-RJPV-2).
 6. Moció per exigir una investigació i saber la veritat sobre els atemptats del 17 d’agost de 2017 i la possible vinculació del Estado Español, presentada grup municipal República-JxCat (Exp. 241/2022) (2022-E-RJPV-3).

 

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament