Portada > Actualitat > Notícies > Dijous 24 de març, ple municipal ordinari

Dijous 24 de març, ple municipal ordinari

22/03/2022

La sessió començarà a les 18 h i serà telemàtica

El dijous 24 de març, a les 18 h, se celebrarà la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament de Parets del Vallès. El ple es podrà seguir en directe a YouTube, a través de l’enllaç www.parets.cat/retransmissio-del-ple-municipal, i a l’emissora municipal RAP107FM

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels Plens celebrats el dia 27 de gener i 24 de febrer de 2022.

I. PART RESOLUTIVA

I.I. PROPOSTES DICTAMINADES PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA PERMANENT DELS ASSUMPTES DE PLE:

ÀREA DE VIA PÚBLICA, SERVEIS URBANS, EQUIPAMENTS I MOBILITAT

  1. Expedient 3643/2021. Aprovar iniciar el procediment d’investigació de la titularitat de la finca cadastrada a favor de l’Ajuntament amb referència 5529715DG3052N0001QY sense l’existència de títol que ho justifiqui.
  2. Expedient 5023/2021. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a la implantació d'Habitatge Protegit en sòl Urbà.
  3. Expedient 925/2022. Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana a sis àmbits discontinus del municipi de Parets del Vallès.

ÀREA DE SERVEIS GENERALS

  1. Expedient 1532/2022. Aprovar habilitar com a seu o lloc de celebració de les sessions Plenàries de l’Ajuntament de Parets del Vallès, la Sala Basart Cooperativa.
  2. Expedient 1367/2022. Aprovar provisionalment per a l’exercici 2022 i següents de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 4. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  3. Expedient 1608/2015. Aprovar la pròrroga del contracte de concessió del servei d'abastament d'aigua municipal de l’1 d’abril de 2022 al 31 de març de 2023.

II. PART NO RESOLUTIVA I DE CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

  1. Expedient 5697/2021. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022-0418, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat.
  2. Expedient 219/2022. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022- 0092, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat.
  3. Expedient 216/2022. Donar compte del Decret d'alcaldia número 2022- 0507, relatiu al reconeixement de compatibilitat del personal al servei de l'Administració Local per exercir activitats en el sector privat.
  4. Expedient 1503/2020. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2022 relatiu a sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya la modificació del Pla director urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques del Vallès Oriental per tal de fer viable l’ARE Can Fradera de Parets del Vallès.
  5. Expedient 1099/2022. Donar compte d’acords i resolucions diverses.

DONAR COMPTE DE LES MOCIONS DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE DATA 17 DE MARÇ DE 2022

  1. Moció en defensa del cànon de residus a Catalunya, presentada pel grup municipal Ara Parets-ERC (Exp. 780/2022) (2022-E-RJPV-5).
  2. Moció amb motiu del dia 8 de març, dia internacional dels drets de les dones, presentada pel grup municipal PSC (Exp. 1270/2022) (2022-E- RJPV-6).
  3. Moció de condemna a la invasió militar de Rússia contra Ucraïna, presentada pels grups municipals PSC Parets, Sumem Esquerres a Parets, Ara Parets ERC, Parets per la República-JxCat i Ciutadans Parets (Exp. 1348/2022) (2022-E-RJPV-7).
  4. Moció per la modificació de l’objecte social de la SAREB per convertir aquesta societat en una eina pública que serveixi per garantir el dret a l’habitatge, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets (Exp. 1373/2022) (2022-E-RJPV-8).

PRECS I PREGUNTES

Arxivat a: Ajuntament, Ple municipal
Ajuntament