S’obre el termini per demanar les ajudes per al pagament del lloguer de les persones d’entre 36 i 64 anys

Dimarts, 16 d'abril de 2024 a les 00:00

El període per presentar les sol·licituds s’ha iniciat aquest dilluns, 15 d’abril, i hi ha temps fins al 10 de maig, a les 14 h.

Aquest dilluns, 15 d’abril, s’ha obert el termini per demanar les subvencions per al pagament del lloguer entre les persones, d’entre 36 i 64 anys, que siguin titulars d’un contracte de lloguer del seu domicili habitual i permanent, i que compleixin els requisits de la convocatòria.

Tota la informació es pot consultar a la pàgina de la Generalitat de Catalunya, clicant el següent enllaç.

Per recollir les sol·licituds i informar-se en relació amb els ajuts cal adreçar-se a l'Oficina Local d'Habitatge, carrer Major, 1, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Les sol·licituds es poden presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà demanant cita prèvia a l’Ajuntament al 93 573 88 88, o bé realitzar el tràmit electrònicament amb certificat digital a la seu electrònica.

Què has de saber?

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

Terminis

Des del 15 d’abril fins al 10 de maig de 2024 a les 14 hores.

Documentació

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*)), és:

1. Documents d’identitat:

o Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)

o Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.

o Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)

2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)

3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

o Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2022), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)

o Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. (*)

4. Llibre de família, si s'escau.

5. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador

o En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.

o En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.

6. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

7. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.

8. Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.

9. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.

10. Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014.

11. Títol de família nombrosa vigent. (*)

12. Títol de família monoparental vigent. (*)

13. Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)

14. Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

Requisits

1. Tenir la residència legal a Catalunya

2. Tenir una edat de 36 a 64 anys, ambdós inclosos, a data 26/02/2024

3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat en el moment de presentar la sol·licitud.

5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

o Quan es tracti d'habitatge:

- Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

- Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

o Quan es tracti d'habitació:

- Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

7. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.

8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.

9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

11. Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

Import de la subvenció

• L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores

• Quantia: L’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer o del preu de cessió anual si l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió és igual o inferior al 30% dels seus ingressos ponderats, del 30% de l’import de la renda de lloguer o preu de cessió anual si l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió és superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats i el 40% de l’import del lloguer o preu de cessió anual si l’esforç per pagar el lloguer o preu de cessió és igual o superior al 40% dels ingressos ponderats. Ajut anual entre 240 € i 2.400 € anuals.

• Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l’import del darrer rebut de lloguer o preu de cessió pagat en el moment de presentar la sol·licitud. S’inclou en aquest import: la renda, els endarreriments, les obres de millora i la repercussió de l’IBI i de la taxa d’escombraries.

• Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d’arrendament o cessió, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import del rebut de lloguer o preu de cessió, pagat amb les noves condicions.

• Per als contractes de lloguer signats entre l’1.1.24 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds: la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2024.

(Import mensual entre 20 € i 200 € mensuals)

Reconeixement de la subvenció

• La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.

• Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se la resolució, el sol·licitant presenta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre que amb la documentació inicial es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.

Pagament de la subvenció

• El pagament de la subvenció resta condicionat a les disponibilitats pressupostàries establertes en la convocatòria i al fet que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya tingui coneixement que la persona beneficiària es troba al corrent de pagament dels rebuts de lloguer o cessió amb l’aportació dels rebuts en els següents períodes:

o Els rebuts de gener a setembre, s'han d'haver justificat abans del 29 de novembre de 2024.

o Els rebuts d'octubre a desembre, s'ha d'haver justificat com a màxim abans del 28 de febrer del 2025.

Per aportar aquests rebuts podeu consultar aquest manual

• El pagament de la subvenció s'ha de fer per mitjà d'una entitat financera.

• La subvenció es pot abonar directament a la persona beneficiària o, si s'autoritza expressament, a la que presta un servei de tutela o mediació, a favor de la qual se cedeixi aquest dret.

No poden ser perceptores de les subvencions:

• Les UC en què la persona titular del contracte d’arrendament o cessió, o qualsevol altre membre tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb els arrendadors o cedents.

• Les UC en què la persona titular del contracte d’arrendament o cessió, o qualsevol altre membre sigui propietari o usufructuari d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

• Les UC quan l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’IRPF (casella 460) sigui superior a 500 €. S’exceptua d’aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecaria relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

• Les persones arrendatàries d’habitatges gestionats o administrats per l’AHC (aquestes persones poden demanar l’ajut implícit).

• No poden tenir deutes AEAT/TGSS/ATC.

• Estar al corrent de pagaments d’obligacions per reintegrament de subvencions (AHC).

Incompatibilitats

Aquesta subvenció és incompatible amb:

• El cobrament d’altres ajuts, per les mateixes mensualitats, provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

• Els ajuts al lloguer atorgats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona

Criteris de prioritat per valorar i ordenar les sol·licituds

Les sol·licituds es resoldran segons la dotació pressupostària per concurrència competitiva, amb l’ordre de prelació següent:

• En primer lloc, es prioritzaran les sol•licituds de persones titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'habitatge amb protecció oficial qualificats a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge que siguin promoguts amb ajuts públics, i les que s’han obtingut mitjançant les borses de mediació de lloguer social; les que s’han gestionat per entitats sense ànim de lucre i les sol·licituds presentades per víctimes de violència de gènere,

• En segon lloc, es prioritzen les sol·licituds que obtinguin la puntuació més alta resultant de l’aplicació dels criteris de la base 11.2.3 pels LM, per resoldre situacions d’igualtat, després de l’aplicació dels criteris anteriors, se seguirà l’ordre d’entrada de la sol·licitud al registre, amb la documentació completa.

Fiscalitat

Atès que la subvenció per al pagament del lloguer és un ajut públic i suposa un guany patrimonial subjecte a l’impost de l’IRPF, si la persona beneficiària ha percebut per qualsevol concepte (inclosa la subvenció per al pagament del lloguer) més de 1.000 € bruts anuals no exempts, té l’obligació de presentar la declaració d’IRPF, en la qual també haurà d’incloure la quantitat percebuda.

Quan es rep la resposta de l'Administració?

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.

La notificació dels actes de tramitació i de resolució es farà per mitjà de la seva exposició als taulers d'anuncis de les entitats que col·laboren en la gestió de les prestacions, al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler.

Es pot presentar un recurs?

Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, davant la persona titular de la direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, o recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan judicial que sigui competent en el termini de dos mesos.

 

Darrera actualització: 16.04.2024 | 09:09