Planejament Urbanístic Derivat

Plans de millora

Pla de millora de l'Eixample

Avanç del pla de millora del sector PE4 zona central

Pla de millora urbana del subsector sud del sector PE4 zona central

Pla de millora urbana del sector IVECO

Pla Parcial UP5 Sector Circuit

Pla Millora del Barri Antic i del Raval

Documentació escrita

Plànols Informatius

Plànols d'Ordenació

Pla de Millora Urbana del sector PE4, subsector Nord

Pla de Millora Urbana "Ordenació de Volums" en l'àmbit c/ Major- Sant Antoni i plaça de la Vila

Modificació del Pla de Millora Urbana "Ordenació de Volums" en l'àmbit del carrer Major- Sant Antoni i plaça de la Vila

Pla de Millora urbana del solar del carrer Can Gurri, núm. 6

Pla parcial urbanístic del sector UP-7, el Cementiri

Plans especials

Pla especial de protecció individual del carrer Montserrat 9

Pla Especial de distribució elèctrica en alta tensió

Pla Especial Infrastructures UP5, UP6 i UP9

Pla Especial de protecció i actuació del patrimoni arquitectònic, urbanístic i paisatgístic

Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica dels equipaments de Can Butjosa

Pla especial en sòl no urbanitzable de la Masia de Can Serra

Pla Especial Urbanístic de l'entorn de protecció de la Torre de Cellers

Estudi Detall del sector UA 35

 

 

Darrera actualització: 16.02.2024 | 09:13