Portada > Actualitat > Notícies > Acords del ple municipal extraordinari del 24 de febrer

Acords del ple municipal extraordinari del 24 de febrer

02/03/2022

Acords presos i votacions dels grups polítics municipals

Els membres del Consistori es van reunir dijous, 24 de febrer, a les 18 h, per celebrar el ple municipal extraordinari. La sessió ha sigut telemàtic. Podeu recuperar-la al canal de YouTube.

A continuació es detallen els acords presos i votacions dels grups polítics municipals durant la sessió.

I. PART RESOLUTIVA

ÀREA D'URBANISME, MEDI AMBIENT, HABITATGE, SALUBRITAT PÚBLICA, I

PATRIMONI CULTURAL

1. Expedient 789/2022. Aprovar la tramitació de l'expedient de delimitació del terme municipal de Parets del Vallès en el seu límit amb el terme municipal de Palau- solità i Plegamans, i la designació d'una comissió encarregada de dur a terme les operacions de delimitació.

VOTS: A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0.

La proposta resta aprovada amb el vot favorable dels regidors i regidores del PSC, SEP, PxR- JxCat, C's i l'abstenció dels regidors/es de AP-ERC.

2. Expedient 6017/2021. Aprovar la desestimació de les al·legacions formulades per BARNASFALT, S.A., pel qual s’incoa el procediment per a la reclamació del deute derivat de la declaració de nul·litat de la liquidació i es formula proposta de liquidació i aprovar definitivament la liquidació del deute a càrrec de la UTE “UP- 5 Circuit Deumal Barnasfalt UTE Llei 18/1982”.

VOTS: A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 7, Absents: 0.

La proposta resta aprovada amb el vot favorable dels regidors/es del PSC, SEP i l'abstenció dels regidors/es de AP-ERC, PxR-J.Cat, C's.

3. Expedient 155/2022. Aprovar la sol·licitud de subvenció de la Fundación Biodiversidad F. S. P., para el fomento de actuaciones dirigidas a la restauración de ecosistemas fluviales y a la reducción del riesgo de inundación en los entornos urbanos españoles a través de soluciones basadas en la naturaleza, corresponiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia-Financiado por la Union Europea- NextGenerationEU, per dur a terme l'actuació de remodelació de l'entorn de la llera del riu Tenes en el municipi de Parets del Vallès, fase 1 i 2.

VOTS: A favor: 16, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0.

La proposta resta aprovada amb el vot favorable dels regidors/es del PSC, SEP, AP- ERC, PxR-J.Cat i l'abstenció dels regidor de C's.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

4. Expedient 779/2022. Aprovar provisionalment per a l’ exercici 2021 i següents de la modificació de l’Ordenança fiscal NÚM. 12. TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

VOTS: Unanimitat/Assentiment.

5. Expedient 942/2015. Aprovar la segona i última pròrroga del contracte de gestió del servei de recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i la neteja viària de municipi per gestió indirecta en la seva modalitat de concessió a la mercantil URBASER, SA.

VOTS: A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 6, Absents: 0.

La proposta resta aprovada amb el vot favorable dels regidors/es del PSC, SEP, C's i l'abstenció dels regidors/es de AP-ERC, PxR-J.Cat.

II. ASSUMPTES A DONAR COMPTE EN EL PLE

6. Expedient 2336/2021. Donar compte de l’estat d’execució del Pressupost de l’Ajuntament, el resum dels moviments de la Tresoreria i la seva situació, i la informació sobre el compliment dels terminis de pagament i tramitació de factures, corresponent al quart trimestre de 2021.

VOTS: No es sotmet a aprovació

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament